ZACHOWANIA ZBIOROWE PODSTAWOWE CECHY ZACHOWAŃ

advertisement
ZACHOWANIA ZBIOROWE
PODSTAWOWE CECHY ZACHOWAŃ ZBIOROWYCH:
- ograniczone, krótkotrwałe działanie społeczne
- niepewna identyfikacja i granice społeczne
- słabe lub nowo wytworzone normy społeczne
TŁUM (czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w
bezpośredniej bliskości fizycznej i maja wspólny obiekt zainteresowania)
RODZAJE TŁUMU:
 tłum przypadkowy
 tłum konwencjonalny
 tłum ekspresywny
 tłum aktywny
 tłum protestujący
TEORIE DYNAMIKI TŁUMU:
 teoria zarażania się
 teoria konwergencji
 teoria wyłaniania norm
PLOTKA (nieformalnie rozpowszechniana, nie potwierdzona informacja pochodząca z
anonimowego źródła)
INNE FORMY ZACHOWAŃ ZBIOROWYCH:
OPINIA PUBLICZNA (zbiorowe poglądy społeczeństwa lub jego części w jakiejś kwestii)
Zmienność i strukturę poglądów społeczeństwa odzwierciedlają BADANIA OPINII
PUBLICZNEJ.
Poglądy rozmaitych odłamów opinii publicznej są często kształtowane przez jednostki o
wysokim statusie społecznym, które odgrywają rolę PRZYWÓDCÓW OPINII
PUBLICZNEJ. Czasem ta rola opiera się na przypisywanej im kompetencji, w innych
przypadkach wpływ ten wiąże się ze statusem społecznym. Przywódcami opinii publicznej są
też czołowe postaci ze środków masowego przekazu.
CHWILOWE WZORY ZACHOWANIA:
„SZAŁ”, MODA
PANIKA I HISTERIA MASOWA (zachowania których źródłem jest strach)
PANIKA – bezładna ucieczka przed rzeczywistym lub domniemanym zagrożeniem,
typowymi przejawami paniki są: krzyk, wrzask, ogólna dezorientacja. W sytuacji paniki
istnieje niewiele kanałów komunikacyjnych, za pomocą których można by przekazać
informacje o odpowiednich sposobach działania.
HISTERIA MASOWA – wiąże się z szybkim rozpowszechnianiem się strachu wśród grupy
ludzi, którzy gwałtownie i w sposób nie kontrolowany reagują na domniemane zagrożenie.
1
RUCHY SPOŁECZNE
(zgromadzenie jednostek, które zorganizowały się w celu poparcia lub przeciwstawienia się
określonym zmianom kulturowym czy społecznym
TYPY RUCHÓW SPOŁECZNYCH
 ruchy nastawione na jednostki : ruchy alternatywne i odkupieńcze
 ruchy nastawione na społeczeństwo: wsteczne, reformatorskie, rewolucyjne i utopijne
CECHY RUCHÓW SPOŁECZNYCH:
 ideologia
 organizacja
 taktyka
CELEM RUCHÓW SPOŁECZNYCH JEST ZMIANA SPOŁECZNA
PRZYCZYNY ZMIAN SPOŁECZNYCH:
 środowisko naturalne
 procesy kulturowe: odkrycie, wynalazek, dyfuzja
 struktura społeczna
 zmiany ludności
 nauka i technika
 działalność ludzka: działania jednostek, działania zbiorowe
2
Download