lean management lean management

advertisement
LEAN MANAGEMENT
LEAN MANAGEMENT



Zarządzanie odchudzone –
wyszczuplone.
Zmiany zakresów działania, struktury
majątku, sposobów zarządzania,
wielkości zatrudnienia itd.
Zmianie ulegają też zachowania
pracowników i kultura organizacji.
HISTORIA





Fabryki samochodów
Henry Ford – 1913 r. (flow production)
TOYOTA – 1984 r.
Pojęcie „Lean” – 1988 r. (John Krafcik)
MIT
ZASADY KONCEPCJI
działania małymi krokami,
usuwanie błędów u źródła,
orientację grupową,
ciągłe ulepszanie,
samo odpowiedzialność,
orientację na potrzeby klienta,
ograniczenie marnotrawstwa,
koncentracja na mocnych stronach firmy i osób,
prymat jakości,
współpracownicy jako czynnik sukcesu
CECHY LM
praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy
maksymalizacja korzyści klienta
uznanie pracowników za najważniejszy element
płaska i elastyczna struktura organizacyjna; niski stopień
sformalizowania
decentralizacji odpowiedzialności i kompetencji
stosowanie zasady ciągłej poprawy
synchronizacja procesów wytwórczych
bezpośredni kontakt z dostawcami
włączenie handlowców i klientów w procesy innowacyjne
upowszechnienie dostępu do informacji
skrócony czas przygotowania produktu i wprowadzania go
na rynek.
PORÓWNANIE
Przedsiębiorstwo zarządzane tradycyjnie


Przedsiębiorstwo zarządzane zgodnie z koncepcją lean
1. W dziedzinie produkcji
Zakłady wyspecjalizowane

Zakłady o zmiennym procesie
Ograniczona integracja procesu produkcyjnego (orientacja na procesy

Wysoka integracja procesu produkcyjnego (orientacja na wykonanie produktu)
cząstkowe)


Długi czas przezbrajania maszyn
Długie czasy wykonania (cyklu produkcyjnego) m.in. wskutek dużych serii
produkcyjnych


Krótki czas przezbrajania
Krótkie czasy cyklu m.in. wskutek małych (nawet jednostkowych) serii

Złożone i mało przejrzyste procesy technologiczne

Uproszczone i bardzo przejrzyste procesy technologiczne

2. W dziedzinie zaopatrzenia i zbytu
Współpraca z wieloma dostawcami sprowadza się głównie do egzekwowana

Długoterminowa współpraca z ograniczoną liczbą bezpośrednich dostawców
zawartych umów

Dostawy materiałowe są uzależnione od dostawców i najczęściej wymagają
magazyno-wania u producenta

Zakres i termin dostawy jest dokładnie określony przez producenta, a materiały
trafiają bezpośrednio na produkcję (zasada just-in-time)

Odbiorcy (handlowcy i klienci) wywierają ograniczony wpływ na procesy
wytwarzania
i innowacyjne

Odbiorcy są włączani w usprawnianie procesów wytwarzania oraz w procesy
innowacyjne

3. W dziedzinie organizacji i kierowania
Rozbudowana hierarchia organizacyjna, wysoka formalizacja i centralizacja

Płaska struktura organizacyjna, mała formalizacja i centralizacja zarządzania


Kierowanie „kontrolujące”
Nadmierny podział pracy, praca indywidualna i wysoka specjalizacja
pracowników


Kierowanie „wspomagające”
Łączenie pracy, praca zespołowa, „uniwersalizacja” pracowników i rotacja na
stanowiskach

Mały zakres szkolenia i doskonalenia kwalifikacji

Ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
NARZĘDZIA LM








DYWESTYCJE
VSM - Value Stream Mapping
JUST IN TIME
Outsourcing
TPM
SMED
KAIZEN
5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
CIEKAWOSTKI
DZIĘKUJEMY!
Download