Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PAM

advertisement
Jednostka prowadząca przedmiot: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia
Opieka Specjalistyczna w Ginekologii
2014/2015
Punkty ECTS:
4 + 4 Praktyki
Wykłady:
Seminaria:
Praktyki:
20 godzin
20 godzin
80 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:
 Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach
profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na
oddziale ginekologii i onkologii ginekologicznej, w tym na ginekologii dziecięcej.
 Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentką.
 Doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad
kobietą/ dziewczynką chorą ginekologicznie.
 Doskonalenie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania
decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.
 Doskonalenie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta
oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.
 Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania zabiegów i czynności
pielęgnacyjnych.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
 obecność na wszystkich seminariach,
 pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych,
 egzamin modułowy w III semestrze.
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 rozpoznawać problemy zdrowotne występujące u kobiet w różnych okresach jej życia,
 różnicować schorzenia ginekologiczne występujące u dziewczynek,
 różnicować zaburzenia dojrzewania występujące u dziewczynek,
 przygotować dziewczynkę do badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych,
 edukować kobiety ze schorzeniami ginekologicznymi,
 różnicować zaburzenia miesiączkowania i zaburzenia hormonalne u dziewczynek/ kobiet,
 zapobiegać powikłaniom wynikającym z chorób ginekologicznych,
 charakteryzować metody diagnostyczne w niepłodności partnerskiej,
 przygotować partnerów do badań diagnostycznych w niepłodności,
 rozpoznawać stany zagrożenia życia w ginekologii,
 prowadzić zajęcia edukacyjne wobec kobiet w różnych okresach ich życia,
 umieć postępować z kobietą/dziewczynką, która doznała przemocy seksualnej,
 rozpoznać przemoc domową i wdrożyć adekwatne postępowanie,
 pielęgnować kobietę w stanie terminalnym,
 planować opiekę nad kobietami chorymi ginekologicznie.
1
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów
Lp. Treści
1. Edukacja dziewcząt w zakresie płciowości, dojrzewania i fizjologii cyklu
miesiączkowego. Styl życia dziewcząt. Metody sterowanie płodnością.
2. Pielęgnowanie dziewczynek z zaburzeniami okresu dojrzewania (przedwczesne,
opóźnione, brak dojrzewania) zaburzeniami miesiączkowania i zaburzeniami
hormonalnymi, krwawienia międzymiesiączkowe u młodocianych. Rola
położnej w rozpoznaniu zaburzeń i w opiece nad dziewczynką z tymi
problemami.
3. Rola położnej w przygotowaniu dziewczynki/nastolatki do badań
diagnostycznych i zabiegów leczniczych w ginekologii.
4. Problemy zdrowotne kobiet o podłożu hormonalnym w różnych okresach życia
(okres rozrodczy, okołomenopauzalny i pomenopauzalny. Edukacja kobiet na
temat zaburzeń uroginekologicznych w różnych okresach życia.
5. Rola położnej w postępowaniu pielęgnacyjno-leczniczym u kobiety z
nowotworem narządu rodnego i piersi (pomoc psychologiczna dla kobiet po
mastektomii i hysterektomii). Opieka nad kobietą w stanie terminalnym w
środowisku szpitalnym i domowym (zasady organizacji paliatywnohospicyjnej w Polsce). Terapia bólu.
RAZEM
Tematy seminarium
Lp. Treści
1. Rola położnej w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej. Metody
wspomaganego rozrodu. Edukacja pary z problemem niepłodności. Programy
MZ wspomagające leczenie niepłodności.
2. Reakcje seksualne kobiety i mężczyzny – definicja, rodzaje zaburzeń i patologie
seksualne. Wczesna inicjacja seksualna- problem dwudziestego pierwszego
wieku. Zagadnienia obyczajowe takich jak pornografia i „moda na seks.
