PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego

advertisement
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
STACJONARNE
NIEPOTOKOWE
POTOKOWE
GNIAZDOWE
W jednym zakładzie produkcyjnym, usługowym mogą
współistnieć różne formy organizacji procesu produkcyjnego
2017-07-22
zarządzanie produkcją
1 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
Stacjonarna forma organizacji pracy (czasem nazywana również zadaniową) :
Całkowite zadanie wykonywane jest przez jednego
pracownika lub grupę robotników
2017-07-22
zarządzanie produkcją
2 / 19
Narastanie wartości dodanej
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
czas
Wykonanie prac dla pojedynczego zadania zorganizowanego w
formie stacjonarnej
2017-07-22
zarządzanie produkcją
3 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
Cechy stacjonarnej formy organizacji produkcji o niskim poziomie
technicznym
Prosta organizacja
Różnorodne umiejętności pracowników
Szybka realizacja zadań i szybki przyrost wartości dodanej
Łatwa do opanowania różnorodność zadań
Łatwe dostosowanie zadań do potrzeb klienta
Niskie wykorzystanie wyposażenia
2017-07-22
zarządzanie produkcją
4 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym
Mistrz zadania
Mistrz po fachu
Faza
2017-07-22
Zadanie
1
2
3
M1
M2
M3
A
FA
A1
A2
A3
B
FB
B1
B2
B3
C
FC
C1
C2
C3
D
FD
D1
D2
D3
zarządzanie produkcją
5 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym
Organizacja macierzowa charakteryzuje się podwójnym podporządkowaniem
Każdy członek brygady ponosi odpowiedzialność zarówno przed mistrzem
zadaniowym jak i mistrzem po fachu
DLA UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW KONIECZNE JEST:
Jasne sformułowanie celu
Uzgodnienie celów, jakie należy osiągnąć w określonym czasie
Istnienie zespołu zarządzającego przedsięwzięciem, mającego odpowiednie
uprawnienia decyzyjne (angażowanie pracowników, przyjmowanie zadań,
wykorzystywanie zasobów)
2017-07-22
zarządzanie produkcją
6 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
NIEPOTOKOWE
Cele form niepotokowych:
Skoncentrować kwalifikacje
Osiągnąć wysokie wykorzystanie maszyn
Wady form niepotokowych:
Część stanowisk czeka na ukończenie prac na poprzednim
Współzawodnictwo o wykorzystanie zasobów – w efekcie
przekazanie do magazynu
2017-07-22
zarządzanie produkcją
7 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA
Grupowanie stanowisk zgodnie z rodzajem wykonywanych przez nie funkcji.
Cechy formy niepotokowej uwzględniającej specjalizację technologiczną:
Zadanie przebywa w jednostce organizacyjnej chociaż nie jest ono w jakikolwiek sposób
przetwarzany, przez czas znacznie dłuższy od czasu odpowiadającego pracochłonności
zadania.
Stwarza problemy organizacyjne – szczególnie w przypadku kilku zadań o podobnym
„ciągu” technologicznym
Wymaga śledzenia przebiegu każdego z zadań co stwarza problemy ze zbieraniem i
przetwarzaniem danych. W efekcie prowadzi do zaniechania realizacji zadań sterujących –
działanie odbywają się na zasadzie „wyjątku” lub „ gaszenia pożaru”
2017-07-22
zarządzanie produkcją
8 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA
Zalety specjalizacji technologicznej:
Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i priorytety realizacji zadań.
Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia produkcyjnego
Wysoka specjalizacja i duże umiejętności robotników
Łatwa kontrola wyników pracy w wyspecjalizowanej grupie robotników
Niedostępność pojedynczych zasobów dla realizacji procesu nie
powoduje zatrzymania prac – inne zasoby są przecież dostępne
2017-07-22
zarządzanie produkcją
9 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY POTOKOWE
Cele organizacji potokowej
Ulepszony przepływ materiału i przebieg prac
Węższe, bardziej specjalistyczne przygotowanie pracowników
Szybszy przyrost wartości dodanej i szybsze tempo realizacji prac
Zastosowanie form potokowych oznacza konieczność bezpośredniego
przekazywania zadań po zakończeniu realizacji któregokolwiek z etapów.
