wyklad-wzrost-i-rozwoj-gospodarczy

advertisement
5
Wzrost i rozwój gospodarczy
W roku 1798 Thomas Malthus w swej rozprawie First Essay on Population przestrzegał, że tempo
wzrostu produkcji będzie dużo wolniejsze od tempa wzrostu liczby ludności dopóty, dopóki głód i
zwiększona śmiertelność nie zahamują nadmiernego przyrostu demograficznego. Właśnie za sprawą
tej pesymistycznej wizji ekonomia w pierwszej fazie rozwoju zaskarbiła sobie przydomek „ponurej
nauki”. Późniejsza historia pokazała, że niektóre kraje rzeczywiście utkwiły w malthuzjańskiej
pułapce, ale wielu innym udało się z niej wyrwać i zapewnić sobie stały, pomyślny rozwój.
1.Pojęcia:
Rozwój społeczno-gospodarczy - jest to proces wyrażający reprodukcję rozszerzoną w skali
gospodarki narodowej, a więc zmiany w zdolnościach wytwórczych, produkcji i spożyciu,
stosunkach społecznych, środowisku naturalnym i systemie funkcjonowania gospodarki i
społeczeństwa.
Rozwój gospodarczy - (inaczej ekonomiczny) jest pojęciem węższym od rozwoju społecznogospodarczego. Obejmuję tylko tę sferę działalności ludzkiej, która wiąże się z gospodarowaniem, a
więc produkcją i podziałem dóbr i usług. Oznacza zmiany: zdolności wytwórczych,
stosunków ekonomicznych, produkcji,
struktury i mechanizmu funkcjonowania gospodarki,
konsumpcji,
środowiska naturalnego.
Rezultatem rozwoju gospodarczego jest doskonalenie wszystkich jego czynników (składowych)
oraz wzrost ilości i jakości dóbr i usług zaspokajających określone potrzeby. Najważniejszymi
składowymi rozwoju gospodarczego są:
majątek
struktura gospodarki narodowej mechanizm funkcjonowania gosp. narodowej
ilość, jakość, dystrybucja dóbr i usług
stan środowiska naturalnego
Czynniki rozwoju gospodarczego:
kapitał ludzki ziemia i surowce - odnawialne i nieodnawialne postęp techniczny inwestycje powiększanie kapitału rzeczowego Wzrost gospodarczy - (pojęcie węższe od rozwoju
gospodarczego). Oznacza zmianę strumieni dóbr i usług oraz zasobów gospodarczych, poprawę
relacji ilościowych produkcji i podziału dóbr oraz świadczonych usług, co prowadzi do poprawy ich
jakości i zwiększenia ich ilości przypadających przeciętnie na każdego członka społeczeństwa.
Najważniejszymi elementami wzrostu gospodarczego są:
czynniki sprawcze powodujące zwiększanie strumieni dóbr i usług
stopa wzrostu gospodarczego (podstawowa wielkość okr. tempo (szybkość) zmian)
suma dóbr i usług
jakość dóbr i usług (przypadająca na 1 mieszkańca w danej gospodarce).
(…)
… przedsiębiorstwa i prowadzona w specjalnych działach badawczo-rozwojowych (B+R). Badania
są rodzajem przedsięwzięcia inwestycyjnego o wysokim stopniu ryzyka, pochłaniającego zasoby,
zanim jeszcze (o ile w ogóle) pojawią się jakiekolwiek efekty. Gdy wynalazek staje się powszechnie
dostępny, korzyści odnosi społeczeństwo, a nie sam wynalazca; powstają tzw. efekty zewnętrzne.
Społeczeństwo próbuje wyeliminować tę…
Wzrost gospodarczy- wykład 11
Czynniki wzrostu PKB- opracowanie
Wykład - Wzrost gospodarczy i jego determinanty
Wzrost produkcji w długim okresie - wykład
Wzrost gospodarczy i dochód narodowy-opracowanie
Mechanizm ekspansji gospodarczej - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download