3. Przemoc seksualna – rodzaje, objawy i konsekwencje dla kobiety/dziewczynki i
jej rodziny. Metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy
seksualnej. Rola położnej. Przemoc domowa. Rodziny patologiczne. Systemy
społecznego wsparcia i ich zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym oraz
organizacje pomocy społecznej.
4. Rola położnej w postępowaniu medyczno-prawnym wobec
kobiety/dziewczynki, która doznała przemocy seksualnej. Dokumentacja.
Wsparcie pacjentki.
RAZEM
L. godz.
3
4
4
4
5
20
L. godz.
4
8
6
2
20
Literatura podstawowa:
1. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom II. PZWL, Warszawa 2006.
2. Opala T. (red.): Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
3. Radwan J., Wołczyński S (red.): Niepłodność i rozród wspomagany. Wyd. Termedia,
Poznań 2011.
4. Słomko Z. (red.): Ginekologia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008.
2
Literatura uzupełniająca:
1.
Altchek A., Deligdisch L.: Ginekologia dziecięca. Wyd. Urban & Partner, Wrocław
2013.
2.
Berek J.S., Novak E.: Ginekologia. T. 1-4. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2008.
3.
Bidzan M.: Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym. Wyd. Impuls, Kraków 2010.
4.
Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Wyd. Impuls, Kraków 2006.
5.
Bieber E.J., J. Sanfilippo S., Horowitz I.R., Dębski R. (red. Wyd. Pol.): Ginekologia
kliniczna. T. 1-3. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2008, 2009.
6.
Bourne T., Condous G.: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży.
Podręcznik. MediPage, Warszawa 2007.
7.
Bręborowicz G. H (red.): Ginekologia. Urban & Partner, Wrocław 2006.
8.
Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
9.
Cavanaugh B.M.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. (red. wyd. pol. W.
Rowiński). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
10. Chapple Ch.R., MacDiarmid S.A., Patel A.: Urodynamika. Seria To Proste. red. wyd.
polskiego A. Prajsner. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
11. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Makmed, Lublin 2007.
12. Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii,
ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin, 2006.
13. Fortner K.B., Szymanski L., Wallach E.E.: Podręcznik ginekologii i położnictwa Johns
Hopkins. red. wydania polskiego G.H. Bręborowicz, Jan Oleszczuk. Medipage,
Warszawa 2012.
14. Gordon. J.D., Rydfors J., Druzin M., et all.: Położnictwo, ginekologia, niepłodność.
Podręcznik klinicysty. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2011.
15. Ide W., Vahlensieck W., Gilbert T., Vollmer K.: Rehabilitacja urologiczna. Skuteczne
leczenie nietrzymania moczu i zaburzeń erekcji. Elipsa-Jaim, Kraków 2007.
16. Jassem J. (red.), Krzakowski M. (red.): Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy.
Wyd. ViaMedica, Gdańsk 2010.
17. Kędzia H., Kędzia W.: Nowotwory narządów płciowych kobiety. Diagnostyka
patomorfologiczna, postępowanie kliniczne. Wyd. MedPharm, Wrocław 2009.
18. Koper A., Wrońska I.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową.
Wyd. Czelej, Lublin 2003.
19. Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
20. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec W.: Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
21. Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J.: Niepłodność: zagadnienie
interdyscyplinarne. Wyd. Impuls, Kraków 2009.
22. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
23. Markowska J.: Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006.
24. Markowska J.: Mięśniaki macicy. Wyd. MedPharm, Wrocław 2007.
25. Marshburn P.B., Hurs B.S.: Zaburzenia miesiączkowania. red. wyd. polskiego Romuald
Dębski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
26. Marzec-Holka K.: Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogicznokryminologiczne. Wydanie II rozszerzone, Kraków 2011.
27. Niemiec T. (red.): Zakażenia w położnictwie i ginekologii. Tom 1 – 4. Wyd. Via Medica,
Gdańsk 2009, 2010, 2011.
28. Paruszkiewicz G., Gidian D.: Nietrzymanie moczu u dzieci i dorosłych. Wyd. Borgis,
Warszawa 2003.
