Obejrzyj

advertisement
System magazynowania
niezależnego od
zapotrzebowania
Zawartość rozdziału
W ramach tego rozdziału zostały opisane:
Koszty utrzymywania zapasów
Kalkulacja ekonomicznej partii dostaw
Bezpieczny poziom zapasów
Poziom obsługi
Docelowy poziom zapasów
Optymalna wielkość zapasów w
pojedynczym cyklu
Analiza ABC
Rola zapasów
18.1. Zapas jako bufor między dostawą
a zapotrzebowaniem (podręcznik, s. 545)
Podstawową funkcją zapasów
jest zapewnienie ciągłości
produkcji, tym samym zapas
stanowi bufor między
dostawą a
zapotrzebowaniem,
pozwalający na czasowe
oraz ilościowe
niedopasowanie dostaw i
zapotrzebowania.
Typy zapasów
Rys 18.2. Typy zapasów (podręcznik, s. 546)
Zapasami nazywamy
rezerwy towarów i
materiałów
utrzymywanych przez
przedsiębiorstwo,
tworzące się, gdy
zasoby wejściowe lub
wyjściowe organizacji
nie są zużywane w
czasie, gdy są
dostępne.
Analiza wrażliwości
Określenie wielkości
ekonomicznej partii
zamówienia pozwala na
poruszanie się w
pewnym zakresie
wielkości dostaw bez
znacznych zmian
kosztów.
Rys. 18.9. Niski wzrost kosztów w ramach
ekonomicznej partii zamówienia (podręcznik, s. 558)
Zapasy zabezpieczające
Zapas bezpieczeństwa
pozwala utrzymać
ciągłość procesów
wytwórczych w
momencie nagłego
nieplanowanego wzrostu
popytu.
Rys. 18.10. Efekty dodania zapasu zabezpieczającego:
a) cykl rotacji zapasów, b) prawdopodobieństwo wystąpienia
niedoborów przy zapasie bezpieczeństwa (podręcznik, s. 561)
Cykl uzupełnienia i zużywania
zapasów
Gospodarka magazynowa w
systemach niezależnych od
zapotrzebowania ma na celu
optymalizację kosztów
dostarczania i utrzymywania
półproduktów. Prowadząc
gospodarkę magazynową,
należy pamiętać, że dostawa
z poprzedzającego okresu A
musi pokryć zapotrzebowanie
powstałe w okresie B.
18.12. Zamówienie złożone w czasie A
musi pokryć popyt do momentu B (podręcznik, s. 565)
Analiza ABC
18.13. Typowy wykres analizy ABC
(podręcznik, s. 570)
Analiza ABC jest swego rodzaju
formą zarządzania przez
wyjątki. Jest rzeczą kłopotliwą
kontrolowanie całości stanów
magazynowych, stąd
przeprowadza się podział
zapasów na grupy: A – mało
liczną, lecz najbardziej
wartościową, B – liczną i o
średniej wartości, C - masową
o niskiej wartości.
Takie podejście pozwala na
koncentrację wysiłków na
produktach, które stanowią
największą wartość dla
organizacji.
Wskazówki dla prowadzącego zajęcia
1.
2.
3.
4.
W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:
Cele utrzymywania zapasów;
Charakterystykę gromadzenia i zużywania zapasów;
Ekonomiczną wielkość zamówienia;
Zarządzanie zapasami zgodnie z metodą ABC.
Przykłady
Zamieszczone w dalszej części rozdziału
przykłady firm stanowią uzupełnienie
opisów przypadków zamieszczonych w
podręczniku.
Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest
uaktualnienie opisów zawartych w
podręczniku, jak również przedstawienie
firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.
Download