Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Metody badań

advertisement
Opis
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Metody badań kulturoznawczych
Kod przedmiotu
0400-KN2-1MBK
Nazwa kierunku
Kulturoznawstwo
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Filologiczny i Wydział Pedagogiki i Psychologii
Język przedmiotu
Język polski
Charakterystyka przedmiotu
Przedmiot kierunkowy
Rok studiów/ semestr
I r., studia magisterskie, semestr zimowy 2011/12
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz
16
Wykłady
forma prowadzenia zajęć
Punkty ECTS
4
Prowadzący
dr Ewa Kępa
Założenia i cele przedmiotu
W trakcie wykładów studenci zapoznają się z wybranymi
metodami oraz podejściami badawczymi oraz z przykładami ich
zastosowania w badaniach kulturoznawczych ze szczególnym
uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Zajęcia
przygotują studentów do wyboru własnej drogi poznania kultury.
Brak wymagań wstępnych
Wymagania wstępne
Treści merytoryczne przedmiotu
Forma i warunki zaliczeniaprzedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
1. Wyobraźnia etnograficzna.
2. Interpretatywna teoria kultury.
3. Studia performatywne w badaniach kultury.
4. Feminizm w badaniach kultury.
5. Badania w oparciu o relacje autobiograficzne.
6. Badania pamięci (memory studies).
7. Badania narracyjne.
8. Analiza dyskursu.
Zaliczenie: egzamin pisemny ze znajomości treści wykładów i
literatury podstawowej.
Literatura podstawowa:
Butler Judith, 2010, Walczące słowa, rozpalone czyny,
[w:] tejże, Walczące słowa, tłum. Adam Ostolski,
Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Domańska Ewa, 2007, „Zwrot performatywny” we
współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, Nr 5, s. 4861.
Dróżka Wanda, 2009, Autobiografia w badaniach
1
jakościowych, [w:] „Pedagogika Kultury”, Tom V, s. 5980.
Geertz Clifford, 2003, Opis gęsty – w stronę
interpretatywnej teorii kultury, tłum. S. Sikora, [w:]
Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury.
Elementy teorii antropologicznej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-58 lub [w:] Geertz
Clifford, 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum.
Maria M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 18-47.
Korzeniewski Bartosz, 2007, Teoria kultury a badania
nad pamięcią społeczną, [w:] „Kultura Współczesna”, Nr
2, s. 6-15.
Labocha Janina, 2000, Tekst autobiograficzny jako pewna
wizja świata, Wrocław: „Język a Kultura”, Acta
Universitatis Wratislaviensis, Nr 2218, t. 13, s. 89-95,
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-13/JK13labocha.pdf (odczyt 27.10.2011).
Olesen Virginia, 2009, Feministyczne badania jakościowe
u progu milenium. Zarys i wyzwania, [w:] Norman K.
Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań
jakościowych, t. I, tłum. Monika Bobako, Warszawa:
Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 341-398.
Phil Graham, 2008, KAD a wartości: interdyscyplinarność
jako zwrot w kierunku podejścia krytycznego, [w:] Anna
Duszak, Norman Fairclough (red.), Krytyczna analiza
dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, s. 33-59.
Pink Sarah, 2009, Część 3: Tworzenie wiedzy, [w:], tejże,
Etnografia wizualna, tłum. Maria Skiba, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-180.
Rosner Katarzyna, 2003, Pojęcie narracji a proces
formowania się konstruktywistycznego rozumienia
tożsamości jednostki ludzkiej, „Kultura i Społeczeństwo”,
Nr 3, s. 17-24.
Saryusz-Wolska Magdalena, 2010, Zapomnieć się w
Pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej, [w:]
„Kultura Współczesna”, Nr 1, s. 76-86.
Skarga Barbara, 1995, Tożsamość ja i pamięć, „Znak”, Nr
5, s. 4-18.
van Dijk Teun A., 2001, Badania nad dyskursem, [w:]
tegoż, (red.), Dyskurs jako struktura i proces, przeł.
Grzegorz Grochowski, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, s. 9-44.
Willis Paul, 2005, Penetracje w świecie ponowoczesnym,
[w:] tegoż, Wyobraźnia etnograficzna, tłum. Ewa Klekot,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.
101-122.
Literatura uzupełniająca:
Butler Judith, 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka
tożsamości, tłum. Karolina Krasuska, Warszawa: Wyd.
Krytyki Politycznej.
Czarniawska Barbara, 2004, Narratives in Social Science
Research, Introducing Qualitative Methods, London: Sage
Publications.
Draaisma Douwe, 2010, Fabryka nostalgii. O fenomenie
pamięci wieku dojrzałego, tłum. Ewa Jusewicz-Kalter,
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne.
2
Giza Anna, 1991, Życie jako opowieść. Analiza
materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii
wiedzy, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk.
Halbwachs Maurice, 1969, Rekonstrukcja przeszłości,
[w:] tegoż, Społeczne ramy pamięci, tłum. i wstęp Marcin
Król, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s.
128-171.
Olechnicki Krzysztof, 2003, Antropologia obrazu.
Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk
społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Pakszys Elżbieta, 1995, Płeć a rozwój nauki. Problemy
epistemologii feministycznej, [w:] Jolanta Miluska,
Elżbieta Pakszys (red.), Humanistyka i płeć I. Studia
kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań:
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im.
A.
Mickiewicza, s. 85-98.
Parker Andrew, Kosofsky Sedgwick Eve, 2004,
Introduction to Performativity and Performance, [w:]
Henry Bial (red.), The Performace Studies Reader,
London: Routledge, s. 167- 174.
Schechner Richard, 2006, Co to jest performatyka?, [w:]
tegoż, Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski,
Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.
Skibińska Ewa Maria, 2006, Mikroświaty kobiet. Relacje
autobiograficzne, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu
Technologii i Eksploatacji – PIB.
Stanley Liz, Temple Bogusia, 2008, Narrative
Methodologies. Subjects, Silences, Re-readings and
Analyses, „Qualitative Research”, Vol. 8, s. 275-281.
Sztompka Piotr, 2006, Socjologia wizualna. Fotografia
jako metoda badawcza, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Thomas William Isaac, Znaniecki Florian, 1976, Chłop
polski w Europie i Ameryce, T. I, II, III, IV, V, Warszawa:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
3
Download