I. DURLIK Spis treści Przedmowa Część II. Strategia wytwarzania

advertisement
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CZĘŚĆ 2
Autor: I. DURLIK
Spis treści
Przedmowa
Część II. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych
9. Strategia wytwarzania t
Zasady analizy i tworzenia strategii kompleksowej
Cele i charakterystyka strategii wytwarzania
Charakterystyka decyzji wstępnych i założeń wyjściowych do opracowania strategii
wytwarzania
Podstawowe obszary decyzyjne
Ekonomia skali wytwarzania i ekonomia zakresu asortymentowego wyrobów
Wybór procesów w warunkach nowoczesnych technologii
Integracja wyboru produktu i wyboru procesu
Ocena poziomu elastyczności wytwarzania
Budynki, budowle, urządzenia energetyczne i pomocnicze a strategia wytwarzania
Sterowanie wytwarzaniem a strategia wytwarzania
Organizacja i zarządzanie firmą a strategia wytwarzania
Procedury tworzenia strategii wytwarzania
Projekt skomputeryzowanego systemu oceny strategii i wspierania projektowania
wytwarzania MPSS
10. Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Cele i zakres marketingu
Konsumenci i klienci
Analiza SWOT
Segmentacja rynku i rynek celowy
Strategia marketingu
Charakterystyka elementów marketing-mix
Analiza projektu marketingu
11. Badania marketingowe i prognozowanie
Rola badań marketingowych (BM)
Kategorie użytkowników badań marketingowych
Zakres zastosowań badań marketingowych
Identyfikacja znaczenia badań
Metody obliczania wartości informacji
Proces badań marketingowych
Podstawowe rodzaje badań marketingowych
System informacji marketingowej przedsiębiorstwa produkcyjnego
Metody prognozowania i ich zastosowanie w produkcji
12. Obliczenia produkcyjne
Rodzaje obliczeń produkcyjnych
Podstawowe zasady obliczeń orientacyjnych
Obliczenia funduszu czasu pracy załogi i urządzeń produkcyjnych
Obliczenia orientacyjne liczby maszyn i urządzeń produkcyjnych
Obliczenia orientacyjne liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych i pełnej załogi
zakładu
Obliczenia orientacyjne powierzchni produkcyjnej i powierzchni całkowitej zakładu
Obliczenia potrzebnych materiałów
Obliczenia zapasów materiałów i półwyrobów
Podstawowe zasady obliczeń szczegółowych
Komputerowe wspomaganie obliczeń i projektowania elastycznych systemów wytwórczych
13. Projektowanie rozwoju produktu i rynku
Strategia produktu
Główne typy strategii rozwoju rynku
Strategia wzrostu dla obecnych rynków
Strategia wzrostu dla nowych rynków
Strategia konsolidacji
Koncepcja produktu i wybór strategii rynkowo-asortymentowej
Cykl życia produktu
Modele portfelowe produktu
Charakterystyka celów rozwojowych wyrobów
Decyzje strategiczne i struktura dalszych prac rozwojowych
Projektowanie wyrobu przemysłowego i strategii wytwarzania
Źródła inspiracji i kryteria kształtowania produktu
Etapy prac i zakres opracowań
Definiowanie i dokumentacja wyrobu
Projektowanie programu produkcyjnego i poziomu zdolności produkcyjnej
Podstawowe informacje wyjściowe i ich forma
Analiza poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Projektowanie rozwoju produktu a otoczenie gospodarcze
Przykład projektowania rozwoju produktu i rynku
Zakres opracowania projektu produktu i rynku
14. Projektowanie procesów produkcyjnych
Model procesu wytwórczego
Relacje miedzy technologią a procesem wytwórczym
Procesy wytwarzania części i procesy montażu
Implikacje pomiędzy produktem jak obiektem wytwarzania a procesem wytwórczym
Współczesne trendy w mechanizacji i automatyzacji oraz komputeryzacji procesów
wytwarzania i zarządzania
Projektowanie procesów usługowych
Projekt usługi jako produkt
Trendy w automatyzacji usług
Reengineering w projektowaniu procesów
Istota reengineeringu
