W roku akademickim 2008/2009 - Wyższa Szkoła Menedżerska w

advertisement
UWAGA DYPLOMANCI
Wydziału Zarządzania i Marketingu
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 05.07.2009 !1
Procedura i terminy związane z obroną pracy dyplomowej:
W roku akademickim 2008/2009 po sesji letniej
OBRONA PRACY I EGZAMIN DYPLOMOWY TERMINY :
TERMIN OBNRONY 06.07.2009 – 07.07.20092
TERMIN OBNRONY 21.07.2009 – 24.07.20093
TERMIN OBNRONY 22.09.2009 – 30.09.2009
1.
Druki recenzji pracy dyplomowej pobiera student ze strony internetowej szkoły; www.wsm.edu.pl wraz
z pracą składa u promotora i recenzenta.
2.
Student składa na 30 dni przed planowanym terminem obrony w Dziekanacie jeden egzemplarz
pracy dyplomowej wydrukowanej
podpisem prowadzącego
dwustronnie w oprawie skoroszytowej (na dwie dziurki) z oceną
oraz podpisem
i
studenta, a drugi w twardej oprawie do biblioteki ( zasady
dyplomowania dostępne na stronie internetowej ).
3.
Student składa 30 dni przed planowanym terminem obrony w Dziekanacie:
3.1. Dwie recenzje pracy (od promotora i recenzenta),
3.2.
Karty roczne (pobrane ze strony internetowej szkoły ) z wyliczoną:
-
suma godzin kursów zaliczonych,
-
średnią ocenę z zaliczeń obliczoną jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń
kursów, wpisanych do indeksu i przewidzianych programem studiów,
-
średnią ocenę z egzaminów obliczoną jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen
z egzaminów wpisanych do indeksu i przewidzianych programem studiów.
4.
Indeks z zaliczonymi wszystkimi semestrami.
5.
Dowód wpłaty za dyplom w kwocie 165,00 zł., studia podyplomowe 50,00 zł,
6.
Pięć zdjęć formatu 4,5 cm x 6,5 cm do dyplomu w podpisanej kopercie,( oprócz studentów studiów
podyplomowych),
7.
Oddać rozliczoną kartę zobowiązań z biblioteki,
8.
Oddać legitymację studencką,
9.
Na 94 stronie indeksu (patrz wzór poniżej należy wpisać temat pracy dyplomowej, uzyskać ocenę
promotora z jego podpisem.
Strona indeksu:
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA
Imię i nazwisko
Przedstawił pracę
Na temat –
Oceniono jako –
Data
pieczęć
urzędowa
podpis profesora
Dokumenty złożone po tym terminie oznaczają obronę we wrześniu
Patrz - Tabela TERMINY OBRON dla poszczególnych specjalizacji (studiów I i II stopnia oraz studiów
inżynierskich)
3
Patrz - Tabela TERMINY OBRON dla poszczególnych specjalizacji (studiów I i II stopnia)
1
2
10. Na 82 stronie indeksu wpisać odbyte praktyki.
* Przed odebraniem dyplomu należy:
1. złożyć własnoręczny podpis w księdze dyplomów.
Wydziału Zarządzania i Marketingu
TERMINY OBRON
dla poszczególnych specjalizacji
TERMIN
OBRONY
06.07.2009 PN
Od godz.8.15
07.07.2009 WT
SPECJALIZACJA
Inżynieria Zarządzania Produkcją (INŻ.)
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem (UM)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (UM)
Inżynieria Zarządzania Produkcją (INŻ.)
