Identyfikacja towarów i wyrobów - Plan-de

advertisement
Identyfikacja towarów i wyrobów
Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem
profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi
być pewna surowców i towarów, które wykorzystuje do produkcji. Dlatego też, aby
zagwarantować finalnemu odbiorcy najwyższą jakość dostarczonego towaru, w procesie
produkcyjnym wykorzystywane są atestowane materiały produkcyjne. Zarejestrowanie tych
informacji w systemie komputerowym zapewnia firmie bezpieczeństwo, w razie zgłoszonych
przez Klienta reklamacji.
W poniższym artykule zostaną opisane podstawowe zagadnienia związane z poprawną
identyfikacją towarów w firmie. Przedstawione przykłady oparte zostaną o system klasy ERP,
Plan-de-CAMpagne.
1. Definicja towaru na magazynie.
Pierwszym krokiem do poprawnego śledzenia towarów i wyrobów w systemie
komputerowym jest ich odpowiednia indeksacja. Jednoznaczne określenie kodów dla
materiałów wykorzystywanych w produkcji pozwala na systematyczną pracę osób
związanych z wszelkimi procesami logistycznymi zachodzącymi w firmie produkcyjnej.
Wszystkie dodatkowe informacje, które można zgromadzić w powiązaniu z indeksem
materiałowym pomagają końcowemu użytkownikowi systemu. Plan-de-CAMpagne pozwala
na przechowywanie m.in. takich informacji jak:








indeks materiału wraz z opisem,
gatunek materiału,
ceny zakupowe oraz ceny sprzedaży w jednostce głównej oraz pomocniczej
(kg),
numery norm,
standardowe ilości handlowe,
minimum magazynowe pomocne dla działu logistyki,
dokumenty powiązane z indeksem materiałowym (karty kontrolne, protokoły
przyjęć towarów, normy materiałowe),
i wiele innych.
Rys.1. Tabela magazynu w systemie Plan-de-CAMpagne.
Rys.2. Informacje dodatkowe o materiale w systemie Plan-de-CAMpagne.
2. Procesy logistyczne.
a) Generowanie zapotrzebowania
Zdefiniowane w systemie indeksy materiałowe powiązane są z realizowanymi
zleceniami produkcyjnymi. Proces ten został szerzej opisany w Nr 3
newslettera (Przepływ materiałów w systemie Plan-de-CAMpagne). Osoba
nadzorująca zaopatrzenie w firmie produkcyjnej posiada jasny wgląd w
podstawowe informacje o materiale:
 bieżący stan magazynowy,
 obecne rezerwacje materiału dla potrzeb realizowanych zleceń
produkcyjnych,
 ilości materiału zadeklarowane do zamówienia,
 zamówienia materiału w realizacji,

prognozowane stany magazynowe dla materiału po zrealizowaniu
wszystkich zaplanowanych procesów logistycznych.
Rys.3. Wgląd w informacje o bieżącym stanie magazynowym danego materiału.
Odwołując się do przedstawionych powyżej informacji, w systemie Plan-de-CAMpagne
generowane są zamówienia do dostawców na konkretne ilości danego indeksu
materiałowego.
Rys. 4. Podgląd formularza zamówienia wygenerowanego z systemu Plan-de-CAMpagne.
b) Rejestracja towaru na magazynie ze wskazaniem nr seryjnego/nr partii
Wynikiem zrealizowanego zamówienia jest kolejny etap procesów
logistycznych w systemie. Rejestracja przyjęcia materiału na magazynie to
etap, kiedy zamówiony indeks materiału może otrzymać dodatkowe,
szczegółowe informacje, jak np.: nr serii (wykorzystywany dla silników,
podzespołów), nr partii/nr atestu (wykorzystywany dla stali), lokalizacja
(miejsce składowania materiału w magazynie).
Rys.5. Podgląd indeksu materiałowego po zrealizowanych przyjęciach kilku partii.
Opisanie materiału dodatkowymi parametrami na etapie jego rejestracji w magazynie
pozwala na późniejszą identyfikację wykorzystanego materiału w wyrobie gotowym.
3. Rejestracja certyfikatów.
Każdy zarejestrowany w systemie materiał, w momencie jego wprowadzenia do bazy danych
otrzymuje jednoznaczne powiązania z:
 Numerem zamówienia oraz linią tego zamówienia,
 Dostawcą materiału,
Rys.6. Tabela zarejestrowanych certyfikatów w systemie Plan-de-CAMpagne.
Dla zarejestrowanych w systemie certyfikatów możliwe jest załączenie dokumentów
zewnętrznych (świadectwa jakości, atesty) m.in.: w formacie plików graficznych lub
dokumentów tekstowych (.pdf, .doc, .xls) oraz wprowadzenie dodatkowych, szczegółowych
informacji (data certyfikatu, kraj pochodzenia itd.)
4. Proces rozchodu materiałów certyfikowanych.
Uruchomione zlecenia produkcyjne, powodują automatyczne tworzenie rezerwacji
w systemie Plan-de-CAMpagne. Na tej podstawie, osoby zarządzające magazynami, mogą
planować rozchodowanie materiałów na produkcję. Wykorzystując narzędzie do pełnej
identyfikacji materiałów, rozchód do zlecenia produkcyjnego odbywa się w powiązaniu
z konkretnym indeksem materiału oraz wskazanym numerem certyfikatu.
Rys.7. Okno zarezerwowanego indeksu materiałowego.
Dla potrzeb jeszcze lepszego śledzenia wydanych na produkcję materiałów, system Plan-deCAMpagne przewiduje nadawanie numerów seryjnych dla większych partii wyrobów.
Wykorzystanie takiego rozwiązania, pozwala na wskazanie materiału z konkretnej partii
dostaw i powiązanie go z jednoznacznym w systemie numerem seryjnym wyrobu.
Funkcjonalność ta, rozwiązuje problem firm produkujących maszyny, aparatury, urządzenia
oraz wszelkiego rodzaju wyroby, które finalnie muszą zostać udokumentowane
wykorzystanymi w procesie produkcyjnym świadectwami jakości.
Rys.8. Okno powiązania wydawanego certyfikatu z numerem seryjnym wyrobu.
5. Rejestracja reklamacji.
Ostatnim i najważniejszym punktem weryfikacji powiązanych indeksów materiałowych
w systemie Plan-de-CAMpagne jest etap reklamacji wyrobu. Niejednokrotnie firmy
produkcyjne nie są w stanie w jednoznaczny sposób odpowiedzieć: Kto był dostawcą
wadliwych elementów? Z jakiej partii materiału wykonany został reklamowany podzespół?
Kto był moim podwykonawcą w wyrobie gotowym?
Odpowiedzi na te pytania są przechowywane w bazie danych Plan-de-CAMpagne. Ich
jednorazowe zarejestrowanie w momencie realizacji zlecenia produkcyjnego, daje pewność,
że w przypadku jakichkolwiek zdarzeń reklamacyjnych będziemy w stanie odpowiednio
zareagować.
Rys.9. Powiązanie wykorzystanego certyfikatu z zamówieniem od dostawcy.
Dziękuję za uwagę i poświęcony czas! Jeśli
+48 12 346 58 00. Chętnie Ci pomożemy!
masz pytania, skontaktuj się z nami:
Już w kolejnym numerze: Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na
przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.
Download