cwiczenia-statyka

advertisement
.
5
Ćwiczenia statyka 1 - 1 Zadanie 1 Znaleźć wypadkową trzech sił zbieżnych P 1 , P 2 , P 3 w przypadku gdy wartości tych sił
są sobie równe, tj P 1 = P 2 = P 3 = 12 N, a kierunki ich podaje rysunek 1. Dany kąt α = 33 0 . P 1 α
P 2 α P 3 Rys.1
Rozwiązanie Przyjmujemy skalę sił 1N 2mm, rysujemy wielobok sił rys 1a
P 2 P 1 P 3 α α Rys.1a
W Z rysunku 1a odczytujemy wartość siły wypadkowej W = 32N, kierunek i zwrot wektora
wypadkowej podaje rysunek 1a.
Analityczne określenie wartości wypadkowej Zadanie 2 Gładka jednorodna kula o masie m = 100
kg spoczywa na dwu gładkich płaszczyznach nachylonych do poziomu pod kątami wynoszącymi
odpowiednio 35 0 i 50 0 rys.2. Należy wyznaczyć reakcje działające na kulę w punktach styku z
płaszczyznami. Wartość przyśpieszenia ziemskiego g = 9,81 m/s 2 .
Rozwiązanie Ciężar kuli wynosi G =100kg*9,81m/s 2 = 981N
Rozwiązanie graficzne zadania przedstawia rys.2a
Przyjmujemy skalę sił 1N 1mm
R B R A G 50 0 35 0 Rys.2 35 0 R A G 95 0 Z rysunku 2 określamy kierunki działania reakcji 50 0
R A i R B . Znając kierunki tych reakcji budujemy wielobok sil działających na kulę (rys.2a). R B
(…)
… te i wypadkową przedstawiono na rys.5a
y
P Py α
Px x Rys 5a
Wartość wypadkowej Wartość kąta α
α = 1100 Zadanie 6
Jednorodna kula o ciężarze G spoczywa na gładkiej równi nachylonej do poziomu pod kątem α.
Kula ta utrzymywana jest na równi za pomocą cięgna AB przywiązanego do kuli w pun. A (rys.6).
Należy obliczyć reakcje równi i cięgna na kulę. Dane: G = 120N, α = 410, β = 230.
B
y
βA
0
Cx
α
α
G Rys. 6
Rozwiązanie
Siły działające na kulę przedstawiono na rysunku 6a y
S
A
0
C
Rys.6a N G x
Warunki równowagi sił działających na kulę - 5 (1)
(2)
z równania (1) (a)
z równania (2) (b) podstawiamy (a) do (b)
…
Ćwiczenia statyka 2
Statyka wykład 2
Zginanie belek - suplement do wykładu
Zbieżny układ sił
Wypadkowa zbieżnego układu sił
Wypadkowa zbieżnego układu sił - omówienie
Reklama











Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego




















.
Download