KZ_Lean management - Koncepcje zarządzania

advertisement
KZ_Lean management.doc
(37 KB) Pobierz
Lean management jest jedną z najbardziej kompleksowych i dostosowanych do polskich
warunków koncepcji, która służy podnoszeniu konkurencyjności. Prekursorami Lean
management byli E. Toyota oraz T. Ohno. Lean management to jeden nowoczesny system, który
składa się z założeń innych koncepcji zarządzania. Cechami charakterystycznymi są:

Wysoka integracja procesu produkcyjnego, w której zespołowość i rotacja pracy są
zjawiskiem powszechnym,



Niska formalizacja i centralizacja,
Traktowanie ludzi jako najważniejszego elementu organizacji oraz ciągłe ich
szkolenie


Płaska struktura organizacyjna,
Długoletnia, partnerska współpraca z ograniczoną liczbą bezpośrednich
dostawców,
Włączenie w procesy wytwarzania oraz procesy innowacyjne handlowców i
klientów.
Mówiąc o Lean management należy powiedzieć, iż głównym zadaniem Lean management jest
unikanie i ograniczanie muda. Pojęcie to oznacza marnotrawstwo, jałowość, niepotrzebne
zużycie. Zjawisko muda występuję w niemal każdej organizacji. Zmusza ono do ciągłego
dostosowywania tworzonych produktów i usług do zmieniających się potrzeb odbiorców. Muda,
w polskiej praktyce, oznacza realizację wielu funkcji, a w tym wykorzystywanie bardzo
wielu czynności, które nie tworzą wartości dodanej- przedsiębiorstwa robią coś za co klient
nie chce płacić.
Istnieje wiele definicji Lean management (na slajdach sa 3). Z tych koncepcji można utworzyć
powszechne znaczenie Lean management: polega ono na znacznym ograniczaniu kosztów
wytwarzania wartości dodanej dla klienta przez ograniczanie (racjonalizację) zatrudnienia,
powierzchni produkcyjnej, finansów zaangażowanych w produkcję, nakładów inwestycyjnych,
czasu itp. Koncepcja ta akcentuje konieczność eliminacji marnotrawstwa oraz zastosowania
takich form organizacji aby skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa nie uległy obniżeniu.
Lean management może być traktowany jako zbiór narzędzi (Lean Toolbox): 5S (5 zasad
zarządzania stanowiskiem pracy), JIT (Just-in-time- dostawy na czas wg realnego
zapotrzebowania), SMED (Single Minute Exchange of Die- skracanie czasów przezbrojeń),
kanban (system zarządzania zapasami), TPM (Total Productive Maintenance- zarządzanie
utrzymaniem ruchu), OPF (One Piece Flow – zarządzanie przepływem materiałów),
standaryzacja pracy itp.
Koncepcja Lean management może być stosowana przede wszystkim w organizacjach o
uwarunkowaniach stabilnych (struktury funkcjonalne), ale także o uwarunkowaniach
dynamicznych (struktury procesowe). Może ona polegać na odchudzeniu struktur i odgórnym
narzuceniu standardów poprawnego postępowania członkom organizacji przez naczelne
kierownictwo.
Lean management można sprowadzić do 15 podstawowych wymiarów wdrażania (wg
Nogalskiego i Walentynowicza):
1. Koncentracja na działaniach podstawowych- realizacja działań tworzących
bezpośrednią lub pośrednią wartość dodaną dla klientów, tylko w ramach funkcji
genotypowej firmy (misja, podstawowa działalność). Eliminacja zbędnych procesów lub
działań przez włączanie w proces usprawnień całej załogi. Wykorzystywanie
outsourcingu.
2. Total Quality Control- dbałość wszystkich pracowników o jakość oraz efekty procesu
produkcyjnego, przede wszystkim poprzez bezbrakowość, samokontrolę, jakoś za
pierwszym razem oraz „1:10:100:1000!” – tzn. wykrycie i naprawienie usterki w
projektowaniu kosztuje umowne „1”, w produkcji „10”, na końcu procesu „100”, u
klienta „1000” razy więcej. Pokazuje to gdzie należy położyć nacisk na jakość. Należy
