Przykładowe pytania testu jednokrotnego wyboru

advertisement
Przykładowe pytania testu jednokrotnego wyboru
Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe:
a) Koszt braku zapasu materiałowego można wyznaczyć na podstawie utraconych
przychodów z planowanej sprzedaży towarów
b) Koszt zamrożenia kapitału w zapasach wyznacza się najczęściej w oparciu o średni
koszt pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo
c) Koszty tworzenia zapasów materiałowych zwykle maleją w miarę spadku
częstotliwości zakupów i dostaw
d) Wśród wielkości sterujących w modelach optymalizacyjnych zarządzania zapasami
materiałowymi wykorzystuje się kategorie kosztów tworzenia zapasów i kosztów
braku zapasów
Które z poniższych zdań jest prawdziwe
a) metoda optymalizacji Monte Carlo służy do optymalizacji decyzji menedżerów
poprzez iteracyjną symulację zdarzeń
b) koszty zamrożenia kapitału w zapasach materiałowych rosną proporcjonalnie do
kosztów tworzenia tych zapasów
c) istotą tworzenia zapasów materiałowych jest przeciwdziałanie fluktuacjom popytu na
produkty firmy na rynku a strumieniem produkcji
d) wszystkie powyższe zdania są nieprawdziwe
Wykorzystanie koncepcji JUST IN TIME w sterowaniu zapasami materiałowymi w
przedsiębiorstwie polega na:
a) rezygnacji z magazynów na terenie odbiorcy
b) zorganizowaniu momentu dostaw materiałowych na określony czas, dokładnie w
ilości zamawianej oraz bezpośrednio na miejsca produkcji z magazynu dostawcy
c) zsynchronizowaniu procesów produkcji u dostawców i odbiorcy
d) korzystaniu z konsygnacyjnych usług składowania świadczonych przez dostawców
e) zupełnie czymś innym niż opisane powyżej działania
Analiza XYZ klasyfikuje asortymenty materiałowe w przedsiębiorstwie pod względem:
a) udziału asortymentów materiałowych w wartości zakupów ogółem
b) trudności w pozyskaniu asortymentów materiałowych na rynku zaopatrzeniowym
c) dokładności prognoz zapotrzebowania na produkty firmy zgłaszanym przez klientów
d) terminu przydatności poszczególnych partii asortymentu materiałowego do użytku
Download