logistyka-i-transport-prognozowanie-i-optymalizacja

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Logistyka i transport/ Prognozowanie i optymalizacja zapasów
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
IV
V
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)*
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
dr inż. Ilona Mańka, dr inż. Paweł Sobczak
FORMA ZAJĘĆ
3
VI
4
VII
16w/12ćw
16w/12ćw
Wykład, Ćwiczenia
CELE PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie
prognozowania i optymalizacji zapasów. Przedstawienie metod i technik inżynierskich wspomagających
omawiane procesy logistyczne.
SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW
EFEKTY KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIA
Wiedza: W
Wiedza:
Student:
 Kolokwium pisemne
 rozróżnia podstawowe zagadnienia i problemy związane z prognozowaniem i
optymalizacją zapasów.
 zna metody i aspekty praktyczne wykorzystania i zarządzania poziomem
zapasów w przedsiębiorstwie, prognozowania popytu oraz określania
umiejscowienia magazynu w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem analizy Umiejętności:
poziomu zadowolenia klienta.
 Kolokwium pisemne,
Umiejętności: W, ĆW
 Aktywność w trakcie zajęć
Student:
 samodzielnie potrafi rozwiązywać zadania związane z zagadnieniami
dotyczącymi prognozowania i optymalizacji zapasów.
 rozwiązuje proste zadania dotyczące powierzchni magazynowej, poziomu
utrzymania zapasów, czy też jego rozmieszczenia w magazynie z
uwzględnieniem podstawowych metod wspomagających podejmowanie decyzji Kompetencje społeczne
w procesie logistyki.
 Umiejętność prowadzenia
 prezentuje opracowane zagadnienia. Weryfikuje i ocenia przedstawione warianty
dyskusji,
rozwiązań.
 Otwartość na propozycje
Kompetencje społeczne: W, ĆW
innych rozwiązań,
Student:
 Umiejętność pracy w grupach.
 jest zdolny do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonania powierzonych mu
zadań.
 podejmuje pracę w grupie, wykazuje kreatywność a jednocześnie potrafi być
otwarty na opinię innych.
 jest świadomy konieczności uzupełniania swojej wiedzy
Realizowane są następujące efekty specjalnościowe:
KS_LiT_W01, KS_LiT_W02, KS_LiT_W03, KS_LiT_W07, KS_LiT_U01, KS_LiT_U02,
KS_LiT_U03, KS_LiT_U05, KS_LiT_U07, KS_LiT_K02
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 16
udział w ćwiczeniach = 12
przygotowanie do ćwiczeń = 15
przygotowanie do wykładu = 12
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =2
inne (określ jakie) =
RAZEM: 77
Liczba punktów ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1
WARUNKI WSTĘPNE
Wiedza z zakresu logistyki.
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
Niestacjonarne
udział w wykładach = 16
udział w ćwiczeniach = 12
przygotowanie do ćwiczeń = 15
przygotowanie do wykładu = 12
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =2
inne (określ jakie) =
RAZEM: 77
Liczba punktów ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
Wykład:
1. Przedstawienie istoty optymalizacji wielkości zapasów z uwagi na koszty magazynowania oraz
poziom obsługi klienta. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Metody analizy i optymalizacji poziomu zapasów w tym wybór punktu zamawiania i
optymalniej wielkości zamówienia.
3. Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału. Systemy informatyczne w logistyce - systemy
MRP
4. Filozofia Just in time, Kanban, Keizen;
5. Optymalizacja wielokryterialna jako narzędzie rozwiązywania zadań w logistyce.
6. Prognozowanie poziomu zapasów poprzez wykorzystanie informacji historycznych
przedsiębiorstwa dotyczących wielkość zapasów oraz popytu. Relacje pomiędzy wielkością
średnią i innymi wielkościami statystycznymi charakteryzującymi wielkość popytu a
prognozowaniem wielkości zapasów.
Ćwiczenia:
1. Kształtowanie decyzji na etapie budowania magazynów dotyczących rozmiaru powierzchni
magazynowej, budowy czy też wynajmu itp.
2. Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej.
3. Zastosowanie metod analizy i optymalizacji poziomu zapasów w tym wybór punktu ROP i
optymalniej wielkości zamówienia.
4. Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie zapasami, kontrola poziomu zapasu,
koncepcja pchania i ssania.
5. Optymalizacja wielokryterialna jakościowo-ilościowa.
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy.
1. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i
Magazynowania, Poznań 2002
2. Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa. Tom I, C.H. Beck,
Warszawa 2001.
3. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce. Tom II, C.H. Beck, Warszawa 2001.
4. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
5. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
6. Sarjusz–Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa
2000.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
1.
Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
2. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i
Magazynowania, Poznań 2002.
W formie bezpośredniej:
Wykład: Wykład problemowy, dyskusja.
Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza problemowa.
W formie e-learning: nie dotyczy.
Prezentacje multimedialne, arkusze kalkulacyjne z rozpisanymi formułami
Nie dotyczy
Wykład: Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną
Wykład: kolokwium z pytaniami otwartymi
Ćwiczenia: kolokwium z pytaniami otwartymi + ocena pracy na zajęciach
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download