3
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Paszkowska T. (red.): Ginekologia i Położnictwo. Seria na dyżurze. Urban & Partner.
Wrocław 2008.
Paszkowska T. (red.): Ginekologia i Położnictwo. Seria na dyżurze. Urban & Partner,
Wrocław 2008.
Pisarski T. (red.): Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Wyd. Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001. Wydanie IV-unowocześnione.
Pschyrembel W. (red.), Strauss G. (red.), Petri E. (red.): Ginekologia praktyczna.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
Putowski L.: Leczenie niepłodności. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011.
Rechberger T. (red.): Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna
miednicy u kobiet. Wyd. Termedia, Poznań 2009.
Sipiński A.: Opieka w ginekologii. Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
Skałb P. H.: Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008.
Skałb P.: Hormonalna Terapia Zastępcza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2005.
Spaczyński M. (red.), Kędzia W. (red.), Nowak-Markwitz E. (red.), Basta A., Bednarek
W. B., Bekiesińska-Figatowska M.: Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka i
leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
Speroff L., Fritz M., Jakimiuk A.(red. wyd. pol.), Czajkowski K. (red. wyd. pol.):
Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność. Wydawnictwo MediPage,
Warszawa 2008.
Steciwko A.: Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego. AWF, Wrocław
2004.
Śpiewankiewicz B. (red.), Cendrowski K., Czarkowska-Pączek B., Kampioni M.:
Powikłania pooperacyjne w ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2009.
Wronkowski Z., Brużewicz S.: Rak szyjki macicy - seria Pokonać raka. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
4
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia
Praktyki: Opieka specjalistyczna w ginekologii
Oddział Rozrodczości, Ginekologii operacyjnej, Onkologii
Ginekologicznej, Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
2014/2015
Praktyki:
20 godzin Oddział Rozrodczości
20 godzin Ginekologii operacyjnej
20 godzin Onkologii Ginekologicznej
20 godzin Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach
profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na
oddziale ginekologii i onkologii ginekologicznej, w tym na ginekologii dziecięcej.
2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentką.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad
kobietą/ dziewczynką chorą ginekologicznie.
4. Doskonalenie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania
decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.
5. Doskonalenie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz
dokumentowania opieki pielęgniarskiej.
6. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania zabiegów i czynności
pielęgnacyjnych..
Miejsce praktyk
 Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM - SPSK nr 1 w Policach.
 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
PUM - SPSK nr 2 Szczecin.
 Oddział Chirurgii Onkologicznej – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – Golęcin.
 Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PUM-SPSK nr 2 Szczecin.
Czas realizacji: II rok IV semestr
Metody nauczania
 instruktaż
 pogadanka
 metoda sytuacyjna
 metoda przypadków
 metoda algorytmiczna
 uczestnictwo w pracy
 ćwiczenia
 pokaz
5
W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie
zgodnym z założeniami programowymi:
 opiekuńcza
 wychowawcza
 promowania zdrowia
 profilaktyczna
 terapeutyczna
 rehabilitacyjna
W trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności
pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:
 komunikowanie się
 opiekowanie się
 diagnozowanie
 prowadzenie procesu pielęgnowania
 współpracowanie
 wykonywanie zabiegów leczniczych
 wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
 organizowanie pracy
 prowadzenie dokumentacji.
Ewaluacja zajęć
 obserwacja
 pytania kontrolne
 praca pisemna „Proces pielęgnowania”
Po zakończeniu zajęć student powinien:
 Wskazać działania medyczno-prawne (dokumentacja urazów, dokumentacja stosunku
płciowego, pobieranie i zabezpieczanie innych materiałów, powiadomienie organów
ścigania) w przypadku przemocy wobec kobiety.
 Charakteryzować zasady organizacji paliatywno-hospicyjnej w Polsce oraz problemy
psychologiczne w opiece paliatywnej.
