SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Temat wykładu/warsztatu : Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych
Liczba godzin: 20
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących: Maria Gałuszko-Węgielnik, Karol Grabowski
Zakres tematów i wiedza teoretyczna uzyskana/ugruntowana podczas zajęć (skrótowo: które koncepcje
Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej przedstawione są
kryteria diagnostyczne zaburzeń afektywnych według ICD-10, DSM-IV i DSM-V, ich współwystępowania z
innymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi wraz z wpływem zaburzeń afektywnych na ich przebieg.
Szczególną uwagę zwrócono na odrębności diagnostyczne pomiędzy zaburzeniem afektywnym jedno- i
dwubiegunowym oraz przedstawiono koncepcję spektrum dwubiegunowości według Akiskala. Omawiane
są również inne koncepcje biologiczne i psychologiczne zaburzeń afektywnych oraz modele poznawcze
depresji ze szczególnym uwzględnieniem modelu Becka. Przedstawiane są również inne modele takie jak,
model wyuczonej bezradności Seligmana, model Teasdale’a, model metapoznawczy. Podkreślane jest
znaczenia zniekształceń poznawczych, ruminacji, poczucia braku nadziei. Odrębną część zajęć stanowi
blok dotyczący samobójstw, które stanowią częsty problem kliniczny wśród pacjentów z zaburzeniami
afektywnymi. W skrócie przedstawione są także dane na temat skuteczności terapii poznawczobehawioralnej w depresji oraz jej łączenia z farmakoterapią. W części praktycznej studenci mają okazję
ćwiczyć nabyte na wcześniejszych zajęciach metody pracy z negatywnymi myślami automatycznymi,
przekonaniami charakterystycznymi dla depresji . Omawiany jest również standardowy protokół leczenia
terapii depresji według Leahy, Holland i McGinn. Przedstawiane są metody aktywizacji behawioralnej oraz
pracy z metaprzekonaniami, poczuciem braku nadziei, poczuciem bezradności.
Umiejętności praktyczne nabyte/doskonalone podczas zajęć
Diagnostyka zaburzeń afektywnych. Psychoedukacja na temat objawów i przebiegu zaburzeń
afektywnych. Metody regulacji nastroju. Psychoedukacja zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
według protokołów Ramirez-Biasco oraz Colon-Vieta. Prowadzenie terapii depresji według protokołu
Leahy, Holland i McGinn. Prowadzenie aktywizacji behawioralnej.
Literatura obowiązująca, [której przeczytanie stanowi całość z uczestnictwem zajęciach – można się do
niej odnosić podczas egzaminu]
Materiały wykładowe
Umysł ponad nastrojem. Padesky Ch, Greemberger D. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Popiel A, Pragłowska E. Paradygmat 2008.
Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Beck J. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Literatura uzupełniająca, pogłębiająca wiedzę na dany temat
Pokonaj depresję zanim ona pokona ciebie Leahy R.L. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014
Terapia poznawcza depresji oparta na uważności Segal Z. Williams J. Teasdale J. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe Ramirez-Basco M, Rush A. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2007
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Podręcznik pacjenta. Ramirez-Basco M, Rush A. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007
Podręcznik psychoedukacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Colom F, Vieta E. Medipage 2009.
Dodatkowe oczekiwania wykładowcy wobec studentów związane z przygotowaniem się do zajęć np.
wymaganie aktywnego uczestnictwa, konieczność przygotowania przypadku itp.
Aktywny udział w zajęciach.
Informacja o osobie prowadzącej (lub osobach) [krótki biogram]
Dr n med. Maria Gałuszko-Węgielnik jest praktykującym lekarzem psychiatrą, terapeutą poznawczobehawioralnym i superwizorem - dydaktykiem PTTPB. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Klinice Chorób
Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest aktywnym członkiem
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zasiada w Komisji Naukowo-Dydaktycznej. W
pracy zawodowej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, odżywiania i nastroju, łącząc farmakoterapię
i psychoterapię.
Dr n med. Karol Grabowski jest lekarzem psychiatrą i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Na co dzień
pracuje jako asystent w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
zasiada w Komisji Naukowo-Dydaktycznej. W pracy zawodowej koncentruje się na zaburzeniach snu i
zaburzeniach nastroju, łącząc farmakoterapię i psychoterapię.
Download