LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA BUDOWANIA

advertisement
LEAN MANAGEMENT
JAKO KONCEPCJA
BUDOWANIA PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ W
PRZYWÓDZTWIE
KOSZTOWYMI I
ZRÓŻNICOWANEJ
ORIENTACJI NA KLIENTA
Historia
Koncepcja lean management (LM) powstała w
latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w
Japonii, a jej twórcą był John Krafcik, naukowiec
z Massachusetts Institute of Technology (MIT),
kolebki większości najbardziej znanych w świecie
koncepcji zarządzania. Początkowo koncepcja
nazywała się lean production, gdyż jej pierwotne
korzenie wywodzą się z obszaru produkcji
samochodów, w którym naukowcy z MIT
prowadzili badania nad organizacją,
efektywnością, produktywnością i jakością pracy.
Definicja
Lean management definiowany jest jako
„całościowy system zarządzania obejmujący całe
przedsiębiorstwo. Stawia on człowieka w centrum
zdarzeń w przedsiębiorstwie. Pozostałe elementy
systemu to zasady ideowe, zasady pracy,
przesłanki organizacyjne, zintegrowane strategie
służące rozwiązywaniu podstawowych zadań
przedsiębiorstwa, metody naukowo – inżynierskie,
jak również wiele pragmatycznych narzędzi
wspomagających pracowników”.
Kształtowanie odpowiedniej
kultury w organizacji
Koncepcja LM przykłada dużą uwagę do
kształtowania odpowiedniej kultury w organizacji.
W kulturze LM zidentyfikowano osiem cech
wyróżniających ją spośród innych kultur
organizacyjnych.
Kultura w organizacji:
Orientacja na uczenie się
Proces doskonalenia traktowany jest w LM jako
fundament kultury organizacyjnej. Rozwój
zawodowy pracowników rozumiany jest szeroko i
obejmuje taki obszary doskonalenia jak
komunikację, metody pracy, kreatywność i
innowacyjność, motywację. Uczestnicy lean
managementu nabierają umiejętności uczenia się
w czasie szkoleń, w pracy zespołowej, podczas
eksperymentowania z nowymi pomysłami i
rozwiązaniami.
Kultura w organizacji:
Orientacja na wartości
Wartości duchowe w LM traktowane są jako
forma wzbogacania pracy na poziomie
operacyjnym. Eksponowanie przez kierownictwo
określonych wartości wpływa na podwładnych,
którzy przejmują wzorce przełożonych stając się
bardziej odpowiedzialnymi, samodzielnymi i
zaangażowanymi.
Kultura w organizacji:
Orientacja na usługi
Idea ta podkreśla rolę klientów wewnętrznych i
zewnętrznych w organizacji. Celem orientacji na
usługi jest nauczenie pracowników, menedżerów,
że każda ich praca powinna być zorientowana na
zaspokojenie potrzeb klienta np. wewnętrznego,
poprzez oferowanie perfekcyjnie wykonanej pracy
lub zewnętrznego, poprzez analizowanie i
zaspokajanie życzeń klientów.
Kultura w organizacji:
Orientacja na zasoby ludzkie
Kadra pracownicza w koncepcji LM postrzegana
jest jako najcenniejszy zasób organizacji. Rozwój
pracowników skorelowany powinien być z
rozwojem firmy poprzez ścieżki kariery
pracowniczej, rozwijanie zainteresowań i
kwalifikacji zawodowych, wykonywanie pracy w
określonym czasie, miejscu i jakości.
Kultura w organizacji:
Bezwarunkowa akceptacja
kontroli
Koncepcja LM zakłada prowadzenie kontroli,
sprawozdawczości publicznej i społeczną kontrolę
własną. Kontrola publiczna to prezentacja
wyników pracy działów, pracowników w miejscu
publicznym np. na tablicy ściennej. Z kolei
społeczna kontrola własna bazuje na budowaniu
systemu wartości każdego pracownika, który
posiada swój honor, rozumie konsekwencje błędu
i wyrządzenia szkody, itp.
Kultura w organizacji:
Prostota i rycerskość
Cecha to zaczerpnięta została z kodeksu Bushido i
oznacza wybieranie podczas działania
najprostszych rozwiązań oraz propaguje postawę
osobistego przywiązania do pracy i jej atrybutów.
Kultura w organizacji:
Kooperacja
W koncepcji LM preferuje się współpracę zamiast
konkurencji nastawionej na indywidualny sukces.
Kooperacja traktowana jest jako rodzaj
partnerskiej więzi, która umożliwia pracę bez
obaw i stresów. Dzięki kooperacji lepiej
koordynuje się pracę wielu ludzi zaangażowanych
w tworzenie produktów, usług - wartości dla
klienta.
