Marketing_obrobiony

advertisement
1. Co to jest marketing?
Marketing jest filozofią orientującą firmy na osiąganie
własnych celów ekonomicznych poprzez rozpoznanie i
zaspokajanie potrzeb nabywców, ale zarazem zbiorem
narzędzi pozwalającym firmą wpływać na środowisko
rynkowe w jakim one działają. Jest zestawem metod
badawczych ułatwiających poznanie oczekiwań
konsumentów a zarazem procedurą podejmowania
przez firmę decyzji, integrującą proces zarządzania
wokół celu podstawowego: wytwarzanie produktu
akceptowanego przez nabywców, łatwego w sprzedaży i
przynoszącego zyski.
2. Wymień typy orientacji biznesowej.
Orientacja Produkcyjna - popyt przewyższa podaż koncentracja uwagi kierownictwa firmy wzrostu
wolumenu produktu i obniżce kosztów.
Orientacja Sprzedażowa - popyt równy podaży koncentracja uwagi kierownictwa firmy na zwiększenie
sprzedaży.
Orientacja Marketingowa - Podaż przewyższa popyt koncentracja uwagi kierownictwa firmy na badaniu
popytu i dostosowaniu produktu do potrzeb nabywców.
Orientacja Marketingowa –D D-strategia marketingowa Podaż przewyższa popyt - Koncentracja kierownictwa
firmy na obserwowaniu otoczenia, wychwytywaniu
rodzących się tendencji i odpowiedniemu kształtowaniu
własnej strategii.
3. Co to jest marketing mix – wymień elementy.
Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to
zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu
marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie
wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt.
Podstawowe elementy marketingu mix to: produkt,
cena, promocja i dystrybucja (product, price, promotion,
place), stąd inna nazwa dla marketingu mix – formuła
4P.
4. Wymień trzy aspekty wg których rozpoznaje się
cechy konsumentów.
- profil jednostki konsumpcyjnej,
- styl (tryb) życia konsumenta,
- sposób podejmowania decyzji zakupu.
5. Scharakteryzuj proces podejmowania decyzji
zakupu (6 faz).
- identyfikacja problemu, dostrzeganie potrzeby,
- poszukiwanie informacji, szukanie wartości,
- ocena alternatyw, ocena wartości,
- wybór alternatywy,
- decyzja zakupu, zakup wartości,
- postępowanie po sprzedażowe, konsumpcja lub
użytkowanie nabytej wartości.
Cechy charakterystyczne dla procesu podejmowania
decyzji zakupu
- liczba analizowanych marek
- liczba branych pod uwagę produktów sprzedaży
- liczba ocenianych cen produktu
- liczba wykorzystanych źródeł informacji zewnętrznych
- czas spędzony na poszukiwaniu
Czynniki wpływające na długość procesu podejmowania
decyzji zakupu
- charakter produktu (cena)
- znaczenie dla konsumenta (wpływa na poziom
zaangażowania konsumenta)
- chęć urozmaicenia konsumpcji (wydłuża czas
podejmowania decyzji zakupu)
- lojalność wobec marki (skraca czas podejmowania
decyzji zakupu)
- osobowość klienta
6. Scharakteryzuj krótko monopol.
Monopol ma miejsce wtedy, gdy jedno przedsiębiorstwo
sprzedaje jeden produkt. Pozycję tą osiąga ze względu
na wyłączność sprzedaży określonego produktu w
drodze koncesji – patentu.
7. Scharakteryzuj krótko oligopol.
Oligopol występuje wtedy, gdy kilka przedsiębiorstw
opanuje sprzedaż towarów danej branży – orientacja
rynkowa. Rynek oligopolu jest duży i składa się z wielu
segmentów. Przedsiębiorstwa starają się w pełni
indywidualnie kształtować swoje programy
marketingowe. W działaniach wykorzystywana jest
orientacja popytowa, jak również orientacja
konkurencyjna.
