porównanie poziomu zdolności motorycznych dziewcząt klas iii

advertisement
PORÓWNANIE POZIOMU
ZDOLNOŚCI
MOTORYCZNYCH
DZIEWCZĄT KLAS III
GIMNAZJUM NA PODSTAWIE
TESTU SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ LUDWIKA
DENISIUKA
Opracowała i przeprowadziła:
Mgr Agnieszka Mazur
• Zdolności motoryczne, określane są przez
J. Raczka jako kompleks indywidualnych
właściwości psychofizycznych,
rozwijających się na bazie wrodzonych
zadatków biologicznych, które warunkują
skuteczne wykonywanie zadań ruchowych.
• Zdolności motoryczne można podzielić na
3 podstawowe grupy:
-
kondycyjne (energetyczne): uzależnione od
procesów energetycznych, budowy ciała
• siła – zdolność umożliwiająca pokonywanie lub
przeciwstawianie się oporowi wewnętrznemu i
zewnętrznemu
• wytrzymałość – zdolność do kontynuowania
długotrwałego wysiłku o wymaganej
intensywności przy możliwie największej
efektywności pracy i zachowanej odporności na
zmęczenie; rozwijana na biologicznym podłożu
wydolności fizycznej
koordynacyjne (informacyjne): uzależnione od
czynników neuro-psychicznych umożliwiających skuteczne
sterowanie i regulację czynności ruchowych, oparte na
podstawach biologicznych
• rytm – uchwycenie, odtworzenie i realizacja
zmian w przestrzenno-czasowo-siłowej
strukturze ruchu w powtarzającym się cyklu
• równowaga – zdolność utrzymania
zrównoważonej postawy ciała w warunkach
statyki oraz w czasie czynności ruchowej lub po
jej wykonaniu
• różnicowanie ruchów – zdolność umożliwiająca
wykonywanie czynności ruchowych adekwatnie
do potrzeb i warunków
• orientacja przestrzenna – zdolność
umożliwiająca określenie całego ciała w
przestrzeni i czasie względem określonego
układu odniesienia
• szybkość reakcji – zdolność umożliwiająca
najszybszą możliwą reakcję na dany bodziec
• dostosowanie motoryczne – umożliwia
zaadoptowanie przestrzenno-dynamicznoczasowych parametrów ruchu w trakcie
wykonywania określonej czynności
• sprzężenie ruchów – zdolność połączenia
ruchów różnych części ciała aby rezultat był
skuteczny i efektywny
-
hybrydowe (kompleksowe):
• zwinność – zdolność do wykonywania złożonych
koordynacyjnie czynności ruchowych,
przestawienia się z jednych ściśle
skoordynowanych ruchów na inne, szybka
realizacja nowych aktów ruchowych
odpowiednio do nieoczekiwanie powstających
zadań
• szybkość – zdolność do wykowania ruchów w
jak najkrótszym czasie dla danych warunków
• zdolności wtórne
Test L. Denisiuka bada poziom pięciu zdolności
motorycznych:
• Próba szybkości – bieg 60m ze startu
wysokiego, indywidualnie
• Próba zwinności – bieg z przewrotem
• Próba siły – rzut piłką lekarską 2kg do
przodu
• Próba mocy – skok dosiężny
• Próba wytrzymałości szybkościowej –
przysiady z wyrzutem nóg w ciągu 30s
Wyniki osiągnięte przez uczennice są
porównywane z tabelami punktacji. Za
każdą próbę przyznawane jest od 1 do
100 punktów w zależności od
uzyskanego wyniku. W sumie
uczennica może zdobyć 500 punktów.
Cele przeprowadzania testów sprawności
fizycznej:
- diagnoza poziomu zdolności motorycznych
poszczególnych uczniów i całego zespołu
- porównanie przez uczniów uzyskiwanych
wyników dla poszczególnych zdolności oraz
określenie poziomu swojej sprawności fizycznej
- regres wyników może być wskaźnikiem
dysfunkcji rozwojowych (np. schorzenia układu
krążeniowo-oddechowego)
- motywacja do ciągłego podnoszenia swojej
sprawności fizycznej
Test nie jest, wbrew
powszechnemu mniemaniu,
podstawą do wystawienia oceny
z wychowania fizycznego.
%
Porównanie wyników testu Denisiuka
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
68,47
70,80
57,11
64,32
53,74
Procentowe wyniki poszczególnych klas
klasa IIIa
klasa IIIb
klasa IIIc
klasa IIIf
klasa IIIg
Porównanie poszczególnych zdolności motorycznych
Procentowy
poziom zdolności
klasa IIIa
klasa IIIb
klasa IIIc
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Szybkość-bieg 60m
Zwinność- bieg z
przewrotem
Siła - rzut piłką lek. Moc - skok dosiężny
2kg
klasa IIIf
klasa IIIg
Zdolności
Wytrzymałość przysiady z
wyrzutem NN
Wyniki:
- najwyższy wynik ze wszystkich prób uzyskały
dziewczęta z klasy IIIB (70,8%) oraz z klasy IIIA
(68,47%). Za nimi kolejno plasują się klasy IIIG
(64,32%), IIIC (57,11%) oraz klasa IIIF
(53,74%).
- najlepiej wypadła próba wytrzymałości
szybkościowej i zwinności, a najgorzej próba
szybkości.
Wnioski:
• zwiększenie ilości ćwiczeń kształtujących
szybkość i czas reakcji
• motywacja uczennic do samodzielnej pracy
nad własną sprawnością fizyczną
• wysokie wyniki w klasach III a i b mogą
być również spowodowane dużym
zaangażowaniem uczennic w proces
dydaktyczny
Dziękuję za uwagę!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards