Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Matryca

advertisement
Nazwa modułu:
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
Planowanie i sterowanie produkcją
2014/2015
Kod: ZZP-2-206-ZS-s
Punkty ECTS:
4
Zarządzania
Zarządzanie
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia II stopnia
Język wykładowy: Polski
Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Forma i tryb studiów:
Profil kształcenia:
Stacjonarne
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 2
Strona www: http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna:
Mazur Gabriela ([email protected])
Osoby prowadzące: dr inż. Obrzud Jacek ([email protected])
Mazur Gabriela ([email protected])
mgr inż. Czajka Kamil ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z
EKK
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
-
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
E-learning
Inne
Zajęcia
warsztatowe
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
seminaryjne
Konwersatori
um
Ćwiczenia
projektowe
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
1/4
Karta modułu - Planowanie i sterowanie produkcją
Podstawowe pojęcia planowania i sterowania produkcją
Podstawowe funkcje planowania i sterowania produkcją. Planowanie strategiczne,
taktyczne i operacyjne. Planowanie i sterowanie produkcją na tle innych funkcji
zarządzania. Rodzaje przepływu przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne.
Klasyfikacja systemów zlecania produkcji.
Opcje decyzyjne i taktyki zagregowanego planowania produkcji.
Metody konstruowania zagregowanego planu produkcji. Dane wyjściowe i normatywy
w planowaniu i sterowaniu produkcją: wielkość partii produkcyjnej, okresy
powtarzalności produkcji (takt, rytm), cykl produkcyjny, zapasy produkcji w toku.
Systemy sterowania: ogólnozakładowego, międzykomórkowego,
wewnątrzkomórkowego. Dokumentacja produkcyjna.
Rozdział zadań produkcyjnych i zasobów
Modele i algorytmy równoważenia obciążeń. Planowanie i sterowanie zasobami
materiałowymi. Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi.
Metoda MRP
Dane wyjściowe i normatywy w systemie MRP. Zapotrzebowania niezależne. Struktura
wyrobu. zapotrzebowania zależne. Pojęcie jednostki terminu. Harmonogram
zapotrzebowania materiałowego. Zapas dysponowany. Wielkość partii produkcyjnej lub
partii dostawy.
Planowanie zapotrzebowania potencjału.
Ewidencja zleceń produkcyjnych. Podejścia do planowania nadrzędnego.
Harmonogram główny. Terminowanie zadań produkcyjnych wprzód i wstecz. Istotne
zależności w harmonogramie głównym.
Filozofia JiT
Osiem kategorii strat w produkcji. System produkcji typu „push” i typu „pull”.JiT jako
przykład systemu “pull”. Przepływ produkcji z użyciem kart kanban pomiędzy
procesem dostawcy a procesem odbiorcy.
Metoda OPT
Pojecie „wąskich gardeł” w procesach produkcji. Harmonogram pracy „wąskiego
gardła”. Znaczenie teorii ograniczeń w metodzie OPT.
Ćwiczenia audytoryjne
Harmonogramowanie zadań produkcyjnych
Harmonogramowanie zadań produkcyjnych w produkcji powtarzalnej i
niepowtarzalnej. Rola harmonogramów wzorcowych w produkcji powtarzalnej. Kontrola
kolejek na stanowiskach roboczych. Szeregowanie zadań produkcyjnych. Reguły
priorytetów.
Harmonogram zapotrzebowania materiałowego
Tworzenie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego. Dobór wielkości partii
produkcyjnej lub partii dostawy. Określanie długości cyklu produkcyjnego lub cyklu
dostawy. Posługiwanie się krótkimi i długimi jednostkami terminu.
Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i procesu produkcyjnego.
Hierarchiczne algorytmy planowania i sterowania produkcji z wykorzystaniem
systemów informatycznych. Podstawowe funkcjonalności systemów.
System MRP
Przeliczanie potrzeb brutto MRP na podstawie danych głównego harmonogramu
produkcji i planowanych uruchomień.
2/4
Karta modułu - Planowanie i sterowanie produkcją
Przeliczanie potrzeb netto. Ustalanie wielkości oraz terminów rozpoczęcia oraz
zakończenia poszczególnych uruchomień produkcji z uwzględnieniem przyjętego
sposobu partiowania produkcji. Przykłady obliczeń MRP.
System MRP
Planowanie zapotrzebowania potencjału metodą “do przodu” i do “tyłu”. Tworzenie
harmonogramu głównego w systemie produkcji na magazyn i w systemie produkcji na
zamówienie.
System JiT
Ustalanie liczby kart kanban w obiegu pomiędzy procesem dostawcy a procesem
odbiorcy. Zakres informacyjny kart kanban. Równoważenie produkcji – heijunka.
System OPT
Werbel – Bufor – Linia jako przykład rozwiązania sterowania produkcją w procesach z
„wąskim gardłem”.
Ćwiczenia projektowe
Krótkookresowe planowanie produkcji
Zastosowanie wybranych metod międzykomórkowego (wg taktu, wg okresu
powtarzalności, wg programu i zapasów, wg wyprzedzeń, wg cyklu produkcyjnego)
sterowania przepływem produkcji.
Krótkookresowe planowanie produkcji
Zastosowanie wybranych metod wewnątrzkomórkowego (w liniach potokowych
zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych, w liniach potokowych zmiennych, w
gniazdach przedmiotowych o produkcji powtarzalnej, w gniazdach przedmiotowych o
produkcji niepowtarzalnej) sterowania przepływem produkcji.
Zagregowany plan produkcji
Tworzenie zagregowanego planu produkcji, zgodnie z podanymi założeniami.
Bilansowanie zadań i zasobów
Przykład zgrubnego i szczegółowego bilansowania stanowisko chłonności wykonania
zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną oraz pracochłonności z dostępnym
zasobem siły roboczej.
MRP I
Opracowanie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego dla podanych założeń.
MRP II
Planowanie wykorzystania potencjału dla podanych założeń.
Plan dystrybucji
Opracowanie planu dostaw dla kluczowego klienta, zgodnie z podanymi założeniami.
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa to średnia ważona (50% ocena z egzaminu, 25% ocena z zaliczenia, 25% ocena z
laboratorium).
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana wiedza z zakresu podstaw matematyki wyższej, elementów statystyki opisowej, podstaw
informatyki oraz metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
3/4
Karta modułu - Planowanie i sterowanie produkcją
Zalecana literatura i pomoce naukowe
1.Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior,
Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2.Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza
Humanitas. Sosnowiec 2008.
3.Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i
procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
4.Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice
2008.
5.Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów
produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
6.Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
7.Fretsch M., Podstawy Zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Wyd. Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2008.
8.Fretsch M., Logistyka produkcji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
9.Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
10.Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
11.Kosieradzka A., (red.). Podstawy Zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa 2008.
12.Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna.
Kraków 2006.
13.Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd.
Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
14.Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych, PWN, Warszawa 2004.
15.Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.
16.Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005.
17.Senger Z., Sterowanie przepływem produkcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
18.Skołud B., (red). Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji. Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej. Gliwice 2001.
19.Świć A., Elastyczne systemy produkcyjne, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
20.Wróblewski K. J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
Informacje dodatkowe
Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa regulamin studiów.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych
14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych
14 godz
Przygotowanie do zajęć
26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.
15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
2 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
100 godz
Punkty ECTS za moduł
4 ECTS
4/4
Download