 Wyjaśnić specyfikę okresu dojrzewania i wpływ tego okresu na funkcjonowanie rodziny
oraz patologie okresu dojrzewania – przedwczesne dojrzewanie płciowe, opóźnione
dojrzewanie, pierwotny i wtórny brak miesiączki oraz omawia zjawisko anoreksji i bulimii.
 Identyfikować problemy kobiet i dzieci z rodzin patologicznych i wskazuje możliwości ich
rozwiązywania w środowisku domowym.
 Zróżnicować wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią
seksualną, różnicuje przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a
także zna metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej.
 Różnicować zaburzenia rozrodczości, wskazuje klasyfikacje niepłodności oraz metody
diagnozowania i leczenia niepłodności, a także posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą
zapłodnienia pozaustrojowego.
 Identyfikować problemy etyczno-moralne wynikające z chęci posiadania potomstwa oraz
omawia etyczno-moralne aspekty zapłodnienia in vitro.
 Objaśniać systemy społecznego wsparcia i ich zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym
oraz zna organizacje pomocy społecznej.
 Identyfikować problemy zdrowotne kobiet o podłożu hormonalnym w różnych okresach
życia, ze wskazaniem ich ewentualnej przyczyny.
6
 Prezentować aktualne standardy i procedury postępowania w onkologii ginekologicznej oraz
standardy postępowania z ciężarną chorą ginekologicznie.
 Omawiać fazy reakcji psychicznej pacjentek po zabiegu okaleczających np. mastektomii,
oraz wskazuje metody psychoterapii.
 Formułować priorytety w opiece paliatywnej, wskazując na zaspokojenie potrzeb
biologicznych, w tym walki z bólem.
 Przedstawić zasady opieki nad dzieckiem lub nastolatką leczonymi z powodu schorzeń
ginekologicznych.
 Różnicować cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny, definiuje i różnicuje zaburzenia i
patologie seksualne oraz przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej.
 Rozróżnić sposoby i metody diagnostyki chorób nowotworowych narządu płciowego
kobiety oraz omawia metody diagnostyczne zmian guzowatych gruczołów piersiowych.
 Rozpoznać problemy psychologiczne w opiece paliatywnej oraz określa problemy
psychologiczne kobiet w okresie terminalnym.
 Proponować wykonanie określonych badań w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa,
macierzyństwa oraz pokrewieństwa dalszego stopnia.
 Rozpoznać problemy psychoseksualne kobiet po porodzie oraz kieruje pacjentkę z
rozpoznanym problemem do specjalisty (psychologa, seksuologa).
 Prowadzić edukację dotyczącą samoobserwacji cyklu miesiączkowego u dziewcząt i
zaburzeń cyklu miesiączkowego, bierze czynny udział w diagnostyce i terapii tych zaburzeń
oraz określa wpływ stylu życia na przebieg cyklu miesiączkowego.
 Organizować edukację oraz prowadzi czynne poradnictwo w zakresie sterowania
płodnością.
 Sprawować opiekę paliatywną w warunkach domowych nad kobietą z zaawansowanym
procesem nowotworowym narządów rodnych i piersi.
 Przygotować dziecko lub nastolatkę do badań diagnostycznych, bierze udział w badaniach
diagnostycznych stosowanych w ginekologii wieku rozwojowego oraz sprawuje opiekę nad
dzieckiem lub nastolatką leczonymi z powodu schorzeń ginekologicznych.
 Rozpoznać problemy wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej i określa wpływ na
psychikę dzieci i młodzieży zagadnień obyczajowych takich jak pornografia i „moda na
seks”.
 Postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami w odniesieniu do dziecka, nastolatki i
kobiety zgwałconej.
 Kształtować postawy odpowiedzialności wśród młodzieży i sprawuje opiekę
przedkoncepcyjną, określając elementy promocji zdrowia i profilaktyki oraz wskazując
zagrożenia płodności wynikające ze stylu życia.