także korzystać z zaufanych dostawców surowców, nie można obniżać jakość w ramach
procesów tj. transport, utrzymanie ruchu, serwis, obsługa klienta.
3. Zastosowanie koncepcji zarządzania logistycznego- ograniczanie liczby dostawców,
bezpośredni kontakt z nimi, zasada Just-in-time, redukcja zapasów, eliminacja
magazynów, stosowanie metod i technik zarządzania logistycznego.
4. Rynkowy charakter produkcji- zastosowanie koncepcji zarządzania marketingowego
w przedsiębiorstwie. Produkcja dopasowania ściśle do popytu i potrzeb, ścisła
współpraca z handlowcami i odbiorcami, włączanie w proces usprawnień produktu/usługi
partnerów zewnętrznych itp.
5. Efektywne wykorzystanie kadr- zespołowość, wielozawodowość, elastyczne
wykorzystywanie pracowników oraz wykorzystanie technik podnoszących kwalifikacje i
motywację pracowników, kształcenie, szkolenie itp.
6. Szerokie wykorzystanie outsourcingu- podniesienie efektywności oraz obniżki
kosztów działalności podstawowej i pomocniczej w firmie, partnerskie stosunki z
dostawcami, rozciąganie koncepcji Lean na poddostawców.
7. Permanentne usprawnienia i realizacja przedsięwzięć innowacyjnych- dokonywanie
proefektywnościowych zmian organizacyjnych przy wykorzystaniu koncepcji kaizen, kół
jakości, szerokiego zaangażowania pracowników i twórczego rozwiązywania problemów
m.in. w obszarach: projektowania wyrobów, technologii wytwarzania, organizacji
produkcji.
8. Permanentna eliminacja marnotrawstwa- likwidacja muda w obszarach:
nadprodukcji, braków, zbędnych zapasów, niewłaściwych metod wytwarzania,
nadmiernego transportu, przestojów, zbędnego ruchu.
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi- decentralizacja, kreatywność, podmiotowość,
zarządzanie kompetencjami i podnoszenie kultury organizacyjnej. Wysokie kompetencje
zawodowe, podnoszenie kwalifikacji.
10. Elastyczność, odchudzanie i spłaszczanie struktur organizacyjnych- zastosowanie
podejścia procesowego w miejsce funkcjonalnego, a także właściwą strukturę
organizacyjną, eliminację zbędnych funkcji i działań, elastyczne wykorzystanie kadr,
decentralizacja zarządzania itp.
11. Zdecentralizowany i sprawny system informacji- szerokie i sprawne wykorzystanie
komputerów u informatyki (m.in. w obszarach projektowania wyrobów, planowania i
realizacji, biurze, księgowości).
12. Stosowanie technologii FMS (Flexible Manufacturing Systems)- pozwala uzyskać
wysoką elastyczność działania i pracy przy jednoczesnym skróceniu czasów
przezbrajania i wykonywania zadań.
13. Efektywne wykorzystanie czasu oraz skracanie cyklu produkcyjnego i
gospodarczego- marnotrawstwo czasu jako jedno z przejawów muda oraz możliwość
uzyskania znacznych oszczędności kosztów i podniesienia konkurencyjności w tym
obszarze. Wykorzystanie założeń koncepcji TBM (Time Based Management).
14. Nastawienie wszystkich pracowników na totalne ograniczanie zbędnych kosztówoszczędność i dbałość o przedsiębiorstwo, podejmowanie decyzji w kategoriach
racjonalizacji kosztów we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.
15. Kompetencje kadry menedżerskiej- wysokie kompetencje w zakresie umiejętności
technicznych, organizatorskich, społecznych, ale przede wszystkim Lean Thinking.
Plik z chomika:
annamuczynska
Inne pliki z tego folderu:


KZ_Lean.ppt (5307 KB)
KZ_DSC02774.JPG (1220 KB)
 DSC00037.jpg (576 KB)
 DSC00038(3).jpg (712 KB)
 DSC01240.jpg (404 KB)
Inne foldery tego chomika:

Begg Makroekonomia
 Dokumenty
 Galeria
 New English File - Intermediate
 PIT 2014 Z GAZETY WYBORCZEJ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download