opinia techniczna

advertisement
OPINIA TECHNICZNA
1. Cel opinii.
Przedmiotem opinii technicznej jest poprawienie działania systemów
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym PGE w
Warszawie przy ul. Mysiej 2.
2. Wytyczne
Dla sporządzenia opinii oparto na nw. normach i przepisach:
- Standard SITP WP-01;2006 „ Oświetlenie awaryjne w zakresie
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.”
- Norma branżowa PN-EN 50172;2005
- Norma branżowa PN-EN 1838;2005
3. Inwentaryzacja istniejących opraw oświetleniowych dla systemów oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku.
W celu zrealizowania wymogów określonych w normach dokonano
inwentaryzacji istniejących opraw oświetleniowych w systemach oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego w całym budynku tj: na wszystkich
kondygnacjach od poziomu –1 do +7.
Lokalizację wszystkich istniejących opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
uwidoczniono na podkładach architektonicznych w programie Autocad.
4. Wariant 1 - Wymiana inwerterów w oprawach ewakuacyjnych i awaryjnych.
Na bazie ww. inwentaryzacji w związku z ograniczeniem kosztów modernizacji
zaplanowano tylko wymianę wszystkich inwerterów tj. baterii podtrzymujących
zasilanie w oprawach ewakuacyjnych i awaryjnych. Do tej wymiany należy
zastosować w przypadku opraw ewakuacyjnych inwertery o mocy 8-11W o
czasie podtrzymania 1 godz. W przypadku braku możliwości wymiany
inwertera w oprawie ewakuacyjnej należy wymienić całą oprawę. Należy przy
tym pamiętać aby wszystkie oprawy ewakuacyjne oznaczyć piktogramami –
zgodnie z kierunkami ewakuacji w obiekcie. Dla wymiany inwerterów w
oprawach awaryjnych przy wymianie należy zastosować inwertery o mocy 1858W z czasem podtrzymania zasilania 1 godz. W przypadku braku możliwości
wymiany danego typu inwertera w oprawie awaryjnej należy wymienić w
oprawie układ zapłonowy. W części obiektu szczególnie na poziomie –1 oraz
na niektórych klatkach schodowych oprawy awaryjne są zasilane z centralnego
UPS-a który to system jest sprawny i funkcjonuje prawidłowo. Do decyzji
administratora obiektu pozostawia się decyzję o pozostawieniu systemu bądź
montażu inwerterów w tych oprawach.
W przypadku niektórych opraw awaryjnych może okazać się że koszty
wymiany inwertera i układu zapłonowego oraz niezbędnej przeróbki oprawy są
ekonomicznie nieuzasadnione – w takim wypadku należy wymienić całą
oprawę awaryjną.
Wszystkie oprawy awaryjne w obiekcie należy oznaczyć jako awaryjne –
trwałym żółtym paskiem naklejonym na oprawę tak aby oznaczenie było
dobrze widoczne.
W związku z planowaną realizacją ww. zadania opracowano kosztorys
inwestorski w którym ujęto ww. wymianę inwerterów w systemach oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.
Kosztorysy: inwestorski, przedmiarowy i nakładczy będzie pomocny dla
Administratora budynku w związku z planowanym przetargiem na
modernizację systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku.
Jest to wariant minimalny obejmujący tylko poprawę istniejących systemów
oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego bez ich gruntownej modernizacji.
5. Wariant 2 - Wymiana inwerterów w oprawach ewakuacyjnych i awaryjnych
oraz montaż dodatkowych opraw ewakuacyjnych i inwerterów w oprawach
awaryjnych.
W oparciu o wykonaną inwentaryzację zaprojektowano także wariant
optymalny w którym to oprócz wymiany istniejących inwerterów we wszystkich
oprawach systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (wariant
minimum) zaplanowano także dołożenie opraw ewakuacyjnych oraz
inwerterów w oprawach oświetleniowych (awaryjnych) w taki sposób aby
drogi ewakuacyjne w całym budynku na wszystkich kondygnacjach były
dobrze widoczne i doświetlone równomiernie.
Projekt rozmieszczenia dodatkowych opraw ewakuacyjnych i inwerterów w
oprawach awaryjnych został opracowany na bazie otrzymanych podkładów
budowlanych, istniejącego planu kierunków ewakuacji oraz odpowiednich
norm i przepisów.
Projekt ten został zaopiniowany przez specjalistę ds. ochrony
przeciwpożarowej – mgr inż. Damiana Kaberę (opinia w załaczeniu)
W związku z planowaną realizacją ww. zadania w tym wariancie opracowano
kosztorys inwestorski w którym ujęto ww. wymianę inwerterów w systemach
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż dodatkowych opraw
ewakuacyjnych i inwerterów w oprawach awaryjnych.
Kosztorysy: inwestorski, przedmiarowy i nakładczy będzie pomocny dla
Administratora budynku w związku z planowanym przetargiem na
modernizację systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku.
Jest to wariant optimum obejmujący gruntowną modernizację systemów
oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Download