Anthony Giddens

advertisement
Anthony Giddens
Anthony Giddens Urodził się 18 stycznia 1938 w Edmonton pod
Londynem. Jest jednym z współczesnych klasyków myśli społecznej,
twórca teorii strukturacji. Do roku 2003 był Dyrektorem London
School of Economics and Politcal Science, a także profesorem
socjologii i członkiem King's College na uniwersytecie w Cambridge.
Jest współautorem programu Nowej Partii Pracy Tony'ego Blaira,
premiera Wielkiej Brytanii i pozostaje jednym z jego najważniejszych
doradców. Zasiada w brytyjskiej Izbie Lordów.
Publikacje
1998
Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji
1991
Nowoczesność i tożsamość
1976
Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii
interpretatywnych
1984
Stanowienie Społeczeństwa
Jest autorem 34 publikacji tłumaczonych na 30 języków świata. W
publikacji "Beyond Left and Right", rozwija tezę, że pojęcie lewicy i
prawicy jest przestarzałe i że w społeczeństwach krajów rozwiniętych
dominuje dziś radykalne centrum (Radical Center). Sprowadza się to
do "indywidualizmu rozwijającego się w kontekście społeczeństwa
rynku globalnego". Ostatnio przylgnął do niego przydomek "guru
Tony'ego Blaira".
Autor prac dotyczących reinterpretacji socjologicznej tradycij
min.Capitalism and Modern Social Theory 1971) oraz teorii klas
społecznych.Skupił się na budowie własnego systemu
teoretycznego.Zasadniczą cechą teorii Gidensa jest dążenie do
przezwyciężenia tradycyjnej opozycij jednostki i społeczeństwa ,
działania i struktury społecznej , która z działania się wyłania i na
działanie z kolei wpływa , a także uwzględnia w analizie zjawisk
społecznych wymiarów przestrzeni i czasu. Gidens przedstawił własną
teorię zmiany społecznej , narodu - państwa i stosunków
międzynarodowych , rozwoju osobowości.
Dokonał rozrachunku z marksizmem i wystąpił z krytyką
postmodernizmu jako teorii społecznej.W latach 90 tych zaangażował
się w sprawę odnowy brytyjskiej socjaldemokracij jako teoretyk "
trzeciej drogi " i doradca T.Blaira.Opublikował także
Socjologia.Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie.
Źródła
1) Socjologia Przewodnik encyklopedyczny,wyd PWN,Warszawa2004
2) Europa w epoce globalnej Wyd.PWN. 2009
3) http://tygodnik20032007.onet.pl/3229,12763,1370591,3,tematy.html
4)
http://www.google.pl/imgres?hl=pl&sa=X&biw=1680&bih=906&tbs=i
sz:l&tbm=isch&prmd=imvnsbo&tbnid=KZsSOEFvtfXOOM:&imgrefu
rl=http://diario.latercera.com/2011/03/13/01/contenido/reportajes/2562245-9-el-vinculo-libio-que-involucro-al-autor-de-la-terceravia.shtml&docid=1tgtHSbKFmPKbM&imgurl=http://static.diario.later
cera.com/201103/1206896.jpg&w=1916&h=1316&ei=ErNlT6KoBOS
k4gSH1NGXCA&zoom=1&iact=hc&vpx=973&vpy=307&dur=913&h
ovh=186&hovw=271&tx=219&ty=87&sig=106750984899727306707
&page=1&tbnh=118&tbnw=172&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:31,s
:0
5)
http://www.speakers.pl/index.php?option=com_mamboor&Itemid=27&
openrealty=616374696f6e3d6c697374696e677669657726616d703b6c
697374696e6749443d3532
Download