11. Wymień trzy typy decyzji konsumentów.
- decyzje nawykowe – mają charakter zrutynizowany,
bazują na zjawisku lojalności konsumentów wobec
marki produktu, punktu sprzedaży detalicznej.
- decyzje rozważne – odzwierciedlają cały złożony
algorytm podejmowania decyzji i stanowią klasyczny
przykład występowania etapowości w postępowaniu
nabywców.
12. Wymień typy ról konsumenta związanych z
dokonywaniem zakupów.
- inicjator zakupów – osoba dająca pierwsza pomysł
zakupu,
- doradca – osoba ostatecznie wpływająca na zakup,
- decydent – osoba podejmująca decyzję o zakupie,
- zaopatrzeniowiec – osoba dokonująca zakupów
(towary częstego zakupu),
- użytkownik – osoba (członek rodziny) użytkująca dany
produkt.
13. Wymień czynniki wpływające na cenę.
- częstotliwość zakupu (jeśli częstotliwość jest duża,
rynek jest czuły na zmianę ceny – bo konsument ma
dużą wiedzę o produkcie),
- stopień niezbędności zakupu - jeśli stopień
niezbędności jest wysoki, popyt reaguje nieznacznie na
zmianę ceny,
- liczba substytutów – im więcej substytutów, tym popyt
bardziej wrażliwy na zmiany cen,
- porównywalność produktów - jeśli konsument ma
możliwość porównywania cen i warunków zakupu
różnych produktów, będzie znacznie bardziej wrażliwy
na cenę,
- cena jednostkowa - jest czynnikiem limitującym popyt:
im cena ta jest wyższa, tym dłuższy jest czas namysłu
konsumenta,
- moda i status - wpływają na cenę w odwrotnym
kierunku; oznacza to, że wzrost ceny powoduje wzrost
popytu (efekt snoba)
14. Co to jest efekt ilościowo-cenowy?
Aby uzyskać zysk należy cenę odnosić do obszaru
zysku (obszar na wykresie od E>1 do E=1)
18. Co rozumiemy pod pojęciem „cykl życia
produktu” i wymień jego fazy.
Cykl życia produktu – zjawisko stopniowego nabywania i
utraty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb
konsumentów
Fazy cyklu życia produktu:
- wprowadzenie produktu na rynek
- wzrost sprzedaży produktu
- dojrzałość produktu i nasycenie rynku
- spadek sprzedaży produktu
Czynniki determinujące czas trwania faz cyklu życia
produktu:
- rodzaj produktu
- możliwość różnicowania produktu, nadawania mu
odmiennej charakterystyki
- podatność na zmiany koniunkturalne
- rodzaj zaspokajanych potrzeb i tempo ich zmian
- postęp techniczny, technologiczny
- struktura podmiotów działających na rynku
19. Zdefiniuj pojęcie „kanał dystrybucji”
To sposób połączeń i kolejność w jakiej występują
agencje i instytucje pośredniczące, przez które
przepływa jeden lub więcej strumieni.
20. Wymień typy kanałów dystrybucji.
- kanały konwencjonalne,
- kanały zintegrowane pionowo (administrowane,
kontraktowe, korporacyjne)
21. Wymień czynniki wpływające na wybór kanałów
dystrybucji.
- cechy segmentu rynku,
- cechy produktu,
- cechy przedsiębiorstwa,
- struktury dystrybucji,
- cech innych przedsiębiorstw.
22. Zdefiniuj pojęcie „reklama”
Jest elementem struktury marketingu, który wpływa w
formie płatnego oraz bezosobowego oddziaływania
bezpośrednio na zjawiska rynkowe, tj. przede wszystkim
na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców.
15. Jaka jest zależność między ceną a wartością
sprzedaży?
Elastyczność
E<1
E=1
E>1
Wzrost cen
Wzrost
wartości
sprzedaż
y
Wartość
sprzedaż
y bez
zmian
Spadek
wartości
sprzedaży
Spadek cen
Spadek
wartości
sprzedaż
y
Wartość
sprzedaż
y bez
zmian
Zmiana cen
Wzrost
wartości
sprzedaży
23. Jaki jest cel reklamy (na tle celów
szczegółowych)?
