wersja oryginalna

advertisement
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU W ZAKŁADADZIE PRZEMYSŁU
KRUSZYWOWEGO
Krystian Milewski(1), Joanna Kowalczyk (1), Monika Madej(1), Dariusz Ozimina(1)
(1)
W
S
T
Ę
P
C
M
M
S
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Przemysł kruszywowy charakteryzuje się znacznymi obciążeniami dla maszyn i urządzeń, oraz trudnymi
warunkami pracy takimi jak: zapylenie, wibracje, środowisko korozyjne. Dlatego też coraz większe wyzwania
stawiane są inżynierom, którzy zajmują się tą gałęzią przemysłu. Nowoczesny inżynier utrzymania ruchu powinien
posiadać oprócz wiedzy technicznej rozwinięte zdolności menedżerskie. Diagnozowanie usterek w maszynach
powinno być wsparte odpowiednimi programami komputerowymi klasy CMMS (Computerised Maintenance
Management Systems) . Dzięki programom do wsparcia utrzymania ruchu można prowadzić historię i bazę awarii,
aby móc analizować przyczyny i dążyć do całkowitego wyeliminowania ich. Powyższe działania powinny być
uzupełniane o narzędzia filozofii Lean manufacturing, które są pomocne przy diagnozie usterek urządzeń. Ważna
jest też znajomość nauki zwanej tribologią, ponieważ w przemyśle kruszywowym mamy do czynienia z procesami
które towarzyszą tarciu elementów maszyn. Odpowiednie połączenie wiedzy technicznej, programów
komputerowych, znajomość narzędzi Lean manufacturing, może przyczynić się do nowoczesnego zarządzania
utrzymaniem ruchu w przemyśle kruszywowym.
Program CMMS zdecydowanie ułatwia realizowanie
odpowiedniego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Na
rys. 1 wyszczególnione są główne zalety programu do
kompleksowego utrzymania ruchu. Natomiast na rys. 2
przedstawiono przykładowe okno panelu głównego
jednego z programów do zarządzania utrzymanie ruchu
SUR - FBD. Program ten należy uzupełnić o bazę
urządzeń, a następnie można planować niezbędne prace
utrzymania ruchu.
Rys. 1. Zalety używania programów CMMS
L
E
A
N
Filozofia Lena manufacturing wywodzi się z Japonii, w tym języku
słowo „Muda” to oznacza marnotrawstwo. Rysunek 3 obrazuje
eliminację marnotrawstwa z procesu produkcyjnego. Natomiast na
rysunku 4 przedstawiono narzędzie stosowane w lean
management, którego celem jest stworzenie oraz utrzymanie
dobrze zorganizowanego i bezpiecznego miejsca pracy.
Rys. 3.Eliminacjamarnotrawstwa
z procesu produkcyjnego
W
N
I
O
S
K
I
Rys. 2. Okno główne programu CMMS SUR-FBD
Rys. 4. 5S w procesie
produkcyjnym – narzędzia LEAN
Przemysł kruszywowy wymaga od maszyn i urządzeń dużej dostępności. Zależne jest to od popytu na produkty.
Dlatego ważne jest utrzymanie parku maszynowego w ciągłej sprawności. Nowoczesny inżynier utrzymania
ruchu może to osiągnąć w sposób interdyscyplinarny, łącząc wiedzę techniczną którą posiada ze znajomością
narzędzi filozofii Lean manufacturing, nauki tribologii, a także przy wsparciu programu komputerowego do
zarządzania utrzymaniem ruchu. Takie działania powodują pożądane obecnie na rynku prawidłowe podejście
do zarządzania parkiem maszynowym. Możliwość prowadzenia stałej analizy bazy awarii, a także planowanie
okresowych wymiana podzespołów maszyn, oraz przeglądów prowadzi do redukcji kosztów utrzymania ruchu
w zakładach przemysłowych.
Download