Nazwa przedmiotu

advertisement
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE
Nazwa przedmiotu
– j. angielski
MANAGEMENT
Semestr
05
Godziny
W
ĆW
L
Kod
P
1
Katedra
Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji
Odpowiedzialny
S
Punkty
ECTS
Sposób
zaliczenia
Kod
*
*
*
Aleksandra Wiśniewska
Wymagania
CEL: jest zapoznanie słuchaczy z współczesnymi zagadnieniami zarządzania, istotnymi dla
inżynierów zarówno konstruktorów jak i technologów. W ramach przedmiotu słuchacze
poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, otrzymują informacje o zasadach
projektowania i struktur organizacji. Następnie poznają zakres i metody zarządzania
produkcją. Ostatnia część przedmiotu poświęcona jest wybranym specjalistycznym
problemom organizacji zarządzania.
TREŚĆ PROGRAMU:
Tematyka wykładów: Zarządzanie jako nauka. Wprowadzenie. Rys historyczny, miejsce
zarządzania wsród innych nauk, przegląd zasad organizacji i zarządzania (1).
Przedsiebiorstwo i system produkcyjny. Ogólne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw.
System produkcyjny jako obiekt zarządzania. Elementy systemu produkcyjnego. Otoczenie
systemu produkcyjnego. System wytwarzania, jego elementy i parametry. Rodzaje systemów
wytwarzania i ich charakterystyka (3).
Projektowanie systemów produkcyjnych. Kryteria wyboru systemu wytwarzania, kryteria
oceny systemów producyjnych. Produktywność, mierniki produktywności, wskaźniki
produktywności. Kryteria techniczno organizacyjne współczesnych systemów produkcyjnych.
Koszty wytwarzania. Straty produkcyjne. Optymalizacja systemów produkcyjnych (4).
Zasady projektowania organizacji przedsiębiorstw. Projektowanie struktury zarządzania,
struktury organizacyjnej i schematów organizacji. Projektowanie zakresu obowiązków osób
kierujących oraz kwalifikacji pracowników. Projektowanie struktury produkcyjnoadministracyjnej (4).
Naukowo-techniczne przygotowanie produkcji. Zakres naukowo-technicznego
przygotowania produkcji, pojęcia. Metody prognozowania technicznego. Cykl rozwoju
wyrobu i jego struktura. Techniczne przygotowanie produkcji. Metody badań i usprawnień
procesów pracy. Marketing w procesach przygotowania produkcji. Polityka strategiczna
przedsiębiorstwa (3).
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE W WYNIKU ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Znajomość metod i narzędzi
zarządzania produkcją oraz przygotowania nowych uruchomień.
LITERATURA:
1. Durlik I. Inżynieria zarządzania.
2. Durlik I. Organizacja zarządzania produkcją.
3. Durlik I. Projektowanie techniczno organizacyjne zakładów przemysłowych
4. Michalski E. Marketing.
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE
Nazwa przedmiotu
– j. angielski
MANAGEMENT
Semestr
05
Godziny
W
ĆW
L
Kod
P
S
1
Katedra
Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji
Odpowiedzialny
Aleksandra Wiśniewska
Wymagania
Znajomość zagadnień z wykładów tematycznych
Punkty
ECTS
Sposób
zaliczenia
Kod
*
*
*
CEL: jest praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z organizacją i
zarządzaniem małym przedsiębiorstwem.
TREŚĆ PROGRAMU:
Opracowanie projektu restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa, który powinien
zawierać:
1. informacje o firmie, projekt rozwoju produktu z wykorzystaniem narzędzi QFD (2),
2. projekt wstępny rynku, analizę rynku, określenie strategii marketingowych (3),
3. projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa (5),
4. projekt inżynierski systemu produkcyjnego po restrukturyzacji (5).
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE W WYNIKU ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Studenci powinni identyfikować mechanizmy działania przedsiębiorstwa oraz
samodzielnie dobierać metody i narzędzia do rozwiązywania problemów stawianych
przed nimi w formie tzw. studium przypadku. Powinni również posiąść umiejętność
tworzenia projektu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
LITERATURA:
1. Durlik I. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
2. Durlik I. Organizacja zarządzania produkcją.
3. Mantura W., Hamrol A. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka.
4. Michalski E. Marketing.
Download