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (UM)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Dr Helena Wasilewska
Dr hab. Mieczysław Dudek
Inżynieria Zarządzania Produkcją (INŻ.)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (UM)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (LIC.)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
Dr inż. Radosław Ryńca
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (LIC.) JG
Prof. dr hab. Jerzy Mączyński
Dr Renata Manacka
Dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
Zarządzanie w Administracji Publicznej (UM)
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem (UM)
Prof. dr hab. Zygmunt Kral
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Dr Tomasz Bogajewski
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (UM)
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (LIC.)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Prof. dr hab. Jerzy Mączyński
Dr inż. Wacław Pszczołowski
Dr inż. Petero Povidayko
Dr inż. Zygmunt Jocz
Dr hab. Mieczysław Dudek
Dr Witold Szuszkiewicz
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (UM)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Dr hab. Mieczysław Dudek
Dr inż. Zbigniew Kulas
Dr Dorota Rynio
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (LIC.) ZG
Prof. dr hab. Jerzy Mączyński
Dr Waldemar Pierzchlewski
Dr Marcin Kęsy
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość
Prof. dr hab. Danuta Stral
Od godz.
9.15 – 16.10
20.07.2009 PN
Od godz. 12.00
21.07.2009 WT
Od godz. 9.00
22.07.2009 ŚR
Od godz. 8.00
23.07.2009 CZW
Od godz. 8.00
24.07.2009 PT
Od godz. 8.00
31.07.2009 PT
Od godz. 10.00
Skład Komisji
PROMOTOR/RECENZENT
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski
Prof. dr hab. Ryszard Czarny
Dr hab. inż. Bronisław Choroszy
Prof. dr hab. Jerzy Mączyński
Dr inż. Wacław Pszczołowski
Dr inż. Tadeusz Zbroja
UWAGA DYPLOMANCI
TERMIN OBRONY 07.07. 2009
GODZ. 9.15 - 16.10
(WTOREK)
Pokój Rektora (przy Auli Marmurowej, ul. Korfantego 4)
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ (UM)
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ (INŻ.)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski – Przewodniczący Komisji
Dr Helena Wasilewska – Promotor
Dr hab. Mieczysław Dudek - Recenzent
Obrony od godz. 9.15 – 12.15
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ (INŻ.)
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ (UM)
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (LIC.)
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski - Przewodniczący Komisji
Dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin - Promotor
Dr inż. Radosław Ryńca - Recenzent
Obrony od godz. 12.30 – 16.10
Przerwa 14.30 – 14.50
Termin obrony
Imię i nazwisko dyplomanta
Inżynieria Zarządzania Produkcją (INŻ.)
12.30 - 12.50
Tomasz Stec
12.50 - 13.10
Paweł Woźny
13.10 - 13.30
Paweł Nowicki
13.30 - 13.50
Paweł Stelmach
13.50 – 14.10
Zbigniew Mojak
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (UM)
14.10 -14.30
Marta Lizak
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (LIC)
14.50 – 15.10
Monika Węgierska
15.10 – 15.30
Sebastian Krakowski
15.30 – 15.50
Julita Więcek
15.50 – 16.10
Przemysław Maksymczak
Informacja – student powinien być obecny nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną obrony
INFORMACJE DOTYCZĄCE TOKU OBRONY
CZĘŚĆ I
1) Czas przeznaczony na prezentację pracy 5-7 minut,
2) Student ma do dyspozycji rzutnik pisma lub rzutnik multimedialny,
3) Prezentacja Power Point (wersja 97-2003) 5 – 7 slajdów (bądź folie) powinna zawierać:
Slajd I - temat pracy, imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko studenta,
Slajd II -cel pracy (tezy, hipotezy),
Slajd III - krótki opis rozdziałów,
Slajd IV - VII - omówienie podjętych badań, analiza graficzna wybranych wyników,
podsumowanie i wnioski.
