w kierunku pomiaru kapitału ludzkiego boom analityki hr co

advertisement
2014
2015
Co faktycznie można zmierzyć w HR?
Narzędzia pomiaru w praktyce firm
Łukasz Sienkiewicz
Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2
WPROWADZENIE
3
PRODUKT
Narzędzie pozwalające na pomiar kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwach (NKL)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
REALIZACJA
OKRES
REALIZACJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego)
01.10.2012 – 30.11.2015
4
Uniwersalne
Możliwe do wykorzystania przez
przedsiębiorstwa małe,
średnie oraz duże
Ogólnodostępne
Upowszechniane nieodpłatnie,
z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego
Założenia
narzędzia
Tanie i proste
we wdrożeniu i obsłudze
Łatwe dostosowywanie
narzędzia do specyfiki danego
przedsiębiorstwa/branży
5
AGENDA
• W KIERUNKU POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO
• BOOM ANALITYKI HR
• CO (I DLACZEGO) MIERZYMY W HR?
• KLUCZOWE WYZWANIA POMIARU W HR
• W JAKIM KIERUNKU ROZWIJA SIĘ POMIAR W HR?
6
W KIERUNKU POMIARU
KAPITAŁU LUDZKIEGO
KAPITAŁ LUDZKI I
JEGO POMIAR
• Kapitał ludzki – „najważniejsze aktywo organizacji”
• „ludzie są mobilni, subiektywni, zmienni, zróżnicowani i
niezwykle dalecy od księgowej koncepcji aktywów”
• ludzie i ich cechy są ważni dla organizacji, ale ich ujęcie
w ujednolicony, spójny i powszechnie akceptowalny zestaw
miar jest niezwykle trudne
• Niezależnie od tego, jakie miary kapitału ludzkiego
wybierzemy, będą musiały konkurować z wiarygodnością i
postrzeganą dokładnością miar finansowych.
7
CZY POMIAR KAPITAŁ
LUDZKIEGO JEST W
OGÓLE MOŻLIWY?
Wszystko można zmierzyć. Jeżeli zjawisko podlega w
ogóle jakiejkolwiek obserwacji, to poddaje się pomiarowi
z wykorzystaniem odpowiedniej metody. Bez względu na
to, jak "rozmyty" jest pomiar, to nadal jest pomiar, jeśli
powie więcej, niż wiedzieliśmy wcześniej. Również te
zjawiska, które są postrzegane jako niemierzalne, są
praktycznie zawsze możliwe do zmierzenia z
wykorzystaniem stosunkowo prostych metod
pomiarowych.
Źródło: Hubbard D., How to measure anything: finding the value of
„intangibles” in business, Wiley, 2010.
8
CZY POMIAR KAPITAŁ
LUDZKIEGO JEST W
OGÓLE MOŻLIWY?
Cztery założenia pomiarowe:
1.Twój problem nie jest tak wyjątkowy, jak myślisz
2.Masz więcej danych, niż myślisz
3.Potrzeba mniej danych niż myślisz
4.Odpowiednia ilość nowych danych jest bardziej
dostępna niż myślisz
Źródło: Hubbard D., How to measure anything: finding the value of
„intangibles” in business, Wiley, 2010.
9
W KIERUNKU
POMIARU KL
10
Komu to zawdzięczamy?
•Pomiar kapitału intelektualnego (Edvinsonn, Malone,
Sveiby, Bontis, Roos i Roos,…),
•Rachunkowość zasobów ludzkich (Flamholtz,
Hermanson, Lev, Schwartz…),
•Ekonomika / ekonomia pracy (Lazear, Holmstrom,
Rosen,Gibbs,…),
•Rentowność szkoleń / rentowność inwestycji w kapitał
ludzki (Fitz-enz, Kirkpatrick,…)
W KIERUNKU
POMIARU KL
Okres
Opis fazy
1. Połowa lat 60. XX w.
Nawiązanie do teorii kapitału ludzkiego oraz psychologii organizacji
2. Połowa lat 60. do
początku lat 70. XX w.
Rozwój metod opartych na kosztach historycznych i odtworzeniowych,
jak również wartościach monetarnych i niemonetarnych; wprowadzenie
przez R.L. Brummet, E.G. Flamholtza i C.P. Pylego pojęcia
rachunkowości zasobów ludzkich (Human Resource Accounting).
Próby zastosowania opracowanych metod w przedsiębiorstwach
3. Początek lat 70. do
połowy lat 70. XX w.
