sterowanie-zapasami

advertisement
14
Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego wiąże się z
koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres czasu, w stanie
spoczynku, co nazywamy składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością
zaangażowania osób do obsługi, trwałego wykorzystania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń,
i można wskazać, że w rozpatrywanym okresie czasu dane produkty mogły być inaczej
wykorzystane, mówimy, że stały się one zapasem. Czym są zapasy? Zapasy to zwykle stosy
surowców, materiałów, części zamiennych, produkcji w toku czy wyrobów gotowych, które
gromadzone są w niezliczonych ilościach punktów w obrębie systemu logistycznego. Koszt
utrzymania tych zapasów może sięgać 20-40% ich wartości w ciągu roku. Z tego względu sprawne i
precyzyjne zarządzanie zapasami daje firmie określone korzyści ekonomiczne
Zapasy dóbr rzeczowych są, oprócz innych czynników wytwórczych, nieodłącznym składnikiem i
uwarunkowaniem sprawnego przebiegu procesów gospodarczych. Wśród tych zapasów możemy
wyróżnić następujące grupy rodzajowe:
Surowce i materiały
Produkcję w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zapasy materiałowe są tworzone w przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlanych itp., a ich
podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Występują one w wielu
podmiotach gospodarczych i stanowią bardzo zróżnicowany technologicznie asortyment,
poczynając od surowców o jednorodnym charakterze, a kończąc na przedmiotach o wysokim
stopniu przetworzenia.
Podobną funkcję spełniają zapasy produkcji w toku tworzone w różnych fazach procesów
wytwórczych. Na ich strukturę rzeczową, wielkość, szybkość odnawiania itp. zasadniczy wpływ
wywierają technologia i organizacja produkcji.
Zapasy wyrobów gotowych są produktami przeznaczonymi do sprzedaży, a ich podstawową funkcją
jest zaspokajanie popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa handlowe.
Zapasy towarów powstają w przedsiębiorstwach handlowych i służą bezpośredniemu zaspokajaniu
popytu konsumpcyjnego bądź produkcyjnego wynikającego w innych przedsiębiorstwach
przemysłowych.
Powody utrzymywania zapasów, to:
Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia,
sprzedaży).
Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy od
prognozowanego średniego), a także ewentualnych opóźnień w dostawach uzupełniających.
Uzyskiwanie rabatów od dostawcy przy zakupie większych partii.
Sezonowy charakter niektórych dóbr (np. płody rolne)
Pomyślną koniunkturę rynkową, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż niebawem się
„odwróci”
(…)
… zamówień z punktu widzenia wielkości zapasów,
system alarmowy o stanie zapasów w magazynie,
przeglądy zapasów w celu ujawnienia zapasów nieprawidłowych,
plan kredytowania środków obrotowych
Podstawową przyczyną gromadzenia zapasów jest konieczność wyrównywania różnych
intensywności strumieni zakupów (dostaw) i strumieni zużycia. Najlepiej obrazuje to
przedstawienie…
Logistyka-sterowanie zapasami
Sterowanie zapasami
Modele - rozróżnienie - wykład
Struktura logistycznych kosztów łącznych
Formuła Wilsona - logistyka wykład 6
Logistyka wykład 9 - zapasy
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download