CZĘŚĆ II
Egzamin dyplomowy
Student losuje zestaw 3 pytań
POWODZENIA 
PRODZIEKAN
Wydziału Zarządzania i Marketingu
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
Pytania dotyczące obrony proszę kierować na:
[email protected]
Wydział: ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1)
Procesy zarządzania w organizacji
2)
Popyt, podaż, cena – elementy rynku
3)
Metody ochrony metali przed korozją
4)
Modelowanie kosztów. Funkcja kosztów
5)
Wymień i omów funkcje zarządzania
6)
Własności wytrzymałościowe materiałów ceramicznych
7)
Typologia, cele i efektywność organizacji
8)
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania: Zarządzanie przez cele, Reergineering,
Outsourcing, Lobbing, Lean Management, Total Quality Mnagment, Just in Time,
Benchmarking, Wirtualne organizacje, Zarządzanie partycypacyjne, Współuczestnictwo
9)
Scharakteryzować strukturę procesu technologicznego
10) Kierunki i koncepcje doskonalenia logistycznego zarządzania produkcją
11) Strategia produkcji „dokładnie na czas” JIT/LP
12) Na czym polegają zmiany rozwojowe w TPP (techniczne przygotowanie produkcji)
13) Koncepcja zarządzania ograniczeniami OPT/TOC
14) MRPII, JIT, OPT – ocena porównawcza, możliwości rozwiązań łączonych
15) Co rozumiemy przez pojęcie systemy wytwórcze CAM?
16) Podstawy teoretyczne wybranych metod i technik zarządzania (zarządzanie przez cele,
wyjątki, motywowanie, delegowanie uprawnień, innowacje, partcypację, konflikt,
zadania, kulturę organizacyjną, nadzór i kontrolę, zarządzanie czasem, przestrzenia
organizacyjną).
17) Etapy planowania strategicznego. Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna
18) Jaką rolę w procesie produkcji pełni zintegrowanie przedsiębiorstwa
19) Klasyczne modele tendencji rozwojowej. Szacowanie parametrów
20) Elementy teorii decyzji
21) Misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa
22) Programowanie liniowe - metoda SIMPLEX
23) Analiza wrażliwości
24) Metoda Six Sigma w zarządzaniu jakością
25) Programowanie sieciowe i nieliniowe
26) Wykorzystanie metod badań operacyjnych
27) Na czym polega zasada „ciągłego doskonalenia” jakości
28) Pojęcie i klasyfikacja rynku. Równowaga rynkowa. Teoria zachowań konsumenta.
29) Teoria produkcji. Konkurencja doskonała w warunkach globalizacji gospodarki.
30) Rodzaje audytów systemu jakości
31) Równowaga konkurencyjna
32) Globalny popyt a globalna podaż. Równowaga makroekonomiczna.
33) Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach globalnej gospodarki
34) Na czym polega metoda Lean Management i Lean Manufacturing
35) Omów istotę Total Quality Management
36) Tendencje w rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczych
37) Jakie zasady obowiązują do sprawdzenia jakości produkcji wyrobu (metody i narzędzia)
38) Jaki jest najnowocześniejszy trend rozwoju mikrosystemów
39) Jakie właściwości powinien posiadać materiał do obróbki bezubytkowej
40) Na czym polega metoda wytwarzania rur bez szwu
Wydział: ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1) Funkcje zarządzania
2) Istota kontrolowania (cel, obszary, znaczenie, formy kontroli)
3) Silne i słabe strony narzędzi planistycznych
4) Istota motywowania
5) Popyt, podaż, cena – elementy rynku
6) Plastyczność popytu
7) Przestrzenne zjawiska rynkowe
8) Marketing –mix
9) Analiza SWOT
10) Macierz BCG
11) Proces planowania (planowanie taktyczne i operacyjne)
12) Podstawowe formy struktury organizacyjnej (formy: U, H, M, macierzowa, hybrydowa)
13) Analiza pojemności, chłonności popytu i udziałów rynkowych
14) Analiza wariancji w regresji, test F. Istotność parametrów strukturalnych, test t-Studenta
15) Modelowanie kosztów. Funkcja kosztów
16) Typologia, cele i efektywność organizacji
17) Procesy zarządzania w organizacji
18) Problematyka reorganizacji
19) Rola informacji w pracy menedżera
20) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania: Zarządzanie przez cele, Reergineering,
Outsourcing, Lobbing, Lean Management, Total Quality Mnagment, Just in Time,
Benchmarking, Wirtualne organizacje, Zarządzanie partycypacyjne, Współuczestnictwo
21) Na czym polega metoda Lean Management i Lean Manufacturing
22) Omów istotę Total Quality Management
23)