Kultura w organizacji:
Zintegrowana
indywidualizacja
W języku zarządzania cechę tę powiązano z
procesem decyzyjnym, na który składają się:
zasada konsensusu, zasada starszeństwa i
optymalizacji stosunków międzyludzkich.
Realizacja wszystkich zasad w praktyce oznacza
podejmowanie decyzji w oparciu o indywidualne
opinie, wnioski i spostrzeżenia.
Zasady koncepcji LM
W literaturze tematu znależć można szereg zasad, które w koncepcji
LM znalazły uznanie i zastosowanie. Do głównych zaliczono:
działania małymi krokami,
usuwanie błędów u źródła,
orientację grupową,
ciągłe ulepszanie,
samoodpowiedzialność,
orientację na potrzeby klienta,
istnienie ciągłego sprzężenia zwrotnego w działaniu,
przyszłościowe myślenie,
ograniczenie marnotrawstwa,
koncentracja na mocnych stronach firmy i osób,
prymat jakości,
współpracownicy jako czynnik sukcesu.
Obszary w firmie, na które
ma wpływ koncepcja LM
W efekcie tak sprecyzowanych i zastosowanych zasad, w
organizacji zachodzą następujące zmiany:
następuje zmiana orientacji w doskonaleniu z funkcji na
procesy.
następuje spłaszczenie struktury organizacyjnej dzięki
koncentracji działań na procesach i delegowaniu uprawnień.
większość działań w organizacji przybiera charakter zespołowy.
pracownicy lepiej rozumieją i zaspakajają potrzeby klientów
zewnętrznych i wewnętrznych.
zwiększa się szybkość komunikowania się.
organizacja i jej uczestnicy nabywają kompetencje do uczenia
się.
do sukcesów i problemów podchodzi się w sposób złożony i
całościowy.
Metody i techniki stosowane
podczas implementacji
koncepcji LM
Skuteczność realizacji filozofii lean managementu
uzależniona jest także od metod i technik
stosowanych podczas implementacji tej koncepcji.
Według Wildemanna H. lean management
wymaga zastosowania następujących narzędzi
wspomagających.
Metody i techniki:
Just in Time
Koncepcja organizacji dostaw do firmy, która
polega na dostarczaniu przez dostawców towarów
zgodnie z określonymi przez zamawiającego
parametrami, takimi jak: czas i częstotliwość oraz
ilość, tak aby umożliwić obu stronom
minimalizowanie zapasów magazynowych.
Metody i techniki:
Kanban
Koncepcja związana z gospodarką materiałowo –
magazynową i procesem produkcji. Celem jej jest
optymalizacja przepływu surowców,
półproduktów, części w całym procesie
powstawania finalnych produktów tzn. od dostaw,
przez magazyny, produkcję, pakowanie, magazyn
wyrobów gotowych do dystrybucji.
Metody i techniki:
Total Quality Management
Total Quality Management Według H. Steinbeck’a
jest metodą zarządzania organizacją opartą na
zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich
pracowników, których centralnym punktem
zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez
osiąganie zadowolenia klientów, zapewnienie
przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz
przynoszenie korzyści członkom organizacji i
społeczeństwu”.
Metody i techniki:
Koła Jakości
Koncepcja „kół jakości” pochodzi z Japonii i jest
jedną z metod osiągania trwałej poprawy w
obszarze jakości. Koła jakości mają charakter
formalny i angażują pracowników z danego
procesu do dokonywania analiz, przeglądów
sposobów pracy, współpracy, dyskusji i
opracowywania programów rozwijających jakość.
Koła jakości stanowią ważne narzędzie w polityce
jakości.
Metody i techniki:
Kaizen
Metodyka Kaizen zakłada usprawnianie
wszystkich procesów, działań w
przedsiębiorstwie. Proces poprawy wg. ideologii
Kaizen nie ma charakteru radykalnego lecz ciągły
i postępowy. Doskonalące organizację zmiany
dokonywane są „krok po kroku” z zachowaniem
sprzężenia zwrotnego, którego celem jest
powtórne diagnozowanie możliwości poprawy.
Metody i techniki:
Computer Integrated
Manufacture
CIM jest zintegrowanym informatycznym
narzędziem wspomagającym proces projektowania
i produkcji. Na CIM składają się m.in.
komputerowe wspomaganie projektowania –
Computer Aided Design i komputerowe
wspomaganie wytwarzania – Computer Aided
Manufacturing.
Metody i techniki:
Analizy produkcyjno –
techniczne
W realizacji takiego typu analiz pomagają
następujące programy: projektowanie na potrzeby
procesów wytwarzania – Design for Manufacture,
projektowanie procesu montażu – Design for
Assembly.
Metody i techniki:
Quality Funktion Deployment
QFD koncentruje się na integrowaniu działań w
ramach badań i rozwoju, logistyki, produkcji,
sprzedaży w celu efektywnego zamieniania
rozpoznanych potrzeb klientów w produkty.
Download