2017-07-22
zarządzanie produkcją
10 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY POTOKOWE
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizacji potokowej jest:
 Znaczna stabilność popytu
 Wyroby lub usługi muszą być znormalizowane
 Dostawy materiałów muszą odbywać się o czasie i zgodnie ze specyfikacją
 Wszystkie operacje zadania muszą być zdefiniowane
 Wykonanie prac musi odpowiadać przyjętym normom jakości
 Każdemu ze stanowisk pracy muszą być zapewnione sprawne maszyny i urządzenia
 Obsługa eksploatacyjna musi mieć charakter wyprzedzający
 Przeprowadzanie kontroli musi być włączone w sekwencję pozostałych operacji
 Synchronizacja musi dotyczyć wszystkich stanowisk
2017-07-22
zarządzanie produkcją
11 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY POTOKOWE
Korzyści formy potokowej
 Zmniejszenie robocizny bezpośredniej
 Powtarzalność, dokładność, precyzja
 Szybkie wychwytywanie odstępstw od norm
 Minimalny poziom robót w toku
 Zmniejszenie powierzchni magazynowych
 Zmniejszenie zakresu transportu wewnętrznego
 Uproszczenie kontroli
 Natychmiastowe stwierdzenie wad
 Dokładniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego
 Szybszy zwrot inwestycji w maszyny i materiały
2017-07-22
zarządzanie produkcją
12 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Próba połączenia zalet form niepotokowych i potokowych
1. Identyfikacja podobieństw zadań – tworzenie ich „rodzin”
2. Zasoby potrzebne do realizacji łączy się w „gniazda” lub „komórki”
Korzyści:
 Łatwiejsze planowanie prac
 Lepsze stosunki międzyludzkie
2017-07-22
zarządzanie produkcją
13 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Implikacje techniczne
Implikacje społeczne
Implikacje kierownicze
2017-07-22
zarządzanie produkcją
14 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Cechy skutecznej organizacji gniazd:
1. Zespół – grupa składa się z określonej liczby samodzielnie lub grupowo
pracujących robotników
2. Wyrobu (zadania) – gniazda wykonują określoną „rodzinę” – zbiór wyrobów
lub usług
3. Maszyny i urządzenia – gniazda wyposażone są w określony zestaw maszyn i
urządzeń wykorzystywanych indywidualnie lub przez całą grupę robotników
4. Specjalizacja przedmiotowa – maszyny i urządzenia usytuowane są w
przestrzeni zarezerwowanej dla danej grupy autonomicznej
2017-07-22
zarządzanie produkcją
15 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Cechy skutecznej organizacji gniazd:
5. Cel – robotnicy w grupie autonomicznej mają wspólny cel
produkcyjny
6. Niezależność – gniazda powinny być jak najbardziej niezależne od
siebie
7. Rozmiary – powinno ograniczać się grupom możliwość
zmniejszania liczby ich członków
2017-07-22
zarządzanie produkcją
16 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Wybór rodziny wyrobów:
A. Jakie obciążenie dla gniazda?
B. Jakie zdolności i umiejętności?
C. Czy jest możliwe zorganizowanie gniazda przedmiotowego?
D. Czy niezbędne maszyny i urządzenia są dostępne lub możliwe
do uzyskania?
2017-07-22
zarządzanie produkcją
17 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Korzyści ze stosowania form gniazdowych
 Skrócenie czasu przygotowania gniazda do pracy
 Szybsze tempo uczenia się – krótsze czasy wykonania
 Zwiększenie wydajności
 Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn
 Krótsze czasy transportu wewnętrznego
2017-07-22
zarządzanie produkcją
18 / 19
PRZEPŁYW PRODUKCJI
Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY GNIAZDOWE
Korzyści ze stosowania form gniazdowych
 Uproszczenie procedur planowania
 Zmniejszenie zakresu magazynowania
 Skrócenie cykli produkcyjnych
 Prostsze zarządzanie
 Lepsze stosunki międzyludzkie
2017-07-22
zarządzanie produkcją
19 / 19
Download