Przed Po

advertisement
LEAN – dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie
dodających wartości).
Przed
Po
Marnotrawstwo
(non value add)
Czas Pracy
(Wartość dodana)
Podstawą w metodologii LEAN jest skupienie się na procesie:
Wszystkie produkty, usługi powstają na skutek działania pewnego procesu
Managerowie w pierwszej kolejności powinni skupić się na efektywności procesów
a nie na zagadnieniach organizacyjnych i budżetach
Tzn. określić, które etapy procesu tworzą wartość dla klienta, a które są
marnotrawstwem
LEAN Management skupia się na przepływie pracy i ciągłym eliminowaniu marnotrawstwa ze
wszystkich aspektów działań organizacji i zastępowaniem go wartością dodaną dla Klienta.
Marnotrawstwo jest rozumiane, jako korzystanie z zasobów firmy w sposób, który nie prowadzi
bezpośrednio do wytworzenia usługi żądanej przez Klienta. Wartość dodana jest tym, za co klient jest
w stanie zapłacić.
„Tradycyjne podejście” do usprawniania procesów polega na przyspieszaniu wykonywanej pracy,
natomiast podejście LEAN skupia się na redukcji marnotrawstwa(czasu nw którym wartość dodawana
nie jest) w procesie, aby w ten sposób wykonać taką samą pracę nie tyle szybciej co w krótszym
czasie.
Wdrożenie LEAN MANAGEMENT adresuje tematykę:
tematykę
•
•
•
zwiększenia produktywności i efektywności kosztowej ( increasing capacity/capability, cost
effectivness,)
jakości i innowacyjności (Total Quality Management – koła jakości Kaizen,
Kaizen wdrożenie zasad i
narzędzi w zakresie problem solving, wewnętrzne programy i konkursy promujące koncepcje
pracowników).
agility & alignement (optymalizacja procesów, integracja planowania i przepływu
dokumentacji ; jasne, uwspólnione cele(mutual goals session) monitorowane na bieżąco
(visual management).
REDUKCJA:
WZROST:
Efekty widoczne są w wielu wymiarach:
Klienci – wzrasta
ta wartość, którą im oferujemy a co za tym idzie ich satysfakcja i lojalność.
Wzajemnie uczymy się i doskonalimy,
doskonalimy, integrujemy działania generując wzajemne korzyści.
korzyści
Ludzie/Kultura - Lean staje się nową kulturą w firmie,
firmie, modelując organizację w kierunku
High Performing Culture
•
•
•
•
•
wspiera empowerment
rozwija leadership,
leadership
umożliwia rozpoznanie wysokiego potencjału i docenienie talentów
znacząco podnosi zaangażowanie i satysfakcję pracowników(wyniki widoczne w we
wzroście efektywności indywidualnej oraz wskaźnikach Employee Engagement
Survey) uprawniając
uprawniając pracowników na wszystkich poziomach organizacji do
bezpośredniego i osobistego wkładu na rzecz usprawnienia działalności organizacji
buduje internal employer branding (przyjazne i klarowne środowisko pracy.
pracy
Efektywność – zdobycie przewagi konkurencyjnej
konkurencyjn poprzez optymalizację, a następnie
wpisaną w DNA organizacji autonomiczną zdolność do doskonalenia procesów.
Wysoki poziom efektywności procesów:
p
jakość, koszty, serwis.
Wzrost - poprzez eliminację marnotrawstwa możliwa jest obsługa większej liczby zamówień
przy takich samych zasobach.
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT
Organizacja LEAN – firma, w której wdrożono elementy kultury LEAN oraz narzędzia LEAN
ukierunkowane na identyfikację i eliminację marnotrawstwa, aby zwiększać wartość dostarczaną
klientom.
Wspólne Cele – Zestaw celów dla procesów i pracowników, wynikający ze strategii firmy. Wspólne
cele zapewniają połączenie pomiędzy strategią firmy oraz codzienną pracą wg zasad LEAN.
Zarządzanie wizualne - Przejrzyste i standardowe środowisko, łatwe do zarządzania i pracy (tzw. 3
minutes management). Tablice wizualizacyjne (Cele, Wskaźniki, Procesy, Rezultaty, Standardy pracy,
itp.)
Kultura Ciągłego Doskonalenia to proces dokonywania stopniowych ulepszeń, choćby minimalnych,
oraz realizacji celu, jakim jest eliminacja wszystkich przypadków marnotrawstwa generującego koszt,
a niedodającego wartości.
Kaizen to wywodzący się z Japonii sposób myślenia, w którym poszukiwanie wszelkiego rodzaju
usprawnień i twórczych rozwiązań stanowi rutynę zarządzania. Nazwa Kaizen pochodzi o japońskich
słów KAI (zmiana) oraz ZEN (dobrze) co w tłumaczeniu dosłownych oznacza „dobrą zmianę”.
Kaikaku - rewolucyjne usprawnienie wybranego obszaru funkcjonowania firmy (np. procesu) w
krótkim czasie.
Zarządzanie efektywnością - zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację celów, między
innymi poprzez codzienne spotkania typu „Board meetings”. Systematyczne raportowanie wyników
na każdym poziomie organizacji.
Boardmeeting - to codzienne, 15 – MINUTOWE spotkanie przy tablicy odpraw, na której są m.in.:
kluczowe wskaźniki, problemy wpisywane przez pracowników czy wykaz kompetencji pracowników.
