formularz kosztorysu ofertowego

advertisement
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Lp.
Podstawa wyceny
1
1
2
KNNR 9/1001/7
2
KNNR5/1001/2(1)
3
KNNR5/1004/2
4
KNNR5/1003/3(2)
5
KNNR5/726/5
6
KNNR5/701/2
7
KNNR5/713/2
8
KNNR5/726/10
9
KNNR9/806/1
10
KNNR5/702/2
11
KNNR5/1302/3
Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych
Jm
Ilość
Cena
jedn.
Wartość
3
4
5
6
Slupy oświetleniowe, demontaż fundamentu,
Słup
1
masa do 100kg
Montaż i stawianie slupów oświetleniowych,
szt
1
słup do 300kg, stalowy
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
szt
1
wysięgniku
Montaż
przewodów
do
opraw
kpl
1
oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do
10m, przewody kabelkowe
Obróbki na sucho kabli na napięcie do 1kV
szt
2
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
kabel 3-żylowy do 16mm2
Kopanie rowów do kabli, ręcznie, grunt kat.
m3
0,24
III
Układanie kabli w rurach, pustakach lub
m
2
kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV
szt
2
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-żylowy, do 50mm2
Mufy
z
tworzyw
termokurczliwych
szt
1
przelotowa na kablach energetycznych
wielożyłowych o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych,
kabel o przekroju żył do 35mm2
Zasypanie rowów la kabli ręcznie, grunt kat.
m3
0,24
III
Badanie linii kablowej średniego napięcia, odcinek
2
niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-żylowy
Wartość kosztorysowa robót bez podatku vat
Podatek ………vat
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
__________________ dnia ………….201_ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
7
Download