Izabella Żurakowska – Kik

advertisement
Izabella Żurakowska – Kik
Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym z przewaga uszkodzeń
w aparacie ruchu - wpływ na programowanie terapii.
Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem różnorodnych objawów zaburzeń
czynności
ruchowych
nieprawidłowościami
i
w
napięcia mięśni,
jego
rozwoju
wywołanych uszkodzeniem mózgu lub
nabytymi
przed
urodzeniem,
w
okresie
okołoporodowym czy po urodzeniu we wczesnym dzieciństwie. W wielu przypadkach
przyczyny wywołujące uszkodzenie mózgu są nieznane.
Do znanych czynników uszkodzenia działających przed urodzeniem zalicza się :
-
zaburzenia rozwojowe,
-
niedotlenienie,
-
zatrucie i zakażenie płodu.
Przyczyny okołoporodowe to :
-
niedotlenienie,
-
uraz okołoporodowy,
-
znacznie nasilona żółtaczka noworodkowa.
Przyczyny po urodzeniu :
-
niedotlenienie noworodka,
-
krwawienie do mózgu,
-
zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
Jest to więc zespół ściśle związany z przebiegiem ciąży, porodu oraz stanem
noworodka i niemowlęcia w pierwszych miesiącach życia.
Powstałe
z
różnych
przyczyn
uszkodzenie
mózgu
nie
pogłębia
się,
natomiast
występujące objawy klinicznie mogą wydawać się z wiekiem bardziej nasilone. Jest to
spowodowane rozwojem dziecka, a nie powiększaniem się zmian w mózgu. Z powodu
nieprawidłowego napięcia mięśni występują i utrwalają się zaburzenia w rozwoju
ruchowym, pociągające za sobą wtórne opóźnienia w innych sferach rozwoju. M.P.D.
2
towarzyszą również różnego stopnia i zakresu opóźnienia umysłowe : padaczka, wady
wzroku, słuchu itp.
Ze względu na objawy i przyczyny powstawania m.p.d. dzieli się na
następujące postacie :
1.
Niedowład kurczowy obustronny charakteryzujący się większym nasileniem
zmian w kończynach dolnych niż górnych, które często są całkowicie sprawne.
Najczęstszą przyczyną wywołującą tę postać jest niedotlenienie mózgu w okresie
okołoporodowym, szczególnie wśród wcześniaków i noworodków z niską wagą
urodzeniową. Dzieci z niedowładem kurczowym obustronnym od pierwszych
miesięcy życia wykazują zmniejszoną ruchliwość kończyn dolnych, pełzają
nieprawidłowo, postawione przywodzą obie nogi ustawiając stopy na palcach.
Często występują wady wzroku i zez. Rozwój umysłowy w większości
przypadków jest prawidłowy.
2.
Niedowład połowiczny dotyczy kończyny górnej i dolnej po tej samej stronie.
W większym stopniu zaburzenia występują w kończynie górnej. Najczęściej
defekt ten zdarza się w przypadku niedotlenienia, krwawienia do mózgu lub
zapalenia
opon
mózgowo
-
rdzeniowych.
Najwcześniejszym
objawem
rozpoznawczym jest asymetria w ruchach i układaniu kończyn.
3.
Niedowład połowiczny obustronny jest najcięższą postacią mózgowego porażenia
dziecięcego. Typowe objawy to : znaczne zaburzenia czynności ruchowych,
niedorozwój umysłowy, padaczka i zaburzenia mowy. Najczęstszą przyczyną jest
przewlekłe niedotlenienie i inne czynniki szkodliwe działające na płód matki.
4.
Postać pozapiramidowa ( dyskinetyczna ) charakteryzująca się występowaniem
ruchów mimowolnych, niezależnych od woli, utrudniających w znacznym
stopniu rozwój ruchowy i czynności rąk. Poziom umysłowy dzieci z tą postacią
m.p.d. jest w większości prawidłowy.
5.
Postać móżdżkowa jest najrzadsza. Przyczyny wywołujące zaburzenia rozwoju i
uszkodzenia
móżdżku
są
najczęściej
wrodzone.
Objawy
to :
zaburzenia
koordynacji ruchów utrudniające utrzymanie równowagi.