Strategia produkcji „dokładnie na czas” JIT/LP
24) Koncepcja zarządzania ograniczeniami OPT/TOC
25) Podstawy teoretyczne wybranych metod i technik zarządzania (zarządzanie przez cele,
wyjątki, motywowanie, delegowanie uprawnień, innowacje, partcypację, konflikt,
zadania, kulturę organizacyjną, nadzór i kontrolę, zarządzanie czasem, przestrzenia
organizacyjną)
26) Etapy planowania strategicznego
27) Organizacja doradztwa strategicznego
28) Aspekty motywacyjne w procesie formułowania i realizacji strategii
29) Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna
30) Elementy teorii decyzji
31) Analiza wrażliwości
32) Pojęcie i klasyfikacja rynku. Równowaga rynkowa. Teoria zachowań konsumenta
33) Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa - koszty, całkowite koszty krańcowe
34) Równowaga konkurencyjna
35) Teoria dobrobytu
36) Globalny popyt a globalna podaż. Równowaga makroekonomiczna
37) Deficyt budżetowy determinantą polityki fiskalnej państwa
38) Rola banku centralnego w warunkach globalizacji
39) Inflacja, bezrobocie, deficyt budżetowy w zmieniających się warunkach globalnej
gospodarki
40) Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach globalnej gospodarki
Wydział: ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
Kierunek: Zarządzanie Finansami i Rachunkowość
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1) Funkcje zarządzania
2) Istota kontrolowania (cel, obszary, znaczenie, formy kontroli)
3) Silne i słabe strony narzędzi planistycznych
4) Istota motywowania
5) Popyt, podaż, cena – elementy rynku
6) Plastyczność popytu
7) Przestrzenne zjawiska rynkowe
8) Marketing –mix.
9) Analiza SWOT
10) Macierz BCG
11) Proces planowania (planowanie taktyczne i operacyjne)
12) Podstawowe formy struktury organizacyjnej (formy: U, H, M, macierzowa, hybrydowa)
13) Analiza pojemności, chłonności popytu i udziałów rynkowych
14) Analiza wariancji w regresji, test F. Istotność parametrów strukturalnych, test t-Studenta
15) Modelowanie kosztów. Funkcja kosztów
16) Typologia, cele i efektywność organizacji
17) Procesy zarządzania w organizacji
18) Problematyka reorganizacji
19) Rola informacji w pracy menedżera
20) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania: Zarządzanie przez cele, Reergineering,
Outsourcing, Lobbing, Lean Management, Total Quality Mnagment, Just in Time,
Benchmarking, Wirtualne organizacje, Zarządzanie partycypacyjne, Współuczestnictwo
21) Na czym polega metoda Lean Management i Lean Manufacturing
22) Omów istotę Total Quality Management
23)
Strategia produkcji „dokładnie na czas” JIT/LP
24) Koncepcja zarządzania ograniczeniami OPT/TOC
25) Podstawy teoretyczne wybranych metod i technik zarządzania (zarządzanie przez cele,
wyjątki, motywowanie, delegowanie uprawnień, innowacje, partcypację, konflikt,
zadania, kulturę organizacyjną, nadzór i kontrolę, zarządzanie czasem, przestrzenia
organizacyjną)
26) Etapy planowania strategicznego
27) Organizacja doradztwa strategicznego
28) Aspekty motywacyjne w procesie formułowania i realizacji strategii
29) Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna
30) Jaka jest istota i znaczenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
31) Wymień wskaźniki rentowności
32) Pojęcie i klasyfikacja rynku. Równowaga rynkowa. Teoria zachowań konsumenta
33) Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa - koszty, całkowite koszty krańcowe
34) Równowaga konkurencyjna
35) Wymień i omów rodzaje usług świadczonych na rynku międzynarodowym
36) Ryzyko kursu walutowego i metody zabezpieczania się przed nim
37) Czynniki determinujące poziom kursu walutowego
38) Wymień i omów formy bezdewizowych rozliczeń międzynarodowych
39) Co to jest system walutowy oraz jakie elementy go charakteryzują
40) Omów współczesne międzynarodowe systemy walutowe
Wydział: ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
Kierunek: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1) Funkcje zarządzania
2) Istota kontrolowania (cel, obszary, znaczenie, formy kontroli)
3) Silne i słabe strony narzędzi planistycznych
4) Istota motywowania
5) Popyt, podaż, cena – elementy rynku
6) Plastyczność popytu
7) Przestrzenne zjawiska rynkowe
8) Marketing –mix.
