Rozdział 1

advertisement
Rozdział 2
OPIS ROBÓT
2.1. OPIS SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM
W budynku Terminala Pasażerskiego nr 3 MPL w Łodzi zamontowano klapy
oddymiające z systemem sterowania w oparciu o projekt oddymiania grawitacyjnego
opracowany przez firmę DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o.o. z sierpnia 2010r.
Oddymianie grawitacyjne służy ochronie hallu głównego i antresoli (pasaż handlowy) oraz
restauracji i kawiarni na piętrze. Oddymianie jest realizowane poprzez klapy oddymiające
MCR PROLIGHT PLUS firmy Mercor SA.
Oddymianie grawitacyjnego ma za zadanie:
a) Zapewnić w razie pożaru warstwę wolna od dymu pozwalającą na bezpieczną
ewakuację,
b) Obniżyć temperaturę warstwy dymu do wartości bezpiecznej dla konstrukcji,
c) Zapewnić służbom gaśniczym i ekipom ratowniczym warstwę wolną od dymu
umożliwiającą łatwiejsze zlokalizowanie miejsca pożaru i ugaszenie go,
d) Wydłużyć czas bezpiecznej ewakuacji
Obiekt został podzielony na cztery strefy oddymiania, oddzielone od siebie kurtynami
dymowymi
Symbol
Typ
Powierzchnia
Powierzchnia
Ilość klap
strefy
zastosowanych
geometryczna
czynna klapy
oddymiających
czynna
oddymiania
klap
klapy
[m2]
w strefie
powierzchnia
oddymiających
[m2]
[szt.]
oddymiania
Sumaryczna
[m2]
1
SD1
SD2
SD3
SD4
3
4
5
6
2,042
1,225
15
18,38
2,042
1,225
12
14,70
2,042
1,225
16
19,60
2,042
1,225
24
29,40
2
Owalna
130/200
Owalna
130/200
Owalna
130/200
Owalna
130/200
Tab. nr 1. Zestawienie klap oddymiających.
Klapa
MCR
PROLIGHT
PLUS
owalna
130/200
–
klapa
oddymiająca
jednoskrzydłowa o podstawie w kształcie owalu o wym. w świetle podstawy 130x200cm,
pow. czynna oddymiania klapy 1,225m2, klapa wyposażona w siłownik elektryczny 24V.
Klapa oddymiająca owalna jest wynikową powstałą z zamiany klapy z podstawą
kwadratową typ C i okrągłą typ R na klapę o podstawie w kształcie owalu o wymiarze
130x200cm i powierzchni geometrycznej 2,042m2.
Powierzchnia czynna klapy owalnej 1,3x2,0m wynosi 0,6x2,042m2 = 1,225m2
Klapy oddymiające zostały wyposażone w siłowniki elektryczne 24V sterowane przez
centrale sterujące oddymianiem typ MCR 9705 współpracujące z modułami rozszerzającymi
typ MCR-R0424 i MCR-R0448 służącymi do zasilania siłowników 24V. Moduł
rozszerzający jest sterowany sygnałem napięciowym 24VDC, który pochodzi z centrali MCR
9705. Urządzenie zapewnia w połączeniu z centralą MCR wykrywanie uszkodzeń wszystkich
linii siłowników do niego podłączonych. Moduł rozszerzający jest zasilany napięciem
sieciowym 230VAC.
Centrala sterująca oddymianiem MCR 9705 służy do uruchomienia urządzeń
elektrycznych wchodzących w skład systemu oddymiania na podstawie sygnału alarmowego
z centrali systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Centrala zasilana jest napięciem
przemiennym 230V AC i dostarcza napięcie 24V DC do urządzeń elektrycznego systemu
oddymiania. Zanik napięcia nie wpływa na pracę centrali, ponieważ jest wyposażona w
akumulatory pozwalające na funkcjonowanie centrali przez 72 godziny, a po tym czasie
możliwe jest jeszcze jednokrotne uruchomienie urządzeń.
System oddymiania jest uruchamiany (zostaną otwarte klapy oddymiające) w
poszczególnych strefach oddymiania w przypadku wykrycia pożaru przez centralę systemu
sygnalizacji
pożarowej
(SSP),
której
elementy
dozorujące
są
funkcjonalnie
przyporządkowane do uruchamiania systemu. Sygnał alarmowy jest przekazywany poprzez
moduły sterujące centrali sygnalizacji alarmu pożarowego do właściwej centrali oddymiania.