4. Połowa lat 70. –
początek lat 80. XX w.
11
Wyraźnie mniejszy zakres prac naukowo-badawczych; wzrost
kompleksowości metod, a przez to – zmniejszenie się liczby osób o
kwalifikacjach niezbędnych do ich stosowania
Wzrost zainteresowania problematyką wartościowania kapitału ludzkiego
5. Lata 80. XX w.
wskutek wzmożenia konkurencji oraz zwiększenia znaczenia
przypisywanego pracownikowi w działalności gospodarczej. Istnienie pod
koniec lat 80. XX w. świadomości nierozwiązania problemów aplikacji już
opracowanych metod.
6. Początek lat 90. XX
Ponowna fala zwiększonego zainteresowania, wywołana rosnącą rolą
wartościotwórczą kapitału ludzkiego i istniejącą luką wartości, względnie
w. do dziś
zmianą relacji pomiędzy wartością rynkową a księgową (market-to-book
ratio) przedsiębiorstw.
Źródło: Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M., Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji
(problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
2008
12
BOOM ANALITYKI HR
13
BOOM ANALITYKI
HR
Źródło: bersin.com
PRZYKŁADY
“The old fashioned fuddy-duddy HR department is changing. The
Geeks have arrived.”
“Staroświecki ‘zramolały’ dział HR się zmienia. Maniacy
przyjechali”
“Dziś, po raz pierwszy od piętnastu lat jak jestem analitykiem,
działy zarządzania zasobami ludzkimi zaczynają poważnie
traktować analitykę”.
Źródło: Josh Bersin, The Geeks Arrive In HR: People Analytics Is Here. 1 Feb 2015
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2015/02/01/geeks-arrive-in-hr-peopleanalytics-is-here/
14
15
BOOM ANALITYKI
HR
16
BOOM ANALITYKI
HR
HR Analytics / HR
Information
• Korporacje oferujące rozwiązania Systems
HRIS widzą potencjał w
tym obszarze biznesu…
White Paper: Human
capital management
in the 21st century
Analyst Research:
Human Capital
Analytics Drives
Strategic Business
Decisions
HR Analytics: Driving
Return on Human Capital
Investment, Oracle White
Paper, September 2011
17
18
HRA / HRIS
Źródło: biztech.com
CZY HR JEST
GOTOWY?
Źródło: Trendy HR 2015. Nowy świat pracy, Delloitte University Press
19
CZY HR JEST
GOTOWY?
Źródło: Trendy HR 2015. Nowy świat pracy, Delloitte University Press
20
21
CO (I DLACZEGO) MIERZYMY
W HR?
22
DLACZEGO
POMIAR?
Trzy propozycje definiowania i podejścia do problemu pomiaru w
biznesie:
1.Zarządzający interesują się pomiarem, ponieważ pomiary
zapewniają informacje do podejmowania decyzji w warunkach
niepewności,
2.W przypadku każdej decyzji lub zestawu decyzji, istnieje duża
kombinacja czynników do pomiaru i sposobów ich pomiaru - ale
pewność, rzadko kiedy jest realną opcją,
3.W związku z tym, kierownictwo potrzebuje metod analizy opcji dla
zmniejszenia niepewności przy podejmowaniu decyzji.
Źródło: Hubbard D., How to measure anything: finding the value of
„intangibles” in business, Wiley, 2010.
DANE DOTYCZĄCE
KAPTIAŁU
LUDZKIEGO
•Dane na temat efektywności przedsiębiorstwa (produktywność, częstotliwość
sprzedaży wiązanej, rozpoznawalność marki i lojalności klientów, itp.)
• Dane dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu
• Dane dotyczące klientów
• Dane demograficzne
• Dane dotyczące rozwoju pracowników
• Dane dotyczące różnorodności
• Dane dotyczące opinii pracowników
• Dane z zakresu ZZL
Źródło: Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie
wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 14.
