Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kinezjologia
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
anatomia prawidłowa człowieka
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
wiedza podstawowa z zakresu terminologii, budowy i funkcji kości, stawów i mięśni oraz
postawy ciała człowieka
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
Forma zajęć
dydaktycznych
przedmiotu
(odpowiednie podkreślić)
1. Ogółem
27
Zaliczenie przedmiotu na ćwiczeniach i
Egzamin
seminariach odbywać się będzie na podstawie Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach
Zaliczenie
3. Seminaria
9
oraz na podstawie testu sprawdzającego
4. Ćwiczenia
18
jednokrotnego wyboru (zaliczenie testu - na
5. Zajęcia praktyczne
ocenę).
6. Praktyki zawodowe
Egzamin - test jednokrotnego wyboru
7. Samokształcenie
5
Punkty ETC
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji
Jednostka organizacyjna
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
prowadząca zajęcia
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
dr hab. Elżbieta Rostkowska
osób realizujących przedmiot dr hab. Elżbieta Rostkowska
dr n. biol. Janusz Przybylski
mgr Anna Kostiukow
mgr Aleksandra Ambrosius
mgr Paweł Kowalski
Cele przedmiotu (wynikowe Seminaria
dotyczące wiedzy,
umiejętność opisu rozwoju motorycznego człowieka, motoryczności człowieka zdrowego przy
umiejętności i postaw)
użyciu właściwej terminologii, postawy ciała i jej kontroli, ruchów manipulacyjnych i
lokomocyjnych, kategoryzacji ruchów, powiązań ruch-układ nerwowy, obrazu ruchów
patologicznych .
Ćwiczenia











Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Wykorzystanie antropometrii w ocenie i rozwoju osobistych cech
somatycznych i motorycznych.
Umiejętność opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów
człowieka
Przygotowanie studentów z zakresu kinezjologii do zajęć klinicznych na
poszczególnych latach studiów.
Zapoznanie z podstawowymi przyrządami antropometrycznymi oraz ich
wykorzystaniem
Zapoznanie z podstawowymi pomiarami antropometrycznymi pozwalającymi
obliczyć potrzebne w przyszłej pracy wskaźniki antropometryczne.
Poznanie czynności ruchu człowieka.
Znajomość kontroli postawy ciała i ruchów lokomocyjnych.
Znajomość mechanizmów sterowania aparatem ruchu.
Znajomość prawidłowej terminologii w ramach przedmiotu.
Znajomość opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów
człowieka.
Seminaria
Połączenie metod słownych i poglądowych. Prezentacja multimedialna, werbalny przekaz
informacji; pierwsze zajęcia w formie podającej, na następnych studenci będą prezentować
przygotowane informacje z piśmiennictwa na zadane tematy. Uzupełnienie wypowiedzi
studentów, dyskusja.
Ćwiczenia
zadaniowa, zabawowa, odtwórcza, analityczna, syntetyczna i mieszana
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Seminaria
Sprzęt do prezentacji multimedialnej, tablica biała, kolorowe pisaki, wybrane
artykuły/publikacje dotyczące tematów z zakresu antropomotoryki.
Ćwiczenia
przyrządy antropometryczne, tablice poglądowe, wyposażenie sal gimnastycznych.
Wykłady
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5x45minut
2
4x45minut
Temat i treści nauczania
Seminarium
Temat i treści nauczania
1. zajęcia - 5 godzin lekcyjnych - forma podająca
Temat: Wprowadzenie do przedmiotu. Motoryczność człowieka.