9) Analiza SWOT
10) Macierz BCG
11) Proces planowania (planowanie taktyczne i operacyjne)
12) Podstawowe formy struktury organizacyjnej (formy: U, H, M, macierzowa, hybrydowa)
13) Analiza pojemności, chłonności popytu i udziałów rynkowych
14) Analiza wariancji w regresji, test F. Istotność parametrów strukturalnych, test t-Studenta
15) Modelowanie kosztów. Funkcja kosztów
16) Typologia, cele i efektywność organizacji
17) Procesy zarządzania w organizacji
18) Problematyka reorganizacji
19) Rola informacji w pracy menedżera
20) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania: Zarządzanie przez cele, Reergineering,
Outsourcing, Lobbing, Lean Management, Total Quality Mnagment, Just in Time,
Benchmarking, Wirtualne organizacje, Zarządzanie partycypacyjne, Współuczestnictwo
21) Na czym polega metoda Lean Management i Lean Manufacturing
22) Omów istotę Total Quality Management
23)
Strategia produkcji „dokładnie na czas” JIT/LP
24) Koncepcja zarządzania ograniczeniami OPT/TOC
25) Podstawy teoretyczne wybranych metod i technik zarządzania (zarządzanie przez cele,
wyjątki, motywowanie, delegowanie uprawnień, innowacje, partcypację, konflikt,
zadania, kulturę organizacyjną, nadzór i kontrolę, zarządzanie czasem, przestrzenia
organizacyjną)
26) Etapy planowania strategicznego
27) Organizacja doradztwa strategicznego
28) Aspekty motywacyjne w procesie formułowania i realizacji strategii
29) Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna
30) Elementy teorii decyzji
31) Analiza wrażliwości
32) Pojęcie i klasyfikacja rynku. Równowaga rynkowa. Teoria zachowań konsumenta
33) Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa - koszty, całkowite koszty krańcowe
34) Omów koncepcję systemu zarządzania środowiskowego
35) Omów znaczenie rozwiązań tzw.: “końca rury”
36) Na czym polega „ciągłe doskonalenie efektów działalności środowiskowej” wg. EMAS
37) Czy ISO może wykluczać TQM?
38) Co to jest FMEA?
39) Jakie są negatywne strony systemów jakości?
40) Jakie są główne korzyści wprowadzania systemów jakości dla firm?