 Dobierać metody edukacji małżeństw bezdzietnych i wspiera rodziny z problemem
niepłodności oraz z trudnościami z poczęciem i urodzeniem zdrowego dziecka.
 Podejmować działania profilaktyczne chorób nowotworowych narządu rodnego i gruczołu
piersiowego i sprawuje opiekę nad chorą z zaawansowanym procesem nowotworowym.
 Rozpoznawać problemy psychologiczne kobiet po usunięciu piersi i narządów rodnych oraz
podejmuje działania rehabilitacyjne kobiet po operacjach ginekologicznych i mastektomii.
 Rozpoznawać problemy i dolegliwości związane z okresem przekwitania i proponuje
działania łagodzące objawy tego okresu.
 Prowadzić edukację zdrowotną kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi.
 Przygotować pacjentkę do badań endokrynologicznych, biochemicznych, radiologicznych,
USG i endoskopii oraz sprawuje opiekę po ich wykonaniu.
7
Literatura podstawowa:
1. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom II. PZWL, Warszawa 2006.
2. Opala T. (red.): Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
3. Radwan J., Wołczyński S (red.): Niepłodność i rozród wspomagany. Wyd. Termedia,
Poznań 2011.
4. Słomko Z. (red.): Ginekologia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008.
Literatura uzupełniająca:
1.
Altchek A., Deligdisch L.: Ginekologia dziecięca. Wyd. Urban & Partner, Wrocław
2013.
2.
Berek J.S., Novak E.: Ginekologia. T. 1-4. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2008.
3.
Bidzan M.: Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym. Wyd. Impuls, Kraków 2010.
4.
Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Wyd. Impuls, Kraków 2006.
5.
Bieber E.J., J. Sanfilippo S., Horowitz I.R., Dębski R. (red. Wyd. Pol.): Ginekologia
kliniczna. T. 1-3. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2008, 2009.
6.
Bourne T., Condous G.: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży.
Podręcznik. MediPage, Warszawa 2007.
7.
Bręborowicz G. H (red.): Ginekologia. Urban & Partner, Wrocław 2006.
8.
Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
9.
Cavanaugh B.M.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. (red. wyd. pol. W.
Rowiński). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
10. Chapple Ch.R., MacDiarmid S.A., Patel A.: Urodynamika. Seria To Proste. red. wyd.
polskiego A. Prajsner. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
11. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Makmed, Lublin 2007.
12. Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii,
ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin, 2006.
13. Fortner K.B., Szymanski L., Wallach E.E.: Podręcznik ginekologii i położnictwa Johns
Hopkins. red. wydania polskiego G.H. Bręborowicz, Jan Oleszczuk. Medipage,
Warszawa 2012.
14. Gordon. J.D., Rydfors J., Druzin M., et all.: Położnictwo, ginekologia, niepłodność.
Podręcznik klinicysty. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2011.
15. Ide W., Vahlensieck W., Gilbert T., Vollmer K.: Rehabilitacja urologiczna. Skuteczne
leczenie nietrzymania moczu i zaburzeń erekcji. Elipsa-Jaim, Kraków 2007.
16. Jassem J. (red.), Krzakowski M. (red.): Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy.
Wyd. ViaMedica, Gdańsk 2010.
17. Kędzia H., Kędzia W.: Nowotwory narządów płciowych kobiety. Diagnostyka
patomorfologiczna, postępowanie kliniczne. Wyd. MedPharm, Wrocław 2009.
18. Koper A., Wrońska I.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową.
Wyd. Czelej, Lublin 2003.
19. Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
20. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec W.: Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
21. Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J.: Niepłodność: zagadnienie
interdyscyplinarne. Wyd. Impuls, Kraków 2009.
22. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
23. Markowska J.: Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006.
24. Markowska J.: Mięśniaki macicy. Wyd. MedPharm, Wrocław 2007.
8
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Marshburn P.B., Hurs B.S.: Zaburzenia miesiączkowania. red. wyd. polskiego Romuald
Dębski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
Marzec-Holka K.: Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogicznokryminologiczne. Wydanie II rozszerzone, Kraków 2011.