Oprócz w / w postaci często współistnieją ze sobą różne rodzaje zaburzeń i
różny stopień ich nasilenia. Dlatego występuje tak wiele obrazów klinicznych m.p.d. i
tak znaczne różnice między dziećmi, w zależności od stopnia zwiększonego napięcia
mięśni czyli nasilenia spastyczności.
3
Usprawnianie dziecka z m.p.d. jest procesem długotrwałym, wymagającym ścisłej
współpracy między domem rodzinnym, a specjalistami czy terapeutami. Złożony zespół
występujących objawów stwarza konieczność wprowadzenia terapii wieloprofilowej.
Dlatego też ustalając kompleksowy plan usprawniania należy pamiętać, że mimo
realizowania go przez różnych specjalistów musi on być jednoznacznie ukierunkowany,
aby osiągnąć dobre wyniki w terapii.
Poprawę stanu funkcjonalnego można osiągnąć na drodze kompensacji, do
czego dzieci mają wyjątkowo duże predyspozycje. Procesem tym trzeba umieć
kierować,
aby
przez
dostarczanie
odpowiednich
bodźców
wytworzyć,
utrwalić,
zautomatyzować zamierzone czynności odruchowe. Rehabilitacja dzieci z m.p.d. ma na
celu wprowadzenie takich czynności ruchowych, które będą zbliżone do prawidłowych
i zapobiegną utrwalaniu się wzorców nieprawidłowych, wystąpieniu przykurczów oraz
wtórnych deformacji w układzie kostno – stawowym. Warunkiem utrwalenia się
zastępczych czynności ruchowych jest częste powtarzanie ćwiczeń - nawet wielokrotnie
w ciągu całej doby. Powtarzanie prawidłowych ruchów nie dopuszcza do wytworzenia
nieprawidłowych.
Podstawowym deficytem m.p.d. jest deficyt ruchu. Przeszkoda w wyzwoleniu
ruchu jest wzmożone napięcie mięśniowe. Rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni
można uzyskać stosując łagodny masaż całego ciała i łatwe do wykonania w czasie
codziennych zabiegów pielęgnacyjnych ćwiczenia. Podczas tych czynności dziecko
nawiązuje kontakt z opiekunem, uczy się odczuwać własne ciało, przygotowuje się do
czynności ruchowych, dzięki pieszczotom rozwija swoją osobowość. Dlatego też
ważnym elementem w terapii usprawniania dziecka jest wcześnie rozpoczęte i
systematyczne leczenie. Deficyt ruchu u dzieci z m.p.d. dotyczy zarówno motoryki
dużej jak i zarówno motoryki precyzyjnej. Wśród dzieci tych są takie, które mają
trudności z utrzymaniem głowy, przyjmowaniem pozycji siedzącej czy stojącej i takie,
których sprawność niewiele odbiega od sprawności ruchowej dzieci zdrowych. Podobny
obraz da porównanie dzieci z zespołem m.p.d. pod względem rozwoju koordynacji
wzrokowo – ruchowej. Niektóre z nich będą miały trudności z chwyceniem przedmiotu
i utrzymaniem go w ręce, inne tylko nieznaczne z manipulacją precyzyjną. Należy
pamiętać jednak, że ciężko porażone dziecko nie osiągnie znacznej poprawy w
lokomocji lub precyzji rąk, ale przy odpowiedniej stymulacji jego funkcje umysłowe
mogą rozwijać się prawidłowo, niezależnie od stopnia uszkodzenia aparatu ruchowego.
Aby stymulować rozwój już niemowlętom z m.p.d. należy wkładać do rączki
4
grzechotki próbując lekko potrząsnąć nimi, przekładać z ręki do ręki. Zabawy takie
stanowią
jedne
Podstawowym
z
pierwszych
elementem
w
ćwiczeń
wpływających
usprawnianiu
na
czynności
rozwój
manipulacji.
manipulacyjnych
jest
wypracowanie chwytu dowolnego. Wiele dzieci szczególnie z tetraplegiami i atetozą
nie potrafi chwytać przedmiotów. Przetrwały odruch chwytny może utrzymywać się u
nich długo, a nawet u niektórych dzieci z ciężkim porażeniem nie da się wypracować
chwytu dowolnego. Nie można jednak przerywać ćwiczeń usprawniających. Uczenie
dziecka z m.p.d. chwytu dowolnego polega na braniu ręką rodzica rączki dziecka i
chwytaniu
przedmiotów.
