Uk³ady RC i Timer `555

advertisement
Podstawowy układ całkujący
Rys.1. Przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego zaobserwowane na oscyloskopie dla
podstawowego układu całkującego o stałej czasowej τ=20μs.
Na podstawie powyższego oscylogramu możemy odczytać okres przebiegu prostokątnego:
T=25,97 μs
Podstawowy układ różniczkujący
Rys.2. Przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego zaobserwowane na oscyloskopie dla
podstawowego układu różniczkującego o stałej czasowej τ=20μs.
Na podstawie kształtu przebiegu na wyjściu układu różniczkującego możemy stwierdzić że okres
sygnału prostokątnego jest zbliżony do stałej czasowej układu różniczkującego. Jest tak w
rzeczywistości gdyż okres sygnału prostokątnego wynosi tak jak w przypadku układu całkującego
T=25,97 μs.
Przebiegi napięcia na wejściu i wyjściu dla wybranego schematu układu RC
Rys.3. Schemat wybrany przez grupę realizacji, przy zastosowanych elementach stała czasowa układu
wyniosła 25μs
Rys.4. W laboratorium na oscyloskopie zaobserwowano na wyjściu układu „szpilki” powtarzające się
okresowo, jednak na oscylogramie zapisanym na przenośnej pamięci nie widać „szpilek”. Wykonujący
nie potrafią odpowiedzieć na pytanie czym to zostało spowodowane, nie wykluczamy błędu
popełnionego przez grupę podczas montowania układu.
Generator monostabilny
Układ generatora monostabilnego umożliwia wytwarzanie impulsów o czasie trwania od 5μs do
nawet kilku minut. Do budowy generatora użyto układu timera ‘555.
Układ zaprojektowany został dla wartości T = 74,8 µs
Rys.5. Widoczny sygnał prostokątny o dużym współczynniku wypełnienia to sygnał wyzwalający,
natomiast sygnał , na oscylogramie widzimy także przebieg napięcie na wyjściu i oraz próg
przełączania.
Można zauważyć ekspotencjalne narastanie napięcia na kondensatorze C i natychmiastowe
rozpoczęcie procesu rozładowywanie kondensatora C, po tym jak napięcie na 6 osiągnie poziom
2/3Ucc.
Generator astabilny
Rys.6. Przebieg napięć w układzie generatora astabilnego. Sygnał prostokątny to sygnał sterujący.
Download