Etymologia i znaczenie słowa „kinezjologia”, zadania przedmiotu
Literatura i warunki zaliczenia przedmiotu
Leczenie ruchem w zawodzie fizjoterapeuty
Ruch istoty żywej
Definicja ruchu człowieka
Pojęcie motoryczności i psychomotoryczności człowieka pełno- i
niepełnosprawnego
Rodzaje motoryczności
Rozwój motoryczny człowieka w filogenezie
Podstawowe pojęcia w nauce o ruchu człowieka: ruch prosty,
ruch złożony, algorytm ruchu, sekwencja ruchowa,
kompleks ruchowy, treść aktu ruchowego, ruch lokalny, ruch globalny
technika ruchu, struktura przestrzenna ruchu, struktura czasowa
ruchu,
uzdolnienia motoryczne, umiejętności ruchowe, zdolności
motoryczne,
ruchy naprzemianstronne i symetryczne, ruchy cykliczne i
acykliczne,
ruchy naturalne i sztuczne ,
Predyspozycje motoryczne
Sprawność fizyczna
Wysiłek fizyczny
Aktywność fizyczna
Wydolność fizyczna
Postawa ciała, równowaga ciała
2. zajęcia - 4godziny lekcyjne - forma seminaryjna
Temat: Motoryczność człowieka w ontogenezie, zdolności
motoryczne. Funkcja mięśni, uwarunkowania ruchu ze strony
układu nerwowego, ruch człowieka niepełnosprawnego
MOTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA W ONTOGENEZIE
1. okres płodowy
2. motoryczność noworodka
3. motoryczność niemowlęcia
4. motoryczność do pierwszego wieku „dziecka doskonałego”
5. motoryczność do początku dojrzewania
6. drugi wiek „dziecka doskonałego”
7. przedpokwitaniowy skok wysokości ciała a motoryczność
8. motoryczność do zakończenia okresu dojrzewania
9. motoryczność wieku dojrzałego
10. motoryczność wieku starszego i podeszłego
Ruchy manipulacyjne w ontogenezie
Rozwój ruchów lokomocyjnych i ich kontrola
Zdolności motoryczne człowieka
Wrażliwość kinestetyczna, różnicowanie kinestetyczne, kinestezja
Ruchy jedno- i wielostawowe, ich wzorce, ich kontrola
Funkcja mięśni, ruch a układ nerwowy, działanie bioelektryczne i
mechaniczne mięśni
Sterowanie ruchami w stanach patologicznych, ruch człowieka
niepełnosprawnego
Rekreacja fizyczna i sport wyczynowy osób niepełnosprawnych
Igrzyska Paraolimpijskie na tle Igrzysk Olimpijskich
Olimpiady Specjalne (Special Olympics)
Health Related Fitness
Szkoła - metoda Halliwick
Skutki bezczynności ruchowej człowieka
Numer
kolejny
Liczba
godzin
1
205minut
2
205minut
3
200minut
4
200minut
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Tematyka, literatura, warunki zaliczania ćwiczeń.
Wprowadzenie do kinezjologii.
Czynność bioelektryczna i mechaniczna mięśni
Nauka ruchów prostych, złożonych, algorytmów i sekwencji.
Antropometria, obliczanie wybranych wskaźników antropometrycznych.
Nauka prawidłowego wykorzystania przyrządów antropometrycznych,
sposobu dokonania pomiarów.
Kontrola dowolna pojedynczego mięśnia.
Nauka ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne-siłę,szybkość
Postawa ciała i jej kontrola.
Nauczanie ćwiczeń w postawach niskiej, półwysokiej i wysokiej.
Antropometria - kinestezja
Nauka ćwiczeń ruchowych(gry i zabawy),ćwiczeń ruchowo słownych i
ćwiczeń ruchowo-słowno-wzrokowych.
Nauka ruchów jedno- i wielostawowych
Nauczanie ćwiczeń izolowanych na małe grupy mięśniowe. Nauka
prawidłowego wykonywania codziennych czynności życiowych–
szkoła pleców.
Koordynacja ruchowa.
Struktura przestrzenna i czasowa ruchu. Symetria i asymetria ruchu.
Wrażliwość kinestetyczna. Różnicowanie kinestetyczne.
Nauka ćwiczeń rozwijających koordynację ruchową.
Kontrola ruchów lokomocyjnych. Analiza ruchu- wybrane rodzaje
lokomocji. Nauczanie ruchów manipulacyjnych kończyn.
Aktywność ruchowa a sprawność i wydolność.
Nauczanie ćwiczeń kształtujących wytrzymałość i wydolność. Nauka
kontroli wysiłku fizycznego.
Sprawność fizyczna a ruch.
Muzykoterapia.
Sprawdzenie kompetencji studenta
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Osiński Antropomotoryka 2003 AWF Poznań
Grottel, Celichowski Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. Cz.I
Grottel, Krutki Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. Cz.II
Jan Szopa, Edward Mleczko, Stanisław Żak, 2000, Podstawy antropomotoryki .
Wyd. 2. Wydaw. Naukowe PWN.
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download