Następnie
rozluźniając
rączkę
dziecka
poprzez
lekkie
naciskanie lub masowanie powierzchni dłoni przy kostkach palców, starać się, aby
wypuściło ono trzymany przedmiot. Stopniowe włączanie rąk do celowej zabawy
zapobiega
próbom
i
utrwalaniu
używania
ust
do
pokazywania
się
dzieci
lub
chwytania
do
chwytania
przedmiotów.
W
drugim
roku
życia
zachęca
z
m.p.d.
przedmiotów, najlepiej niewielkich drewnianych klocków, plastikowych lub gumowych
zabawek. Większy stopień trudności stanowią zabawy manipulacyjne, polegające na
układaniu wieży z drewnianych klocków, budowaniu pociągów, nakładaniu kolorowych
krążków o dużych, a następnie małych otworach na kołki, układaniu piramidek,
toczeniu piłek itp.
Dla dzieci w wieku 2 – 4 lat z zaburzonym narządem ruchu szczególnie
stymulujące są zabawy manipulacyjne i manipulacyjno – konstrukcyjne. W zabawach
ćwiczących sprawność rąk zachęca się dziecko do posługiwania się ołówkiem,
ugniatania plasteliny, darcia papieru i zabaw w piasku. Sprzyjają one rozluźnianiu
spastycznych rąk. Bardzo korzystne dla dzieci z m.p.d. jest malowanie palcami na
szkle
lub
dużej
powierzchni
papieru.
Zabawa
jest
w ogóle
najlepsza
forma
psychoruchowego usprawniania dziecka z m.p.d. . Dzięki niej dziecko się uczy,
rozwija, zdobywa informacje o otoczeniu, oraz nowe umiejętności. Na wspólna zabawę
należy poświęcić dziecku codziennie około 30 minut. Jeśli dziecko nie potrafi bawić
się tak długo można ćwiczyć dwa razy po 15 minut lub robić jeszcze większe
przerwy uwzględniając możliwość koncentracji uwagi dziecka na zabawę. Aby zachęcić
je do współdziałania, należy zabawę rozpocząć od czynności, która nie sprawia mu
większych kłopotów. Zabawa będzie dla dziecka radosnym przeżyciem, gdy będzie brał
w niej czynny udział również dorosły. Kiedy dziecko stawia jeden klocek, a dorosły
następny, powstaje coś w rodzaju
dialogu czynności,
co przypomina rozmowę.
5
Czynności dorosłych są dla dziecka zachętą i prowokują je do podjęcia działań. Istotne
jest również i to, aby w trakcie zabawy dorosły mówił do dziecka o wykonywanych
czynnościach, zwłaszcza tych, które tworzą pewien ciąg. Uczy to dziecko spostrzegania
kolejnych etapów działania, a w przyszłości tworzenia planu działania.
Wśród dzieci z m.p.d. znajduje się również część takich, których aktywność
musi zapoczątkować dorosły. Są to dzieci ze znacznymi porażeniami i dzieci, u
których obok porażeń występują ruchy mimowolne. We wszystkich tych przypadkach
opiekun rozpoczyna pracę od wykonywania ruchów ręką dziecka. Jednak w momencie,
kiedy ruch dziecka staje się płynniejszy i bardziej ukierunkowany na cel, ruch
wspierający powinien stawać się coraz słabszy. Od tego momentu przechodzi się do
prowokowania dziecka, aby sięgało i chwytało przedmiot samodzielnie. Każda próba
aktywności powinna być nagradzana zadowoleniem dorosłego okazywanym dziecku.
Zadowolenie opiekuna z czasem przechodzi w zadowolenie dziecka z samego siebie w
momentach podejmowania działania. Usprawniania dzieci ze znacznym deficytem
ruchowym wymaga cierpliwości i zrozumienia istoty trudności.
