Program zajęć ruchowo – tanecznych „You can dance ”

advertisement
„Taniec jest zbyt wspaniały, by pozostawić go wyłącznie tancerzom”
Program zajęć ruchowo – tanecznych
„You can dance ”
Program zajęć realizowany w Szkole Podstawowej Nr 44
im. Prof. Jana Molla w Łodzi
opracowany przez mgr Agnieszkę Miedzińską
SPIS TREŚCI:
1. Wstęp
2. Cele ogólne
3. Cele operacyjne
4. Treści kształcenia
5. Tematyka zajęć
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów
7. Procedury osiągania celów
8. Metody realizacji celów programu
9. Formy pracy
10. Środki dydaktyczne
11. Ankieta dla ucznia
1.WSTĘP
Proponowany przeze mnie program zajęć ruchowo - tanecznych jest przeznaczony do
realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów
klas I-III. Ma on na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby
tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem, aerobikiem
i tańcem.
Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów.
Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne
przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała uczą
się dzieci nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Ruch i taniec z jednej strony mają
istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnymi
elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie.
Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja
ruchowa i równowaga, jednym słowem znaczenie tańca w korygowaniu wad postawy jest
bezsporne.
Ruch przy muzyce wzmaga postawę kreatywności, integruje człowieka wewnętrznie i otwiera
na twórcze poszukiwania. Pośrednio wpływa na samoocenę uczniów.
Wreszcie zajęcia te są reakcją na potrzeby dzieci, które to nie mają możliwości korzystania
z tego rodzaju zajęć w swoim miejscu zamieszkania. Program ten pozwoli grupie
zainteresowanych dzieci rozwinąć swoje zainteresowania tańcem oraz podniesie poziom
jakości pracy szkoły w tym zakresie.
Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres,
dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma
spędzania wolnego czasu. Wobec tylu pozytywnych oddziaływań tańca i muzyki na
kształtowanie młodego człowieka, uważam za zasadne realizowanie tego programu.
2. CELE OGÓLNE
• Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
• Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne
siły
• Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych
• Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny
udział w zajęciach muzyczno– ruchowych w formie pozalekcyjnej.
• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu
muzyką.
• Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
• Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania
wolnego czasu.
• Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
• Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom,
samoopanowania, odpowiedzialności.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i
samodzielności.
• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy
ciała.
• Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
• Kształtowanie ekspresji twórczej.
• Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności,
samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w
sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
• Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku.
• Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
3. CELE OPERACYJNE
Uczeń:
• Poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
• Potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
• Rozwija swoje zainteresowania.
• Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.
• Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
• Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
• Wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego.
• Uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
• Nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi.
• Wdraża się do przestrzegania ładu i porządku.
• Rozwija koordynację i sprawności ruchową.
• Kształci własną wrażliwość estetyczną.
• Wyraża siebie poprzez współtworzenie układów tanecznych.
• Wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Potrafi efektywnie współdziałać w grupie.
• Radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.
• Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska.
4.TREŚCI KSZTAŁCENIA
• Ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki.
• Zwiększenie koordynacji ruchowej oraz poczucia rytmu.
• Zabawy rytmiczne.
• Elementy gimnastyczne.
• Ćwiczenia sprawnościowe, siłowe (wzmacniające), gibkościowe\ i relaksacyjne.
• Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.
• Diagnozowanie własnych umiejętności ruchowych.
• Poznanie podstawowych i zaawansowanych kroków aerobiku oraz łączenie ich w układy.
• Wspólne tworzenie części i całych układów tanecznych.
• Wykonywanie układów tanecznych do choreografii.
• Ruch przy muzyce (podstawy tańca, technika).
5. TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Opanowanie rytmicznego poruszania się.
2. Akcentowanie ruchem rytmu muzycznego.
3. Opanowanie podstawowych elementów ruchowych.
4. Łączenie elementów tańca z krokami tanecznymi.
5. Doskonalenie umiejętności tanecznych.
6. Aerobik – nauka i doskonalenie kroków podstawowych i zaawansowanych.
7. Aerobik – nauka układu choreograficznego.
8. Nauka i doskonalenie w grupach krótkich układów tanecznych przy wybranej muzyce.
6. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
UCZEŃ :
1. Rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury.
2.Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.
3.Dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem.
4.Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec lub układ taneczny.
5. Odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych.
6. Radzi sobie z tremą związana z występami na scenie i przed publicznością.
7.Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska, bierze udział w uroczystościach,
akademiach i festynach.
8. Współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
9. Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony.
10. Przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.
7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. Systematyczna praca na zajęciach.
2. Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń.
3. Dyskusja nad układem choreograficznym.
4. Poznanie podstawowych kroków.
5. Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela.
6. Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca.
7. Łączenie elementów tańca w całość – tworzenie zespołowego układu tanecznego.
8. Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych całego zespołu.
9. Uświetnianie swymi występami imprez szkolnych, festynów środowiskowych.
8. METODY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
Metoda to droga dochodzenia do celu, świadomie podejmowane przez nauczyciela czynności
dla osiągnięcia określonego efektu.
Przy realizacji programu będą stosowane :
A. METODY TWÓRCZE ( metody kreatywne oparte na naturalnym ruchu – realizują zadania
problemowe wymagające pełnej samodzielności i inwencji twórczej uczniów )
1. Zabawy naśladowcze – naśladowanie ruchów, odtwarzanie w zabawie różnych ruchów.
2. Metoda zabawowo – naśladowcza. Wykonywanie ruchów opisanych słownie i przywołanie
z pamięci dziecka czynności widzianych lub stworzonych w wyobraźni.
3. Metoda ( zadaniowa ) bezpośredniej celowości ruchu. Wykonywanie przez ucznia szeregu
zadań, które stanowią dla niego bezpośredni, zrozumiały i atrakcyjny cel.
Nauczyciel poleca uczniom proste zadanie w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej.
Metoda ta obejmuje ruchy proste, łatwe, zrozumiałe.
4. Metoda ścisła. Polega na ruchu odwzorowywanym z pokazu lub ruchu wykonanym na
podstawie opisu słownego. Ćwiczenia są wykonywane jednocześnie, na komendę lub
w podanym rytmie.
5. Metoda programowego nauczania. To metoda daleko posuniętej indywidualizacji przy
zachowaniu pozorów samodzielności. Do nauczyciela należy demonstrowanie elementów
ruchu, czuwanie nad ich prawidłowym wiązaniem w całość, korygowanie błędów, objaśnianie.
6. Metoda małych obwodów. Dotyczy doskonalenia lub nauczania umiejętności. Polega na
przygotowaniu przez nauczyciela zadań etapowych, które przygotowują ucznia do zadania
głównego, polegającego na opanowaniu określonej, złożonej umiejętności.
B. METODY ODTWÓRCZE ( odwołują się do pamięci ćwiczącego, w której przechowywane są
pewne rodzaje ruchów i czynności, lub opierają się na pokazie ruchu przez nauczyciela, czyli
odtwarzaniu obserwowanego ruchu )
C. METODY NAUCZANIA RUCHU
1. Metoda syntetyczna. Polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów,
motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno – ruchowych.
2. Metoda analityczna. Polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń
na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch.
3. Metoda mieszana ( syntetyczno – analityczna ). Polega w pierwszej fazie na nauczaniu
częściami tańca a następnie w pełnej formie.
4. Metoda kompleksowa. Polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela
kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym
często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu.
9. FORMY PRACY
- Praca zbiorowa i jednolita z całą grupą.
- Forma małych obwodów, w której strukturę małego obwodu stanowić będzie
- Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami.
- Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej jako zajęcia pozalekcyjne raz w tygodniu
w grupie nie przekraczającej 10 osób.
10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Na zajęciach wykorzystywane będą następujące środki dydaktyczne: odtwarzacz CD
i płyty z utworami muzycznymi, rekwizyty do ćwiczeń gimnastycznych, stroje, rekwizyty
do inscenizacji.
ANKIETA DLA UCZNIA
Uczestniczyliście w zajęciach kółka tanecznego. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety.
Dzięki niej wyrazicie swoją opinię na temat zajęć, w których braliście udział. Zaznacz
właściwą odpowiedź lub wpisz w miejsce kropek swoje spostrzeżenia.
1. Czy chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a. tak
b. nie
c. obojętnie
2. Jak często chciałabyś uczestniczyć w takich zajęciach ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności taneczne
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
4. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności współpracy w zespole :
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
5. Co najbardziej podobało ci się na zajęciach i dlaczego?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Co nie podobało ci się podczas tych zajęć i dlaczego?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Download