MOJA NOWA ŚCIĄGA

advertisement
MOJA NOWA ŚCIĄGA grupa 1
1. Obszar tematyczny motoryczności
Teoria motoryczności to wiedza integralizująca i generalizująca całokształt motoryczny człowieka w
jej skomplikowanych objawach i uwarunkowaniach i powiązaniach i zależnościach.Zajmuje się ona
kompleksowym zjawiskiem motorycznym w obszarze kultury fizycznej.
2. Rozwój badań nad motorycznością człowieka:
Galen ok.130-200; lekarz rzymski, pierwsze odkrycia dot. Natury ruchu.W swoich dziełach omówił
szczegóły budwy kośćca, przebieg i rolę ścięgien oraz opisał budowę mózgu rdzenia i nerwów.
Da Vinci-1452-1519;studiował anatomię na ludzkich zwłokach.Swoją pierwszą sekcją próbował
rozstrzygnąć kwestię podporządkowania się ludzkiego ciała prawom mechaniki.
Borelli- prowadził badania nad klasyfikacją ruchów lokomocyjnych zwierząt i człowieka.
W.Weber-jednostronne analizy chodu ludzkiego. Bayer-teoria łańcuchów kinetycznych. Schmithpróby przezwyciężenia dualizmu ciała i psychiki. Pawłow- teoria odruchów warunkowych.
Woodworth- zrozumienie podstaw przejawiania się umiejętności ruchowych. Thorndike1914;określił istotę zależności między nagrodą a tendencją do powtarzania ćwiczeń. Bernstein1897-1966-doprowadził do integracji wyobrażeń ruchowych z danymi neurofizjologicznymi,
neuropsychologicznymi i biomechanicznymi w badaniach nad ruchami lokomocyjnymi.
3. Motor learning
zorientowanie na czynniki, które wpływają na nabywanie i wykorzystywanie czynności ruchowych.
Jest to obszar badań, którego istotą jest rozeznanie możliwości.
4. Za wysoce sprawnego fizycznie uznamy takiego człowieka:
który charakteryzuje sic względnie dużym zasobem opanowanych ćwiczeńruchowych, wysoką
wydolnością układu krążenia, oddychania, wydzielaniai termoregulacji, pewnymi prawidłowościami
w budowie ciała oraz afirmującym fizyczną aktywność stylem życia.
5. Koncepcja mechanistyczno-biologiczna: W ujęciu pierwszym nawiązuje się do
mechanicznego pojęcia sprawności maszyny (iloraz pracy użytecznej do pracy włożonej). Takie
rozumienie sprawności fizycznej propagował w Polsce Wolański. Podkreślał on, że sprawność
fizyczna to "skuteczność biologicznego działania organizmu", a w rozwinięciu szczegółowym
ujmować można ją jako "stosunek poszczególnych fizjologicznych właściwości organizmu (krążenia,
oddychania, wytrzymałości kośćca na obciążenia, skurczów mięśni, wydzielania wewnętrznego,
filtracji nerek, właściwości krwiotwórczych szpiku i grasicy, zdolności oczyszczających wątroby itd.)
do ich podłoża makro i mikro- morfo- bio- fizyko-chemicznego". W tym rozumieniu w odniesieniu do
działań ruchowych (motorycznych) sprawność fizyczna jest wyrażona przez stosunek efektywności
ruchów do morfologicznego podłoża, czyli predyspozycji.
6. Sprawność motoryczna
oznacza: to zdolność do efektywnego wykonania pracy mięśniowej. jest to właściwość, poprzez którą
charakteryzujemy nie tylko poziom aktualnych możliwości i zachowań ruchowych. Przede wszystkim
konieczne jest uwzględnienie strukturalnego i funkcjonalnego podłoża, a także cech codziennej
fizycznej aktywności danego osobnika.
7. Trójczłonowa struktura sprawności fizycznej:
8. Składowe sprawności wg. twórców "eurofitu" :
zwinność, moc, wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, siła, wytrzymałość mięśniowa, skład ciała,
gibkość, szybkość, równowaga.
9. Motoryka lub motoryczność ludzka:
to pojęcie obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka, inaczej – sferę ruchowej
aktywności, słowem, to wszystko, co dotyczy poruszaniu się człowieka w przestrzeni na skutek zmian
położenia całego ciała lub poszczególnych jego części względem siebie
10.Formy ruchu(technika ruchu)
stanowi zewnętrzny przejaw ruchu, który określają stosunki czasowo-przestrzenne (droga i
płaszczyzna przebiegu), będące wyrazem doskonałości procesów koordynacyjnych w układzie
nerwowym.
11.Poziomy obiektów i właściwości związanych z motorycznością człowieka: Nie wiem
12.Zdolności motoryczne ogólne:
przez zdolności motoryczne ogólne - w naszym ujęciu - należy rozumieć pewien konstrukt teoretyczny
określający zespół właściwości osobniczych uwarunkowanych strukturą ustroju, procesami
energetycznymi oraz sterowania i regulacji ruchu, które wprost charakteryzują poziom możliwości
efektywnego wykonania względnie ściśle określonego rodzaju czynności ruchowych.
13. Struktura cech ruchu : fenograficzne, np. rytm, sprzężenie, płynność, dokładność mechaniczne,
np. czasowe, przestrzenne, masa siła
14.Strona potencjalna motoryczności:
charakteryzującą wew. uwarunkowanie utajone możliwości ruchowe * efektywną przez którą
widoczne są zew. przejawy realne właściwości ruchu. Strona potencjalna określa właściwości
procesualne związane z charakterem fizjologicznych i psych. funkcji ustroju.
15.Ogólny podział zdolności motorycznych:
A)Zdolności kondycyjne - warunkowane głównie właściwościami morfofizjologicznymi
strukturalnymi (wielkość, masa, proporcje i składniki ciała) oraz właściwościami morfo
fizjologicznymi energetycznymi. Do podstawowych zdolności kondycyjnych na ogół zalicza się
zdolności: siłowe, szybkościowe,wytrzymałościowe.
B)Zdolności koordynacyjne - warunkowane
przez funkcje sterowania i regulacji ruchu; charakteryzują możliwości precyzyjnego wykonywania
złożonych pod względem stosunków czasowo-przestrzennych czynności ruchowych, umiejętności
przestawienia się i dostosowania do nowych, a czasami również nieoczekiwanych sytuacji.
16. Założenia badań nad longitudialnymi zmianami ludzkiej motoryczności: - indywidualne zmiany
w rozwoju motorycznym zachodzą w czasie i w zależności od wieku,
- istnieje korelacja w rozwoju motorycznym aktywności fizycznej z poziomem indywidualnego
rozwoju,
- można zaobserwować powiązania między rozwojem układu nerwowego, a umiejętnościami
ruchowymi
- znaczny jest wpływ na zmian masy i wysokości ciała na różnorodne osiągnięcia motoryczne,
-rozwój podstawowych umiejętności ruchowych jest podstawą osiągnięć w umiejętnościach
bardziej złożonych,
17. Zasady rządzące rozwojem motorycznym:-a)rozwój ruchów przebiega od reakcji ogólnych
do specyficznych(aktywność zgeneralizowana poprzedza aktywność zlokalizowaną).b)rozwój ruchów przebiega według następstwa cefalokaudalnego c)rozwój ruchów przebiega
wg następstwa proksimodalnego – - d)rozwój ruchów przebiega od ruchów symetrycznych do
asymetrycznych.- e)łatwiejsze i wcześniejsze są ruchy cykliczne niż acykliczne,- f)rozwój
motoryczny polega na wiązaniu sfery czuciowe (sensorycznej) z ruchową-g) rozwój ruchowy
polega na stopniowym opanowywaniu ruchów i wdrażaniu się do ich kontroli,- h)rozwój
ruchów biegnie ku ich interioryzacji, uwewnętrznianiu i intelektualizacji,- i)rozwój ruchów
odbywa się na zasadzie asocjacji i dysocjacji, syntezy i analizy,- j)rozwój motoryczny
wspierany jest najpierw przez proprioreceptory i tangoreceptory, a później przez
telereceptory.
18. Rozwój motoryczny okresu noworodkowegoi niemowlęcego Noworodka charakteryzuje
odruchy, które nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Wrodzony mechanizm tych ruchów
pozwala na niezawodne i natychmiastowe reakcji na odbierane bodźce. Przykładem odruchów
bezwarunkowych może być zwężanie źrenicy przy ostrym świetle, odruchy ziewania czy czkawki, a
także stopniowo zanikający odruch Babińskiego (wyprost palucha i rozstawienie pozostałych palców
po podrażnieniu właściwej okolicy stopy) lub odruch Moro (gwałtowne bodźce odczuwane przez
dziecko powodują wykonanie rączkami i nóżkami ruchu obejmującego). Rezultatem reakcji
organizmu, będącego wynikiem uczenia się, jest powstawanie odruchów o charakterze warunkowym.
Charakterystyką motoryczności człowieka w okresie noworodkowym jest wykonywanie ruchów
błędnych (mających nikły związek z rzeczywistością).
19. zjawisko starzenia się i okres starości :- następuje obniżenie przystosowawczych zdolności do
czynności środowiska zewnętrznego
- trudności z dostosowaniem się do bodźców stresowych
- wolniejszy powrót do równowagi ustrojowej
- osłabienie pamięci , koncentracji , uwagi
- osłabienie koordynacji nerwowo ? mięśniowej
- ucieczka przed uczeniem się nowych ruchów
20. WARUNKI POPRAWNOŚCI TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
-test sprawności powinien być zintegrowany z programem szkolnym i używany jako narzędzie
pedagogiczne,
-testowanie sprawności jest tylko jednym z wielu elementów wszechstronnego programu edukacji
sprawnościowej,
-w testowaniu sprawności fizycznej powinno się położyć nacisk na te elementy, które są związane ze
zdrowiem (H-RF),
-test sprawności fizycznej powinien być prowadzony z rozwagą, życzliwością i dawać zadowolenie,
wyniki testowania powinny być w poważny sposób omawiane i interpretowane z uczniami oraz ich
rodzicami,
jeśli został uzyty jakis system nagród, to powinien być on motywujacy dla wszystkich uczniów
Download