23
PRZYKŁADOWE
MIARY
•budżet działu personalnego jako procent sprzedaży,
•koszt godziny szkolenia,
•koszty świadczeń jako procent płac lub dochodów,
•koszt zatrudnienia,
•liczba kandydatów z danego źródła rekrutacji (według jakości),
•liczba rozmów wstępnych w stosunku do otrzymanych ofert,
•miary długości kluczowych procesów w systemie ZKL,
•średni czas rozstrzygania sporów,
•średni czas zatrudnienia pracownika (według poziomu efektywności),
•wskaźnik absencji według kategorii stanowisk i wyników pracy,
•czas obsadzenia wolnego stanowiska,
•czas wdrażania nowych pracowników w ich obowiązki,
•koszty fluktuacji,
•liczba zachorowań związanych ze stresem,
•procent i liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach,
•procent poprawnych danych w systemie informacyjnym działu zasobów ludzkich,
•procent ukończonych planów rozwoju pracowników,
•wynagrodzenie całkowite na jednego zatrudnionego,
•stosunek wielkości płac do wydatków na szkolenia.
Źródło: Ulrich, 2008.
24
GRUPY
WSKAŹNIKÓW
Grupa wskaźników
Przykładowe wskaźniki
Wskaźniki kosztów
Koszty szkoleń, koszty rekrutacji, koszty
wynagrodzeń, koszty fluktuacji, itp.
Wskaźniki czasowo-ilościowe
Czas potrzebny do obsadzenia wakatu, wskaźniki
fluktuacji i absencji, liczba szkoleń, itp.
Wskaźniki
wydajności/efektywności
Relacja ilości pracowników działu ZKL do
zatrudnionych ogółem; koszt/czas działań na 1
zatrudnionego, itp.
Przychód z kapitału ludzkiego, zwrot z inwestycji w
kapitał ludzki - HC ROI, ekonomiczna wartość
dodana kapitału ludzkiego - EVA, itp.
Kwalifikacje, kompetencje, postawy,
zaangażowanie, itp.
Wskaźniki finansowe
Wskaźniki jakościowe
25
KLASYFIKACJA
MIERNIKÓW
Kearns (2005) wyróżnił trzy podstawowe klasyfikacje mierników:
• Mierniki działalności – pozwalają określić działania firmy np. liczba dni
szkoleniowych na jednego pracownika. Nie można za ich pomocą ocenić
jakości podejmowanych działań.
• Mierniki efektywności – umożliwiają ocenę poprawy efektywności, np.:
wkład personelu w efekty osiągane przez organizację, w uzyskiwaną
produktywność i dochodowość
• Mierniki wartości dodanej – pozwalają określić, w jakim stopniu
zmierzona wartość wkładu pracowników w działalność organizacji
przewyższa koszt wytworzenia tej wartości. Do tej kategorii mierników
można zaliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) lub zwrotu z
zainwestowanego kapitału
Źródło: Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie
wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 14.
26
MODELE
ANALITYCZNE
•Strategiczna karta wyników (Kaplan, Norton 1996)
• Monitor kapitału ludzkiego (Mayo 2001)
• Model efektywności organizacyjnej (Mercer HR Consulting)
• Human Capital Index (Watson Wyatt Worldwide)
• Łańcuch powiązań: pracownik – klient – zysk
• Model zasobów ludzki i efektywności Bath University
Źródło: Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie
wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 14.
27
ROSNĄCA ZŁOŻONOŚĆ
PODEJŚCIA DO POMIARU
W HR
•
•
•
•
wskaźniki kosztów,
wskaźniki ilościowe,
wskaźniki obsługi,
wskaźniki
wydajności
Efektywność
procesu ZZL
Efektywność
funkcji
personalnej
• Przyciąganie i
zatrzymywanie
pracowników,
• Wskaźniki
ilościowe,
• Wskaźniki obsługi,
• wskaźniki
wydajności
• Wartość aktywów
ludzkich,
• Motywacja i
zaangażowanie
pracowników,
• udział personelu
w tworzeniu
wartości dodanej
Ocena
kapitału
ludzkiego
Źródło: Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie
wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 14.
28
Pomiar
kapitału
ludzkiego
• Badanie związków
przyczynowoskutkowych
pomiędzy
kapitałem ludzkim
a efektywnością
przedsiębiorstwa
• pomiar wpływu
zwrotu z inwestycji
w programy
personalne
EFEKTYWNOŚĆ
DZIAŁAŃ ZKL
Przykładowe
miary
• Koszt na
zatrudnionego, czas
na zapełnienie
wakatu, koszty
szkolenia.
• Relacja ilości
pracowników działu
ZZL do pracowników
ogółem
Silne strony
• Formalne kalkulacje
koszt-wartość.
• Logika ograniczania
kosztów jest łatwa
do odniesienia do
rachunkowości.
• Standaryzacja
ułatwia porównania
benchmarkingowe.