- wspieranie procesu wprowadzania nowego produktu
na rynek,
- pomoc w opanowaniu pożądanych wyników zbytu,
- ułatwienie realizacji zadań sprzedawcom (zalety
produktu),
- utrzymywanie kontaktu z wybranym rynkiem
docelowym,
- wywołanie natychmiastowego zakupu,
- utwierdzenie nabywców o słuszności podjętej decyzji.
24. Co obejmuje program działań związanych z
promocją?
- formułowanie szczegółowych zadań sprzedaży,
- wybór środka lub środków promocyjnych oraz
zintegrowanie ich z innymi elementami marketingu,
- określenie terminu podjęcia, zasięgu oraz czasu
trwania kampanii promocyjnej.
25. Jakie elementy składają się na kompozycję
promotion-mix?
- reklama,
- promocja sprzedaży,
- sprzedaż bezpośrednia,
- public relations.
8. Scharakteryzuj krótko polipol.
Cechą charakterystyczną jest adaptacyjny sposób
postępowania podmiotów rynku, które pozostają wobec
siebie w stosunkach intensywnej, wzajemnej zależności.
26. Co należy do głównych zadań public relations?
- tworzenie pozytywnego wizerunku firmy,
- prezentowaniu opinii publicznej informacji o
działalności firmy,
- kontakty z mediami w celu zwrócenia uwagi na firmę,
produkty czy też konkretne osoby,
- sponsoring,
- lobbing.
9. Co to jest konkurencja monopolistyczna?
Konkurencja monopolistyczna istnieje wtedy, gdy wiele
przedsiębiorstw działających w danej branży stara się o
stworzenie unikalnej, jedynej w swoim rodzaju
kompozycji marketingowej (marketing-mix) atrakcyjnej
dla konsumentów. Wejście Ne rynek innej firmy w
konkurencji monopolistycznej jest względnie łatwe.
10. Kiedy występuje konkurencja czysta?
Konkurencja czysta występuje wtedy, gdy liczne
przedsiębiorstwa sprzedają identyczne lub bardzo
podobne produkty – ma to zazwyczaj miejsce na rynku
produktów żywnościowych lub pierwszej potrzeby. Rynki
poszczególnych przedsiębiorstw są małe.
17. Co rozumiemy pod pojęciem „produkt
rzeczywisty”?
Warstwy produktu i ich wzajemne związki:
– rdzeń produktu (potrzeba rzeczywista, przez produkt
zaspokajana),
- produkt rzeczywisty (rdzeń + składniki wzbogacające
podstawowe towaru, dzięki dodatkom, uszlachetnianiu,
przykładowo dostosowany do życzeń klienta kolor,
kształt, opakowanie, zapewnia konsumowanie
dodatkowej użyteczności),
- produkt poszerzony (produkt rzeczywisty + dodatkowe
wyposażenie zwiększające korzyści z nabycia,
przykładowo okresy gwarancji, dodatkowe usługi,
rabaty, karty klienta),
- produkt potencjalny (produkt poszerzony + zespół
cech, które mają być rozwinięte w taki sposób, że
zwiększają atrakcyjność towaru i usługi).
16. Jak dzielimy produkty na rynku – wymień
rodzaje.
Produkty na rynku dzielimy na:
- fizyczne (np. samochody, książki),
- usługi (np. fryzjer, koncert),
- osoby (np. M. Jordan, Madonna),
- miejsca (np. Paryż, Hawaje),
- organizacje (np. stowarzyszenia, harcerstwo),
- idee (np. planowanie rodziny, bezpieczna jazda
samochodem).
27. Wyjaśnij pojęcia sponsoring i lobbing.
- sponsoring – finansowanie i rzeczowe wspieranie
organizacji charytatywnych, imprez sportowych,
konferencji,
- lobbing – kształtowanie i przekonywanie członków ciał
ustawodawczych i urzędników państwowych do
określonych działań prawnych i administracyjnych.
Download