Im większy nacisk wywiera się na dziecko, tym gorsze osiąga się
rezultaty. Zarówno lęk przed kolejnym niepowodzeniem, jak i psychiczny opór
skierowany przeciwko działaniu, albo też nadmiar chęci, aby wykonać czynność będą
prowadzić do wzmożenia napięcia mięśniowego lub zwiększenia się liczby ruchów
mimowolnych. Dlatego też do działań opiekuna należy również wprowadzenie drobnych
usprawnień, ułatwiających wykonanie czynności np.: do czynności nawlekania korali
zastąpienie sznurka grubą rurką plastikową ze skakanki czy też umieszczenie w jej
zakończeniach zapałek.
W pracy wyrównawczej z dziećmi z porażeniem połowicznym lub
porażeniem
obustronnym
z
przewagą
jednej
ze
stron,
dobiera
się
zabawy,
uwzględniając różnice w sprawności ruchowej obu kończyn. W przypadku, gdy
dziecko jest w stanie lewą ręką napełnić kubek klockami, bazgrze i stawia klocek na
klocku,
a
prawą
nie
chwyta
przedmiotów,
pracę
rozpoczyna
się
od
zabaw
konstrukcyjnych i czynności graficznych dla lewej ręki oraz od zabaw kształtujących
czynność chwytania dla ręki prawej. Z dziećmi o dużej różnicy sprawności ruchowej
obu rąk dużo czasu poświęca się na przeprowadzenie zabaw angażujących obie ręce,
rozpoczynając od czynności chwytania dużego przedmiotu jednocześnie obiema rękami.
Realizując program usprawniania nie ogranicza się aktywności zabawowej dziecka do
okresu prowadzonych z nim zajęć. Zabawa spontaniczna pozwala mu na doskonalenie
6
nabytych umiejętności. Zabawki powinny być dostępne dla dziecka, ilekroć ma ochotę
na zabawę. Młodszym i bardzo niesprawnym dzieciom nie należy jednak dawać do
zabawy, która nie przebiega pod kontrolą dorosłych, korali, ołówków, plasteliny i
nożyczek. Podyktowane to jest względami bezpieczeństwa.
W czasie jednych zajęć z dzieckiem przeprowadza się z nim ( w zależności od
wydajności ) dwa do czterech zdań. Zadania powinny ćwiczyć różne umiejętności.
Przykładowo w czasie 30 minut zajęć można wykonać z dzieckiem następujące
ćwiczenia :
-
ćwiczenie chwytu pęsetkowego - wrzucanie do słoika koralików
-
bogacenie zasobu słów - nazywanie przedmiotów na obrazkach
-
bazgranie na podstawie pokazu
-
dobieranie parami obrazków ( loteryjka )
Różnorodność zadań pozwala na dłuższą koncentrację uwagi. W programowaniu terapii
dziecka z m.p.d. nie może zabraknąć muzykoterapii. Zabawy połączone ze śpiewem,
dźwiękami melodii, wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych pobudzają
dzieci do ruchu i aktywności. Dzięki prawidłowo dobranej i zastosowanej muzyce u
dzieci z m.p.d., gdzie dominuje wzmożone napięcie mięśni i często nadwrażliwość na
wszelkie bodźce zewnętrzne oraz niekontrolowane ruchy uzyskuje się rozluźnienie
mięśni, dużą płynność, harmonizację ruchów. Poza tym stwierdzono, że ćwiczenia
muzyczne aktywizują rozwój psychofizyczny, a w szczególności : rozwijają sprawność
aparatu mięśniowo - ruchowego ( szybkość, precyzję, elastyczność, koordynację,
rytmiczność czasowo – przestrzenną, kinestezję, integrację odczucia własnego ciała przez
ruch, poprawiają mowę gestów i naprzemienność ruchów, dotyk, kształtują świadomość
ciężaru
ciała,
kształtują
prawidłowe
ruchy
i
współdziałanie
mięśni
z
ruchami
oddechowymi oraz poprawiają poczucie położenia narządów głosotwórczych podczas
śpiewu
;
-
kształcą sferę intelektualną,
-
kształcą uczucia wyższe,
-
wpływają na uspołecznienie.
Download