Wydział: ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
Kierunek: Zarządzanie w Administracji Publicznej
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1) Funkcje zarządzania
2) Istota kontrolowania (cel, obszary, znaczenie, formy kontroli)
3) Silne i słabe strony narzędzi planistycznych
4) Istota motywowania
5) Popyt, podaż, cena – elementy rynku
6) Plastyczność popytu
7) Przestrzenne zjawiska rynkowe
8) Marketing –mix
9) Analiza SWOT
10) Macierz BCG
11) Proces planowania (planowanie taktyczne i operacyjne)
12) Podstawowe formy struktury organizacyjnej (formy: U, H, M, macierzowa, hybrydowa)
13) Analiza pojemności, chłonności popytu i udziałów rynkowych
14) Analiza wariancji w regresji, test F. Istotność parametrów strukturalnych, test t-Studenta
15) Modelowanie kosztów. Funkcja kosztów
16) Typologia, cele i efektywność organizacji
17) Procesy zarządzania w organizacji
18) Problematyka reorganizacji
19) Rola informacji w pracy menedżera
20) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania: Zarządzanie przez cele, Reergineering,
Outsourcing, Lobbing, Lean Management, Total Quality Mnagment, Just in Time,
Benchmarking, Wirtualne organizacje, Zarządzanie partycypacyjne, Współuczestnictwo
21) Na czym polega metoda Lean Management i Lean Manufacturing
22) Omów istotę Total Quality Management
23)
Strategia produkcji „dokładnie na czas” JIT/LP
24) Koncepcja zarządzania ograniczeniami OPT/TOC
25) Podstawy teoretyczne wybranych metod i technik zarządzania (zarządzanie przez cele,
wyjątki, motywowanie, delegowanie uprawnień, innowacje, partcypację, konflikt,
zadania, kulturę organizacyjną, nadzór i kontrolę, zarządzanie czasem, przestrzenia
organizacyjną)
26) Etapy planowania strategicznego
27) Organizacja doradztwa strategicznego
28) Aspekty motywacyjne w procesie formułowania i realizacji strategii
29) Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna
30) Elementy teorii decyzji
31) Pojęcie i klasyfikacja rynku. Równowaga rynkowa. Teoria zachowań konsumenta
32) Zadania administracji samorządowej
33) Omów rodzaje i zakres decyzji podejmowanych przez samorządy terytorialne
34) Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
35) Zasady gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach sektora finansów
publicznych
36) Klasyfikacja środków trwałych (podać min.3)
37) Wymienić dwa podstawowe aspekty dotyczące polityk branżowych
38) Czy miasto można rozpatrywać jako podmiot gospodarczy
39) Jakie czynniki spowodowały rozwój miast na terenie Zagłębia Miedziowego
40) Wpływ gospodarki na rozwój miast
Wydział: ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (licencjackie)
Rok akademicki 2008/2009
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Pytania/zagadnienia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych
1) Istota i funkcje zarządzania.
2) Zarządzanie konfliktem w organizacji.
3) Charakterystyka struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4) Fazy rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa.
5) Charakterystyka stylów kierowania.
6) Charakterystyka planu rozwoju przedsiębiorstwa (biznes planu).
7) Rodzaje i zasady kontroli w zarządzaniu.
8) Rodzaje technik zarządzania.
9) Umiejętności i role kierownicze.
10) Etapy procesu kadrowego.
11) Przesłanki i kryteria wartościowania pracy.
12) Podstawowe teorie motywacji.
13) Nabór i dobór kadry – źródła i instrumenty.
14) Istota i struktura procesu produkcji w przedsiębiorstwie.
15) Źródła innowacji w przedsiębiorstwie.
16) Charakterystyka kosztów produkcji.
17) Relacje między produkcją podstawową i pomocniczą.
18) Metody analizy strategicznej otoczenia.
19) Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
20) Charakterystyka niematerialnych zasobów organizacji.
21) Istota i ewolucja marketingu.
22) Charakterystyka produktu jako elementu M – mix.
23) Charakterystyka dystrybucji jako elementu M – mix.
24) Cena jako element M – mix.
25) Charakterystyka elementów promocji.
26) Rodzaje i metody analizy konkurencji.
27) Cykl życia produktu/usługi – wykorzystanie w działalności marketingowej.
28) Pojęcie, rodzaje i funkcje logistyki.
29) Ekologiczne ograniczenia działalności przedsiębiorstwa.
30) Przesłanki, ograniczenia i funkcjonowanie informatycznych systemów zarządzania.
Download