Niemiec T. (red.): Zakażenia w położnictwie i ginekologii. Tom 1 – 4. Wyd. Via Medica,
Gdańsk 2009, 2010, 2011.
Paruszkiewicz G., Gidian D.: Nietrzymanie moczu u dzieci i dorosłych. Wyd. Borgis,
Warszawa 2003.
Paszkowska T. (red.): Ginekologia i Położnictwo. Seria na dyżurze. Urban & Partner.
Wrocław 2008.
Paszkowska T. (red.): Ginekologia i Położnictwo. Seria na dyżurze. Urban & Partner,
Wrocław 2008.
Pisarski T. (red.): Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Wyd. Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001. Wydanie IV-unowocześnione.
Pschyrembel W. (red.), Strauss G. (red.), Petri E. (red.): Ginekologia praktyczna.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
Putowski L.: Leczenie niepłodności. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011.
Rechberger T. (red.): Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna
miednicy u kobiet. Wyd. Termedia, Poznań 2009.
Sipiński A.: Opieka w ginekologii. Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
Skałb P. H.: Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008.
Skałb P.: Hormonalna Terapia Zastępcza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2005.
Spaczyński M. (red.), Kędzia W. (red.), Nowak-Markwitz E. (red.), Basta A., Bednarek
W. B., Bekiesińska-Figatowska M.: Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka i
leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
Speroff L., Fritz M., Jakimiuk A.(red. wyd. pol.), Czajkowski K. (red. wyd. pol.):
Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność. Wydawnictwo MediPage,
Warszawa 2008.
Steciwko A.: Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego. AWF, Wrocław
2004.
Śpiewankiewicz B. (red.), Cendrowski K., Czarkowska-Pączek B., Kampioni M.:
Powikłania pooperacyjne w ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2009.
Wronkowski Z., Brużewicz S.: Rak szyjki macicy - seria Pokonać raka. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
9
Lp.
1.
2.
3.
Materiał nauczania do
realizacji
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
ODDZIAŁ ROZRODCZOŚCI I GINEKOLOGII
Zasady opieki nad kobieta Student:
Student:
z problemem niepłodności.  Scharakteryzuje organizację oddziału rozrodczości.
Zrealizuje samodzielnie
Specyfika oddziału.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w trudnej
diagnostyce i leczeniu niepłodności.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Przyjęcie kobiety na
Student:
Student:
oddział.
Zrealizuje samodzielnie
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
umiejętności w warunkach
kobietę.
nowych lub w sytuacji
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
trudnej
Zadania położnej
Student:
Student:
wynikające z funkcji
Zrealizuje samodzielnie
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i
opiekuńczej.
umiejętności w warunkach
ginekologicznego pacjentki w oddziale rozrodczości.
nowych lub w sytuacji
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym trudnej
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Stosuje algorytm postępowania z kobietą w czasie diagnostyki
lub leczenia niepłodności.
 Komunikuje się z pacjentką w oddziale rozrodczości.
Czas realizacji
Liczba
Liczba
godzin
dni
Uwagi
2
½
3
5
½
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania”
10
4.
5.
1.
2.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Zasady opieki nad kobietą
z nowotworem narządu
rodnego. Specyfika
oddziału.
Przyjęcie kobiety na
oddział.
Student:
 Ocenia stan zdrowia kobiety na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Przygotowuje kobietę do badań/ zabiegów diagnostycznych i
leczniczych.
 Uczestniczy w badaniach/ zabiegach diagnostycznych kobiety.
 Uczestniczy w badaniach/ zabiegach leczniczych kobiety.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia kobiety i jej rodziny.
 Rozpoznaje problemy pacjentki.
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady kobiecie, w zakresie trybu życia, diety i
postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
GINEKOLOGIA OPERACYJNA
Student:
 Scharakteryzuje organizację oddziału ginekologii operacyjnej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i
p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w
diagnostyce i leczeniu w oddziale ginekologii.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Student:
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
kobietę.
