Popyt i podaż

advertisement
„Popyt i podaż”
Nikol Jaguś
kl. I B
Popyt...
Pojęcie popytu związane jest z
zachowaniem się kupujących na rynku, a
mówiąc dokładniej, ze sposobami, za
pomocą których określają oni rodzaje dóbr i
usług, jakie chcą kupić, a także z ilościami,
na które zgłaszają zapotrzebowanie.
Istota popytu
Popyt to ilości towaru, jakie nabywcy gotowi
są zakupić przy różnych poziomach
ceny, w określonym czasie i na
określonym rynku.
Zmiana wielkości popytu na skutek zmiany
ceny rynkowej.
Prawo popytu...
Głosi, że wyższym cenom dobra odpowiadają
mniejsze ilości dokonywanych zakupów, czyli
wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości
popytu, a niższym cenom – większe ilości
dokonywanych zakupów, czyli spadkowi ceny
towarzyszy wzrost wielkości popytu.
Zmiana popytu na skutek zmiany dochodów.
Czynniki pozacenowe wpływające na popyt:
POPYT
LICZBA NABYWCÓW
DOCHODY NABYWCÓW
REKLAMA I PREFERENCJE NABYWCÓW
Warto zapamiętać, że:
• Wielkość popytu mierzymy, stosując mierniki naturalne,
jak: sztuki, litry itd. Są to wielkości absolutne.
• Należy określić zasięg terytorialny badania popytu , gdyż
oczywiste jest, że popyt na dany towar na rynku lokalnym
będzie inny niż na rynku krajowym.
• Należy podać okres, który bierzemy pod uwagę, bo popyt
tygodniowy jest naturalnie inny niż miesięczny lub roczny.
• Należy określić ilość towaru, która klienci kupiliby po
różnych cenach, ale w takich samych warunkach, czyli
zmienia się tylko cena.
Źródłem popytu są potrzeby, ale to, że
odczuwamy jakąś potrzebę, nie oznacza, że
automatycznie zgłaszamy popyt na dobro,
które ją zaspokaja. Część potrzeb może być
też zaspokojona poprzez produkcję dóbr na
własne potrzeby (produkcja naturalna) i
wówczas popyt na określone dobra nie jest
zgłaszany na rynku.
Podaż
Podażowa strona rynku to nic innego jak
sposób podejmowania decyzji przez
producentów i sprzedawców w kwestii, co
chcą oni produkować i wymieniać oraz w
jakich ilościach i po jakich cenach.
Istota podaży rynkowej.
Podaż jest to ilości towaru, jakie sprzedający
są gotowi zaoferować przy różnych
poziomach ceny, w określonym czasie i na
określonym rynku.
Zmiana wielkości podaży na skutek zmiany
ceny rynkowej.
Prawo podaży...
• Głosi, że wyższej cenie rynkowej towaru
odpowiada większa jego ilość dostarczana
na sprzedaż. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ przy wyższych cenach zwiększają
się przychody producentów, co przy nie
zmienionych warunkach produkcji
podniesie ich zyski.
Przesunięcie krzywej podaży.
Krzywa podaży przesuwa się w przypadku zmian środowiska, które
zwiększają lub zmniejszają podaż danego artykułu, np.:
•postęp techniczny
•zmiany cen surowców
•nałożenie przez państwo podatku
Należy odróżnić przesuwanie się krzywej podaży od wędrówki wzdłuż
tej krzywej, która spowodowana jest na ogół drobnymi fluktuacjami cen,
lub przesunięciem się krzywej popytu.
Czynniki pozacenowe wpływające
na podaż.
PODAŻ
TECHNOLOGIA
PRODUKCJI
WARUNKI
FINANSOWE
CENY
CZYNNIKÓW
PRODUKCJI
Warto zapamiętać, że:
• Wielkość popytu mierzymy, stosując mierniki naturalne,
jak: sztuki, litry itd. Są to wielkości absolutne.
• Należy określić zasięg terytorialny badania popytu , gdyż
oczywiste jest, że popyt na dany towar na rynku lokalnym
będzie inny niż na rynku krajowym.
• Należy podać okres, który bierzemy pod uwagę, bo popyt
tygodniowy jest naturalnie inny niż miesięczny lub roczny.
• Należy określić ilość towaru, która sprzedawcy
oferowaliby po różnych cenach, ale w takich samych
warunkach, czyli zmienia się tylko cena.
Równowaga rynkowa.
• Równowaga rynkowa jest to sytuacja, kiedy
wielkość popytu równa się wielkości
podaży przy danej cenie rynkowej. Cena ta
jest cena równowagi rynkowej.
Wykres ilustrujący równowagę rynkową.
Download