finanse-przedsiebiorstwa-na-tle-finansow-jako-nauki

advertisement
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE FINANSÓW JAKO DYSCYPLINY NAUKI.
W naszej literaturze fachowej używa się zamiennie określenia „finanse przedsiębiorstwa" z
określeniem „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", a określeń tych nawet ze względu na ich
zakres nie można identyfikować. Sama nazwa „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", przyjęta za
literaturą zachodnią, budzi już pewne kontrowersje. Wynikają one zarówno z wątpliwości co do
treści, jak i zakresu rozpatrywanych zagadnień. Niektórzy autorzy w Polsce, przyjmując nazwę
„zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", chcą się odciąć od tradycyjnej nazwy „finanse
przedsiębiorstw", zwracając uwagę na to, że w poęcznikach z tej dyscypliny są opisywane procesy
gromadzenia i wydatkowania pieniądza w nie istniejących już warunkach systemu nakazoworozdzielczego. Innym wysuwanym argumentem jest to, że zarządzanie finansami firmy stanowi
przede wszystkim pomoc w podejmowaniu decyzji przez praktyków — osoby kierujące
przedsiębiorstwami, a zatem jest pożądana koncentracja na problemach organizacji i techniki
podejmowania decyzji, zwłaszcza czasu, ryzyka i kryterium. Nie negując tych ostatnich stwierdzeń,
trzeba jednak zauważyć, że kryją one w sobie niebezpieczeństwo istotnego ograniczenia przedmiotu
badań nad finansami przedsiębiorstwa, które dotyczą przecież całości zjawisk i procesów
finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a nie tylko pewnych ich wycinków i to w sferze
praktyki decyzyjnej. Dlatego jesteśmy za szerokim traktowaniem tego przedmiotu, bez względu na
spór o jego nazwę, chociaż stwierdzić należy, że określenie „finanse przedsiębiorstwa" wydaje się
bardziej adekwatne do treści i zakresu tej dyscypliny.
Przedmiot finanse przedsiębiorstwa może być rozpatrywany w różny sposób. Przede wszystkim w
encyklopedycznym ujęciu nauki o finansach traktuje się finanse przedsiębiorstw jako element ogółu
zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych lub jako
element pieniężnego mechanizmu wymiany i podziału wartości rzeczowych i usług. Finanse
występują w sferze wymiany i podziału. Ich szczególną cechą, która różni je od innych form, jest
pieniężny charakter. Do podziału dóbr i usług dochodzi w odze przeplatania się przepływów
różnych kategorii strumieni pieniężnych, które generalnie można podzielić na:
rynkowe (ekwiwalentne), charakteryzujące się głównie bezpośrednim związkiem przepływu
pieniądza z przepływem dóbr lub usług,
transferowe, których właściwością jest przepływ pieniądza bez ekwiwalentu,
kredytowe (dochody kredytowe), które są skutkiem bankowej kreacji pieniądza przez udzielanie
kredytu,
oszczędności, które różnią się od poprzednich tym, że są zatrzymanym w ruchu strumieniem
pieniężnym, a więc w rzeczywistości zasobem.
(…)
… należą:
wskaźnik obrotu zapasami,
wskaźnik obrotu zapasami w dniach,
wskaźnik obrotu należnościami,
wskaźnik obrotu należnościami w dniach.
Zapasy Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest w dużej części zależne od środków zamrożonych
w postaci zapasów. Firma powinna podejmować wszelkie możliwe działania w celu zredukowania
(minimalizowania) zapasów. Zapasy można podzielić na kilka elementów: materiały…
… (stan początkowy + stan końcowy podzielone przez 2). Bardzo istotnym wskaźnikiem do oceny
gospodarki majątkiem obrotowym jest wskaźnik obrotu zapasami:
Wskaźnik obrotu zapasami = Sprzedaż netto
Średni stan zapasów
Wskaźnik ten informuje, ile razy w ciągu roku następuje rotacja zapasów. Przedsiębiorstwo musi
utrzymywać pewną część zapasów w celu zachowania rytmiczności produkcji i sprzedaży…
… w finansowanie tych zapasów.
Kolejnym wskaźnikiem, który informuje o stopniu zamrożenia kapitałów w zapasach, jest wskaźnik
obrotu zapasami w dniach:
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach =
Średni stan zapasów x 360 dni
Sprzedaż netto
Wskaźnik ten informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania
określonej sprzedaży. Im niższy wskaźnik rotacji zapasów w dniach, tym korzystniejsza…
… pieniężne wydatkowane na rzecz przyszłych dostaw, robót lub usług związanych z inwestycjami
nie rozliczonymi.
Na przykład prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
prawa autorskie, prawo do patentów, projektów, znaków towarowych, wzorów, programów
komputerowych.
Zalicza: wydatki poniesione na utworzenie przedsiębiorstwa, które nie służą nabyciu
przedmiotów…
… trwały,
wartości niematerialne i prawne,
finansowy majątek trwały,
należności długoterminowe.
Do rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa można zaliczyć:
grunty własne,
budynki o różnym przeznaczeniu (np. hale produkcyjne, magazyny, biurowce, budynki mieszkalne),
budowle (np. bocznice kolejowe, gazociągi, wodociągi, sieć centralnego ogrzewania, podstacje
trakcji elektrycznej, oświetlenie terenu…
… szybkość otrzymywania należności od odbiorców. Wskaźnik obrotu należnościami obliczamy w
następujący sposób:
Wskaźnik obrotu należnościami = Sprzedaż netto
Średni stan należności
Wskaźnik ten informuje, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odtworzyło stan swoich należności.
Przedsiębiorstwa, chcąc uatrakcyjnić i ułatwić sprzedaż swoich wyrobów, udzielają kredytu
towarowego swoim klientom. Przyjmuje…
… do ograniczenia sprzedaży. Przyjmuje się, że im krótszy okres ściągania należności, tym
korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa. Zwiększenie wartości wskaźnika może oznaczać
wydłużenie średniego czasu spływu należności, powstanie zatorów płatniczych i przeterminowanie
części należności płatnych do jednego roku.
6. INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY
Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza
Łączną…
MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA
Analiza pokrycia finansowego majątku
Rachunek płynności finansowej
Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 4,5
Ogólna postać bilansu - omówienie
Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie zagadnienia
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download