29
Trudne pytania
• Czy outsourcing nie
pozwoliłby na jeszcze
większe cięcie
kosztów?
• Czy te oszczędności
nie dzieją się kosztem
wartości kapitału
ludzkiego?
• Dlaczego nasze
koszty powinny być
takie same jak koszty
w branży?
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cascio W., Boudreau J., Investing in People. Financial Impact of
Human Resource Initiatives, Pearson Education, 2008, s. 14.
PRZYKŁADY:
NESTLE
• Problem: rosnący poziom fluktuacji wśród 9000
pracowników w Wielkiej Brytanii – i relacja ze
strategią budowania zaangażowania
• Źródła problemu: rosnąca konkurencja i napływ
„millenialsów” na rynek pracy – sytuacja
zdecydowanie różna niż 10 lat wcześniej („wtedy
mieliśmy inny problem – nikt nie chciał odchodzić”)
• Dostępność danych: 500 000 fragmentów
informacji – dane z badań ankietowych, dane z
system SAP, płacowe, o talentach, planowaniu
sukcesji, itp. (“dosłownie każdy arkusz kalkulacyjny
czy narzędzie zostało uwzględnione”)
Źródło: http://diginomica.com/2015/10/22/nestle-nestles-down-to-hr-analytics/#.Vjiy8UvbzO8
30
PRZYKŁADY:
NESTLE
• Wyzwanie: “połączyć kropki” pomiędzy
różnymi źródłami danych
• Podejście: wykorzystanie narzędzia Minitab
do analizy danych i korelacji pomiędzy
poziomem fluktuacji i atrybutami pracowników
– aby zbudować profil osób opuszczających
firmę
• Wyniki: Zróżnicowanie między działami: dział
Nespresso mający inny model biznesowy,
charakteryzował się najwyższym poziomem
fluktuacji; zróżnicowanie ze względu na płeć:
wyższy poziom odejść wśród kobiet,
niezależnie od poziomu wyników/efektywności
Źródło: http://diginomica.com/2015/10/22/nestle-nestles-down-to-hr-analytics/#.Vjiy8UvbzO8
31
PRZYKŁADY:
NESTLE
• Korelacje: określono dwa profile osób
odchodzących; określono kluczowe powody
odejść: wynagrodzenia, przywództwo,
rekrutacja i wdrożenie do pracy, kultura
organizacyjna.
• Podjęte działania: wcześniejsze
rozpoczęcie wdrożeń do pracy (preboarding), opracowanie portal dla osób
rozpoczynających pracę (jeszcze przed
przyjściem do firmy), gdzie mogą chatować
z obecnymi pracownikami
Źródło: http://diginomica.com/2015/10/22/nestle-nestles-down-to-hr-analytics/#.Vjiy8UvbzO8
32
PRZYKŁADY:
GOOGLE
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=K
Y8v-O5Buyc&feature=share
33
PRZYKŁADY:
GOOGLE
•gDNA – badanie podłużne pracowników Google opracowane przez People
Innovation Lab
•Cel: w krótkim okresie – jak poprawić samopoczucie, jak rozwijać lepszych
liderów, jak budować zaangażowanie pracowników, jak poczucie szczęścia
wpływa na pracę
•Nie jest to typowe badanie ankietowe pracowników: dotyczy opinii i cech
pracowników oraz otoczenia
•Losowa i reprezentatywna próba 4000 pracowników Google; udział w
badaniu dobrowolny i poufny
Źródło: Laszlo Bock, Google’s scientific approach to work-life balance and much more,
Harvard Business Review,https://hbr.org/2014/03/googles-scientific-approach-to-work-lifebalance-and-much-more/
34
PRZYKŁADY:
GOOGLE
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=K
Y8v-O5Buyc&feature=share
35
PRZYKŁADY:
GOOGLE
• Przykład: równowaga praca-życie – jedynie 31% osób było
w stanie oddzielić pracę od życia osobistego (“Segmentors”);
dla pozostałych (“Integrators”) życie zawodowe i praca
przenikają się całych czas. Wśród tych osób ponad połowa
chciałaby się nauczyć jak lepiej oddzielać te dwie sfery.
• Rozwiązanie: biuro w Dublinie wprowadziło program “Dublin
Goes Dark”, w którym pracownicy zostawiali swoje
urządzenia mobilne przed wyjściem do domu. W efekcie
pracownicy raportowali “błogie, bezstresowe wieczory”.