Zamknięcie klap następuje automatycznie po ręcznym skasowaniu alarmu oraz po wciśnięciu
przycisku zamykania klap wewnątrz centrali MCR która weszła w stan alarmu. W celu
skasowania alarmu w centrali MCR należy najpierw skasować alarm w centrali SSP.
System posiada automatyczny sposób alarmowego otwarcia klap (impulsem z centrali
SSP). Sygnał alarmowy jest dostarczany do centrali sterującej oddymianiem MCR 9705 z
centrali systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Centrala MCR 9705, sterując siłownikami
elektrycznymi otworzy skrzydła klap oddymiających do wymaganego kąta 140 o w strefie w
której wystąpił pożar.
Moduły rozszerzające MCR R i centrale sterujące MCR 9705 zostały zamontowane na
kondygnacji technicznej (poziom +10,40m) w pobliżu poszczególnych stref oddymiania.
Instalacja zasilająca siłowniki elektryczne w klapach oddymiających i instalacja
sterującą centralami MCR 9705, modułami rozszerzającymi MCR R została wykonana
przewodami typ HDGs. Całość instalacji (przewód, puszka instalacyjna oraz system
zamocowań) została wykonana w systemie o odporności ogniowej PH90.
Przewody elektryczne HDGs są zamocowane za pomocą uchwytów instalacyjnych
Hilti typ X-FB-MX8 z gwoźdźmi Hilti typ X-EGN 14MX.
Rozmieszczenie central sterujących oddymianiem i modułów rozszerzających
pokazano na rysunkach załączonych do dokumentacji.
Symbol
strefy
oddymiania
Ilość klap w
strefie
[szt.]
Zastosowana
centrala oddymiania
Zastosowany moduł rozszerzający
Ilość [szt.]
1
2
3
4
5
SD1
15
MCR 9705 2x5A
MCR-R0448
2
MCR-R0448
1
SD2
12
MCR 9705 2x5A
MCR-R0424
1
SD3
16
MCR 9705 2x5A
MCR-R0448
2
SD4
24
MCR 9705 3x5A
MCR-R0448
3
Tab. nr 2. Zestawienie central sterujących oddymianiem i modułów rozszerzających.
2.2. OPIS SYSTEMU STEROWANIA PRZEWIETRZANIEM GRAWITACYJNYM
Zastosowane klapy oddymiające poza funkcja oddymiającą, pełnią również funkcję
wentylacyjną w trakcie normalnej eksploatacji budynku,. System wentylacji został podzielony
na strefy przewietrzania które pokrywają się ze strefami oddymiania. Klapy oddymiające w
czasie
realizowania
funkcji
wentylacji
grawitacyjnej
są
sterowane
przyciskami
wentylacyjnymi oraz centralą pogodową typ MCRP 054 z czujnikiem wiatr deszcz. Przyciski
wentylacyjne oraz centrala pogodowa zostały zamontowane w pomieszczeniu ochrony SOL
2.07 w wieży kontrolnej.
Przyciski LT poprzez wciśnięcie odpowiednio oznaczonego klawisza pozwalają na
otwarcie klap do wentylacji, a następnie ponowne ich zamknięcie. W przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych (silny wiatr, deszcz) klapy będą zamykane
automatycznie, dzięki zamontowanej centrali pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz. W
przypadku pojawienia się alarmu niezależnie od warunków pogodowych klapy oddymiające
zostaną otwarte.
Instalacja elektryczna dla systemu przewietrzania została wykonana przewodami
YDY 3x1,5mm2, układanymi w rurkach plastikowych mocowanych do konstrukcji budynku
łącznikami systemowymi.
Przeprowadzenie konserwacji i serwisu zgodnie z dokumentacją Dachu –( w tym
świetliki i klapy pożarowe 208 szt.)
OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA
ZAPROJEKTOWANYCH
KLAP
ODDYMIAJACYCH
Klapa oddymiająca jednoskrzydłowa MCR PROLIGHT PLUS owalna 130/200 o
wymiarze w świetle otworu podstawy 130/200cm, przystosowana do dachów płaskich i
nachylonych, pokrytych papą, membraną PCV lub innym płaskim pokryciem. Klapa o
czynnej powierzchni oddymiania 1,225m2. Parametry techniczne klapy:

podstawa prosta z blachy ocynkowanej ogniowo, gr. 1,25mm o wysokości
600mm, malowanej na kolor RAL9002,

dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do
konstrukcji dachu,

górna część podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody,

izolacja termiczna gr. 20mm,

opierzenie zewnętrzne ocieplenia umożliwiające obrobienie podstawy membraną,

wypełnienie skrzydła płytą poliweglanową gr. 25mm, 4-komorową, kolor
przeźroczysty, U=1,6[W/m2K],

sterowanie jednym siłownikiem elektrycznym 24V,

ramka dociskająca wypełnienie wykonana z aluminium w kolorze naturalnym,
2.3. OPIS SYSTEMU STEROWANIA AUTOMATYCZNYMI KURTYNAMI
DYMOWYMI MCR PROSMOKE CE1
W budynku Terminala Pasażerskiego nr 3 MPL w Łodzi zamontowano automatyczne
kurtyny dymowe MCR PROSMOKE CE1 służące do wydzielania zbiorników dymu w
przestrzeni podstropowej w sytuacji wystąpienia pożaru. Rozwinięte tkaniny kurtyn
zabezpieczają przed przenikaniem dymu i gorących gazów do pozostałych przestrzeni
budynku.
Kurtyny dymowe są wyposażone w silniki elektryczne 24V sterowane i zasilane
przez centrale sterujące typ MCR 9705 5A. Centrale sterujące kurtynami MCR 9705 służą do
uruchomienia kurtyn dymowych na podstawie sygnału alarmowego pochodzącego z centrali
systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Centrale MCR zasilane są napięciem przemiennym
230V AC i dostarczają napięcie 24V DC do automatycznych rolowanych kurtyn dymowych.
Zanik napięcia zasilającego nie wpływa na pracę central, ponieważ są one wyposażone w
akumulatory pozwalające na funkcjonowanie central przez 72 godziny, a po tym czasie
możliwe jest jeszcze jednokrotne uruchomienie urządzeń.
Kurtyny dymowe zostają uruchomione (tkaniny dymoszczelne zostaną rozwinięte) w
przypadku wykrycia pożaru przez centralę systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), której
elementy dozorujące zostały funkcjonalnie przyporządkowane do uruchamiania systemu.
Sygnał alarmowy jest przekazywany poprzez moduły sterujące centrali SSP do central
sterujących kurtynami. Zwinięcie tkanin w kurtynach następuje automatycznie po zaniku
sygnału alarmowego z centrali SAP.
System posiada automatyczny sposób alarmowego uruchomienia kurtyn dymowych
(impulsem z centrali SSP). Sygnał alarmowy jest dostarczany do central sterujących
kurtynami MCR 9705 z centrali systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Centrale MCR 9705,
sterując silnikami elektrycznymi opuszczą tkaninę dymoszczelną do wymaganej wysokości
nad poziom posadzki.
Centrale sterujące MCR 9705 zostały zamontowane w pobliżu kurtyn dymowych na I
i II kondygnacji budynku.
Instalacja sterująca i zasilająca silniki elektryczne w kurtynach dymowych została
wykonana przewodami typu HDGs. Całość instalacji (przewód, puszka instalacyjna oraz
system zamocowań) została wykonana w systemie o odporności ogniowej PH90.
Przewody elektryczne HDGs są zamocowane za pomocą uchwytów instalacyjnych
Hilti typ X-FB-MX8 z gwoźdźmi Hilti typ X-EGN 14MX.
Wykonanie instalacji elektrycznej łączącej centrale sterujące MCR 9705 z centralą
SSP oraz wykonanie instalacji zasilającej 230V dla central sterujących nie leżało w zakresie
prac firmy Mercor.
Lp.
Oznaczenie
kurtyny
Długość
kurtyny
mb
Ilość
modułów
szt.
1
KD1a
9,13
2
Centrala MCR 9705
2x8A
2
KD1b
2,72
1
Centrala MCR 9705 8A
3
KD2
9,52
2
4
KD6
3,80
1
KD3
9,30
2
Centrala MCR 9705
2x8A
KD10
2,89
1
Centrala MCR 9705 8A
5
6
Urządzenie sterujące i
zasilające
Centrala MCR 9705
2x8A
Centrala MCR 9705 8A
Tab. 1. Zestawienie automatycznych kurtyn dymowych MCR PROSMOKE.
2.4. OPIS TECHNICZNY AUTOMATYCZNYCH KURTYN DYMOWYCH MCR
PROSMOKE CE1
Kurtyny rolowane składają się z obudowy, wałka z nawiniętą tkaniną dymoszczelną z
obciążeniem oraz układu napędowego. Obudowa jest dwuelementowa składająca się z części
stałej oraz pokrywy rewizyjnej. Obudowa wykonana z niemalowanej blachy ocynkowanej gr.
2mm, obciążenie jest pomalowane na kolor RAL9016. Tkanina dymoszczelna posiada w
dolnej części obciążenie liniowe, zapewniające poprawne rozwijanie i zwijanie oraz
minimalizujące ugięcia i unoszenia tkaniny na skutek działania ciśnienia gazów pożarowych.
Materiałem dymoszczelnym kurtyny jest specjalistyczna tkanina MCR TK G1 w kolorze
srebrno-szarym. Kurtyna jest zwijana i rozwijana za pomocą silnika elektrycznego zasilanego
napięciem 24 V DC. Ciężar całkowity metra bieżącego kurtyny wynosi 30kg/mb
Kurtyny dymowe MCR PROSMOKE CE1 w stanie czuwania są zwinięte (schowane)
w obudowach, w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie opuszczają się na
projektowaną wysokość. Po skasowaniu alarmu , kurtyny zostają ponownie zwinięte.
Rys. 1. Automatyczna kurtyna dymowa rolowana.
.
Download