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
½
½
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
2
½
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
3
11
3.
4.
5.
1.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Zasady opieki nad kobietą
po odjęciu piersi.
Specyfika oddziału.
Student:
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i
ginekologicznego pacjentki w oddziale ginekologii.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Stosuje algorytm postępowania z kobietą w czasie leczenia.
 Komunikuje się z pacjentką w oddziale ginekologii.
Student:
 Ocenia stan zdrowia kobiety na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Przygotowuje kobietę do badań/ zabiegów leczniczych.
 Uczestniczy w badaniach/ zabiegach leczniczych kobiety.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia kobiety i jej rodziny.
 Rozpoznaje problemy pacjentki.
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady kobiecie, w zakresie trybu życia, diety i
postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
½
5
½
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania”
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Student:
Student:
 Scharakteryzuje organizację oddziału chirurgii onkologicznej. Zrealizuje samodzielnie
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w trudnej
leczeniu w oddziale chirurgii onkologicznej.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
5
½
2
½
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
12
2.
3.
4.
5.
Przyjęcie kobiety w
oddział.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Student:
 Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie
kobietę.
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
Student:
 Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego pacjentki w
oddziale chirurgii onkologicznej.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznych.
 Stosuje algorytm postępowania z kobietą w czasie leczenia.
 Komunikuje się z pacjentką w oddziale chirurgii
onkologicznej.
Student:
 Ocenia stan zdrowia kobiety na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Przygotowuje kobietę do badań/ zabiegów leczniczych.
 Uczestniczy w badaniach/ zabiegach leczniczych kobiety.
 Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia kobiety i jej rodziny.
 Rozpoznaje problemy pacjentki.
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady kobiecie, w zakresie trybu życia, diety i
postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
3
5
½
5
½
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania”
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
PORADNIA GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ
5
½
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
13
1.
2.
3.
Zasady opieki nad
dziewczynką w POZ.
Specyfika pracy w POZ.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
opiekuńczej.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostyczno-leczniczej.
Student:
 Scharakteryzuje organizację i funkcjonowanie Poradni
ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i
p-poż.
 Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u dzieczynek
w leczeniu w Poradni ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.
Student:
 Omówi zasady przyjęcia dziewczynki w Poradni ginekologii
dziecięcej i dziewczęcej.
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.
 Przygotuje dziewczynkę do badania ginekologicznego.
 Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy
pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym
się stanem i sytuacją podopiecznej.
 Stosuje algorytm postępowania z dziewczynką w zależności od
wieku i stanu zdrowia.
 Komunikuje się z pacjentką i jej rodziną.
 W przypadku podejrzenia gwałtu wdroży standard
postępowania.
Student:
 Ocenia stan zdrowia dzieczynki na podstawie badania
przedmiotowego i podmiotowego.
 Przygotowuje dziewczynkę do badań/ zabiegów leczniczych.
 Uczestniczy w badaniach/ zabiegach leczniczych dziewczynki.
 Rozpoznaje sytuację społeczną dzieczynki i jej rodziny oraz
stosuje różne metody wsparcia.
 Rozpoznaje problemy pacjentki.
 Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie
diagnostyczno-lecznicze.
 Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur:
 pobiera materiał do badań rutynowych,
 wykonuje zlecenia lekarskie.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
½
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
Praca
pisemna
„Proces
pielęgnow
ania
5
½
”
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
½
14
4.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej.
Student:
 Prowadzi edukację zdrowotną.
 Udziela porady dziewczynce w zależności od wieku i
percepcji, w zakresie trybu życia, higieny narządów
intymnych, diety, seksualności i płciowości, fizjologii cyklu
miesiączkowego, współżycia, metod sterowania płodności i
innych tematów.
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji
trudnej
5
½
Prowadze
nie
edukacji
pacjentki
15
Download