Źródło: Laszlo Bock, Google’s scientific approach to work-life balance and much more,
Harvard Business Review,https://hbr.org/2014/03/googles-scientific-approach-to-work-lifebalance-and-much-more/
36
37
KLUCZOWE WYZWANIA
POMIARU W HR
38
CECHY DOBRYCH
MIERNIKÓW
Do kluczowych cech dobrych mierników kapitału
ludzkiego można zaliczyć:
•wiarygodność,
•obiektywizm,
•wewnętrzną spójność i logikę,
•równowagę pomiędzy wysiłkiem włożonym w zbieranie
danych a przydatnością,
•powiązanie z kluczowymi wynikami organizacyjnymi
oraz
•Porównywalność.
OGRANICZENIA
PROCESU
POMIARU W ZKL
• Pomiary HR stają się coraz bardziej wysublimowane i
eleganckie” (Cascio i Boudreau 2008), przy jednoczesnej
ułomności tych narzędzi w uchwyceniu znaczącego dla
organizacji oddziaływania czynników leżących po stronie
kapitału ludzkiego na realne wyniki, efektywność i
doskonalenie organizacji.
• Jedną z głównych przyczyn tych problemów jest skupienie
się na czynnikach najłatwiej mierzalnych, co nie pozwala na
uchwycenie uzależnionych od przyjętej strategii biznesowej
nośników efektywności (key performance indicators).
39
OGRANICZENIA
PROCESU
POMIARU W ZKL
40
• Wpływ strategiczny
• Zmiana organizacyjna
• Związki przyczynowoskutkowe
Systemy
danych i
portale
Karty
wyników
• Nośniki efektywności
Benchmarki
Bieżące
miary ZZL
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cascio W., Boudreau J., Investing in People. Financial Impact of
Human Resource Initiatives, Pearson Education, 2008, s. 7.
41
OGRANICZENIA
POMIARU
• Brak podejścia holistycznego: skoncentrowanie się tylko na
wybranych elementach HR. Istotny jest cały system oraz
wzajemne relacje jego składników, z perspektywy ich
związku z procesem realizacji ogólnej strategii
przedsiębiorstwa.
• Niejasne związki przyczynowo-skutkowe i ich kierunek,
często pośrednie powiązanie
• Brak automatyzmu wpływu działań HR i nakładów na wyniki
• Opóźniony czas reakcji oddziaływania określonych
czynników
42
ZMIANY W
POMIARZE KL
• Obecne podejścia do pomiaru przypominają często
klasyczną analizę kosztów i korzyści (CBA – CostsBenefits Analysis)…
• Co więc się zmienia?
43
W JAKIM KIERUNKU
ROZWIJA SIĘ POMIAR W HR?
PODEJŚCIE
INTEGRACYJNE
Źródło: bersin.com
44
ROZWÓJ FUNKCJI
PREDYKCYJNYCH
Skanowanie
• Czynniki zewnętrzne i wewnętrze wpływające na
kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny organizacji
• Analiza współzależności i interakcji pomiędzy tymi
składnikami kapitału intelektualnego
Planowanie
System HCM:21
• Model tradycyjny post-industrialny, oparty na
analizie luki/dopasowania zastąpiony
systemem ‘zwinnym’ nakierowanym na
zrównoważony kapitał ludzki
Produkowanie
45
•Działania HR analizowane
jako procesy (czynniki
wejścia-procesu-wyjścia);
analiza statystyczna
zastosowana do określenia
najbardziej efektywnej
kosztowo kombinacji
Predykcja
ROZWÓJ FUNKCJI
PREDYKCYJNYCH
Źródło: bersin.com
46
PRZYKŁADY
Źródło: Trendy HR 2015. Nowy świat pracy, Delloitte University Press
47
48
ZMIANA
STRATEGICZNA
•Właściwa logika: racjonalna
strategia
(przewaga
konkurencyjna, punkty zwrotne
talentów)
Właściwa
analiza
Właściwa
logika
Miary i
analizy ZZL
pozwalające
na zmianę
strategiczną
Właściwy
proces
Właściwe
miary
•Właściwa analiza: odpowiednie
pytania i rezultaty (informacja,
model, statystyki)
•Właściwe miary: wystarczające
dane (na czas, wiarygodne,
dostępne)
•Właściwy proces:
zarządzanie wiedzą
kultura, wpływ)
efektywne
(wartości,
WĄTPLIWOŚCI…
Czy HR ma nowego „bożka”?
49
50
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
KONTAKT:
[email protected]
Download