5S – filozofia zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację stanowiska pracy aby
ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa bazując na pomysłach pracowników. Nazwa 5S
pochodzi od pierwszych liter kolejnych kroków wdrażania
• Selekcja
• Systematyka
• Sprzątanie
• Standaryzacja
• Samodyscyplina
Warsztaty LEAN/LEAN ACTION WORKOUT – 5 dniowe intensywne warsztaty wdrożeniowe, podczas
których zespół identyfikuje, określa i wprowadza usprawnienia w procesie.
Gemba - „rzeczywiste miejsce”, miejsce akcji, tam gdzie jest wytwarzana wartość dla klienta i
realizowany proces. W produkcji zwykle hala produkcyjna.
Wartość Dodana – wartość produktu lub usługi z perspektywy klienta. Wartość jest tworzona w
wyniku czynności dodających wartość działania, spełniające wymagania stawiane przez klienta - od
razu, bez konieczności poprawek. Coś, za co klienci są skłonni zapłacić.
Marnotrawstwo (MUDA) – każde działanie, które nie dodaje wartości dla klienta, z zużywa zasoby
takie jak czas, surowce, materiały, itp. Wyróżniamy następujące typy marnotrawstwa: nadprodukcja,
zapasy, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, braki, nadmierny ruch, transport, zmarnowany
potencjał pracowników, obwinianie.
Marnotrawstwo oczywiste - czynności, które nie dodają żadnej wartości i można je natychmiast
wyeliminować.
Marnotrawstwo ukryte - czynności, które nie dodają wartości, ale musza być wykonywane z uwagi
na inne procesy lub wymagania regulacyjne.
Proces sekwencja następujących po sobie czynności, które muszą być wykonane w celu realizacji
usługi lub produkcji wyrobu.
Strumień wartości to wszelkie działania ( zarówno te, które dodają wartość, jak i te, które wartości
nie dodają ) podejmowane w celu przeprowadzenia danego produktu lub usługi przez cały proces.
Obejmuje przetwarzanie informacji od klienta oraz przetwarzanie materiałów.
Mapowanie strumienia wartości to sporządzenie prostego diagramu wszystkich etapów
wchodzących w przepływ materiałów i informacji niezbędnych do przetworzenia i dostarczenia
wyrobu, począwszy od zamówienia do dostawy. Mapa strumienia wartości pozwala na wizualizację
przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji i zidentyfikowanie marnotrawstwa w
procesach, a następnie ułożenie strategicznego planu przemian optymalizujących proces.
Czas Przejścia (L/T) - Lead Time to czas mierzony od momentu rozpoczęcia procesu do jego
zakończenia. Czas przejścia jest zawsze większy od czasu cyklu z uwagi na kolejki, zapasy oraz
oczekiwanie w procesie.
Czas Cyklu (C/T) - Cycle Time to czas potrzebny pracownikowi na przejście przez wszystkie czynności
zanim je powtórzy. Czas cyklu weryfikuje się przy pomocy rzeczywistych pomiarów czasu trwania
(stoper i obserwacja).
Czas dodawania wartości (Value Added Time) to czas, w którym pracownik dodaje wartość z punktu
widzenia klienta. Czas ten jest weryfikowany podczas obserwacji cyklu pracy pracownika oraz
identyfikacji i odjęciu czasu marnotrawstw.
Czas Taktu (T/T) – Czas Taktu to stosunek dostępnego (w czasie jednej zmiany) czasu pracy, do
wielkości zamówienia klienta przypadającego na zmianę.
Diagram Pareto - narzędzie graficzne używane do ustalania hierarchii działań, mających na celu
eliminację problemu, od dających największe efekty do mających najmniejszy wpływ. Bazuje na
zasadzie Pareto wg. której 20% przyczyn generuje 80% skutków.
Raport A3 – praktyka zapisywania problemu, analiz akcji korygujących i rozwiązań oraz planu działań
na pojedynczym arkuszu papieru w formacie A3. Jednostronicowy raport w formacie kartki A3,
zawiera analizę przyczyn i plan oraz narzędzia likwidacji problemu.
Lekcja jednotematyczna – kilkuminutowe spotkania z pracownikami, podczas których przekazywane
są informacje o standardach dotyczących realizacji procesu lub organizacji miejsca pracy. Udział w
spotkaniu i zapoznanie się z treścią lekcji jednotematycznej jest potwierdzone przez pracownika
podpisem.
Cykl PDCA – cykl doskonalenia zwany też cyklem Deminga. W skrócie: Zaplanuj - Wykonaj - Zbadaj Zastosuj. Podstawa rozwiązywania problemów w Kaizen
Metoda 5W+1H - (5 x Why, 1 x How) – pomaga w prosty sposób dotrzeć do przyczyny problemu
zadając zwykle co najmniej 5 razy pytanie dlaczego, a po zapoznaniu się z przyczyną należy
zastanowić się jak zapobiec problemowi.
Burza mózgów - opracowana w latach 40-stych przez Osbourne'a. metoda wykorzystująca efekty
pracy grupowej. W myśl zasady: grupa może więcej niż suma możliwości jej członków. Podczas sesji
burzy mózgów generowane są pomysły usprawnień.
Poka-Yoke - system sposobów eliminowania defektów z powodu pomyłek. Metody pomagające
uniknąć pomyłek i błędów.
Wykres Ishikawy - diagram rybiej ości pokazujący zależności przyczynowo-skutkowe. Jego celem jest
usystematyzowanie czynników wpływających (potencjalnych przyczyn) na widoczny problem.
Zastosowanie znajduje podczas analiz procesu rozwiązywania problemów. Zwykle wybierane
kategorie wykresu to: człowiek (Man), maszyna (Machine), materiał (Material), stosowana metoda
(Method), kierownictwo (Management), otoczenie (Environment).
Download