Podstawowe zasady reengineeringu w projektowaniu procesów
Komputerowe wspomaganie projektowania procesów produkcyjnych
Systemy CIM
Podejmowane przedsięwzięcia rozwojowe w przedsiębiorstwach
Systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów wytwarzania SYSKLASS
Obszary zastosowania systemu SYSKLASS
Struktura systemu SYSKLASS
Przykładowe opcje działania systemu
15. Projektowanie systemów wytwórczych
Podstawy projektowania systemów wytwórczych
Makroorganizacyjne projektowanie komórek wytwórczych
Makroorganizacyjne projektowanie dużych zakładów przemysłowych
Makroorganizacyjne projektowanie małych zakładów i warsztatów wytwórczych
Mikroorganizacyjne projektowanie tradycyjnych komórek wytwórczych
Zakres opracowań projektowych gniazd, linii i potoków wytwórczych
Projektowanie linii, potoków i gniazd wytwórczych — obliczenia projektowe
Projektowanie gniazd przedmiotowych — metody obliczania
Wzorcowy harmonogram pracy gniazda
Mikroorganizacyjne projektowanie nowoczesnych systemów wytwórczych
Projektowanie elastycznych gniazd i linii wytwórczych (FMS)
Analiza techniczno-ekonomiczna i ocena projektów
16. Projekt inżynierski systemu produkcyjnego
Dane wyjściowe do projektowania
Projektowanie procesów produkcyjnych
Obliczenia produkcyjne
Projektowanie struktury produkcyjnej
Projektowanie struktury produkcyjno-administracyjnej
Projektowanie tradycyjne
Nowe tendencje w projektowaniu — ośrodki i centra zysku
Przykład projektu struktury produkcyjno-administracyjnej
Lokalizacja ogólna i szczegółowa
Projektowanie struktury przestrzennej systemu produkcyjnego, planu generalnego i planu
zagospodarowania
Projektowanie procesu badań i rozwoju oraz przygotowania czynników produkcji
Zakres opracowania
Proces badań i rozwoju oraz przygotowanie w sferze informacyjnej
Przygotowanie w sferze materialnej
Przygotowanie personelu
Przygotowanie możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych
Przygotowanie koncepcji zarządzania projektem (przedsięwzięciem) rozwojowym
Projektowanie procesu dystrybucji, sprzedaży i serwisu
Tworzenie strategii dystrybucji, obsługi konsumenta i plany dystrybucji
Projektowanie kanałów dystrybucji
Systemy wspomagania decyzji w planowaniu dystrybucji
Projektowanie planowania i sterowania produkcją
Konwencjonalne planowanie i sterowanie produkcją
Projektowanie zautomatyzowanego systemu planowania i sterowania produkcją
Logistyczne koncepcje planowania i sterowania produkcją
Projektowanie struktury zarządzania produkcją oraz przepływu i przetwarzania informacji
Struktura zarządzania
Projektowanie przepływu i przetwarzania informacji
Wytyczne budowlano-instalacyjne
Projektowanie procesów realizacji i wdrożeń przemysłowych oraz harmonogramowanie prac
Zakres i struktura procesów realizacji i wdrożeń przemysłowych
Rozruch mechaniczny i technologiczny systemów produkcyjnych
Osiąganie projektowych zdolności produkcyjnych (pzp)
Zarządzanie realizacją projektów
Zestawienie kosztów realizacji i eksploatacji. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne i zadanie
projektowe
17. Ocena projektów i decyzje projektowe
Kryteria i ogólne zasady oceny projektów
Rodzaje ocenianych projektów
Ocena techniczna
Ogólne zasady oceny ekonomicznej
Ocena mikroekonomiczna
Przykład obliczeniowy — ocena finansowa
Przykład obliczeniowy — ocena zyskowności inwestycji i czynników niepewności
Ocena makroekonomiczna
Ocena ogólna projektu
Decyzje projektowe
Wybór wariantu rozwiązania projektowego
Przygotowanie decyzji
Podejmowanie decyzji
Aneks
Projekt produktu i określenie programu produkcyjnego
Projekt elastycznego systemu wytwórczego (FMS)
Literatura cytowana
Spis rysunków
Spis tabel
Indeks
Download