historia-i-rozwoj-nauki-o-zarzadzaniu-1

advertisement
13
2010-06-06 1 Historia i rozwój nauki o zarządzaniu Zestawienie problematyki
Przed nauką o zarządzaniu Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny
Kierunek human relation Podejście systemowe Koncepcje gry organizacyjnej
Koncepcje równowagi organizacyjnej Szkoła neoklasyczna Nowa fala w zarządzaniu
Przed naukowym zarządzaniem PIRAMIDY EGIPSKIE WIELKI MUR CHIŃSKI
Przed naukowym zarządzaniem – przedsiębiorstwo Michała Anioła KAPLICA SYKSTYŃSKA
BIBLIOTEKA LAURENZIANA KAPLICA MEDYCEUSZY 2010-06-06 2 Adam Smith –
klasyczna doktryna ekonomiczna Badania nad natur ą i przyczynami bogactwa narodów –
1776 rok Rozwa ania nt korzyści ekonomicznych, odnoszonych przez organizacje i społeczeństwa
dzięki podziałowi pracy. Podział pracy zwiększa wydajność dzięki wy szym
umiejętnościom i wprawie ka dego pracownika, oszczędności czasu traconego zazwyczaj przy
zmianie wykonywanych zadań, wynalazkom i maszynom zmniejszającym pracochłonność.
Rewolucja przemysłowa Rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku w Wielkiej
Brytani , do Ameryki docierając pod koniec wojny secesyjnej (1861-1865).
Pracę ludzką zastępowano maszynami, co podnosiło opłacalność produkcji w fabrykach.
Powstawaniu wielkich organizacji sprzyjało: Pojawienie się maszyn Rozwój produkcji masowej
Obni enie kosztów transportu dzięki rozwojowi sieci kolejowych Rewolucja przemysłowa
Zapotrzebowanie na naukowe metody organizacji i zarządzania:
liczne wynalazki powodujące mechanizację pracy fizycznej i wzrost przedsiębiorstw
intuicyjne zarządzanie jest niewystarczające do powodowania wzrostu wydajności robotników
bezpośrednio produkcyjnych niska wydajność hamulcem rozwoju gospodarczego
Organizacja zaliczona jako czynnik produkcji obok – ziemi, pracy, kapitału (II połowa XIX w.
A.Marshal ) Kierunek klasyczny w zarządzaniu naukowa organizacja pracy
ogólna teoria administracji 2010-06-06 3 Frederick Taylor
Był in ynierem i mechanikiem, który poświęcił 20 lat ycia na poszukiwanie takiego sposobu
wykonywania pracy, aby jej wydajność była jak najwy sza Zasady naukowego zarz ą dzania –
1911 rok – opisują teorie naukowej organizacji pracy Podstawowe osiągnięcia:
wykazanie, i w stosunku do zagadnień organizacji mo liwe
jest zastosowanie ścisłej metody badania naukowego,
wprowadzenie specjalizacji w pracy kierowniczej (system funkcjonalny)
oddzielił przygotowanie produkcji od wykonania produkcji Naukowa organizacja pracy
System funkcjonalny Mistrzowie produkcyjni Mistrzowie administracyjni KIEROWNIK Czas i
koszty Przygoto(…)
… przesądza
koordynacja:
Bezpośredni kontakt osób podejmujących organizacyjne decyzje
Podstawowe znaczenie w początkowych fazach planowania i
projektowania
Obejmowanie wszystkich czynników wa nych w konkretnej
sytuacji, tak e psychologiczne
Charakter ciągły
Towarzyszenie wszelkim podejmowanym projektom
Kierunek human relation Kierunek human relation
Douglas McGregor Zało enia teorii X i Y
Profesor zarządzania w MIT Sloan School Teoria X Teoria Y
Człowiek nie lubi pracy i w miarę mo liwości Praca jest niezbędna dla rozwoju psychologicznego
of Management. będzie jej unikał. człowieka.
Twierdził, i ka dy kierownik opiera swoje Człowieka trzeba zmuszać lub przekupywać, by
podjął nale yte wysiłki.
Człowiek chce się interesować pracą i w odpowiednich
warunkach mo e się nią cieszyć.
postępowanie…
… jest bardziej skuteczna i mo e
być bardziej surowa ni dyscyplina zewnętrzna.
przewidzieć reakcję Człowiek jest motywowany głównie przez W odpowiednich warunkach
człowiek jest motywowany
Teoria X – odzwierciedla poglądy większości pieniądze. pragnieniem zrealizowania swojego
potencjału.
klasyków organizacji i zarządzania Człowiek jest motywowany głównie przez obawę
o bezpieczeństwo.
Teoria Y – prezentowana…
… kierownik opiera swoje
postępowanie z podwładnymi na pewnych
teoretycznych zało eniach, z których czerpie
przeświadczenie, e określone jego
zachowanie wywoła ze strony osoby
podporządkowanej określoną, dająca się
przewidzieć reakcję
Teoria X – odzwierciedla poglądy większości
klasyków organizacji i zarządzania
Teoria Y – prezentowana przez przedstawicieli
human relations
Kierunek human relation
Kierunek…
… nie zawsze jest wprost proporcjonalna do
wysokości płac, a wynagrodzenie jest tylko jednym z
bodźców oddziałujących na pracowników
Grupy nieformalne – organizacja nieformalna:
Zwarta grupa pracowników, chętnie współpracująca ze sobą
Kierunek human relation Normy grupowe, zalecające dobrą wolę i kooperację
Występowanie czynników powodujących dumę z wykonywanej pracy
Opracował zało enia kierunku human relations
Kierunek…
…
algorytmy matematyczne do podejmowania Bertalanffy’ego, N. Wienera, V. Parteo i T. Parsonsa
decyzji gospodarczych
Rozwój szkoły badań operacyjnych pokrywa się System – zestaw składników, między którymi
z rozwojem elektronicznych maszyn cyfrowych zachodzą wzajemne stosunki (interakcje), i gdzie
Charakterystyczne elementy: ka dy składnik połączony jest z ka dym innym
Stosowanie aparatu matematycznego bezpośrednio lub pośrednio
Rozumowanie oparte na uproszczonym modelu
decyzyjnym
Rozwiązywanie problemów planowania procesów
ustrukturalizowanych
BERTALANFFY WIENER PARSONS
PARETO
Szkoła badań operacyjnych Podejście systemowe
Podstawowe zało enia podejścia
systemowego Systemowe spojrzenie na organizację
Postrzeganie w sposób całościowy przedmiotu
OTOCZENIE
poznania
Wejścia: Procesy transformacji Wyjścia…
… dominacji „koalicji kierownictwa” ze Materialno – wewnętrznym
MARCH
względu na niepewność otoczenia i tworzenie luzu Społeczno – wewnętrznym OBŁÓJ
organizacyjnego
Gra organizacyjna Równowaga organizacyjna
Szkoła neoklasyczna
Najbardziej znanym przedstawicielem
jest Peter Drucker – amerykański
teoretyk i praktyk zarządzania
Szkoła ta grupuje przede wszystkim
Współcześnie o zarządzaniu praktyków zarządzania…
Historia i rozwój nauki o zarządzaniu
Makroszkoły badań nad organizacjami
Szkoły zarządzania - wykład
Kierunki w nauce zarządzania
Koncepcje zarządzania -opracowanie
Ewolucja teorii zarządzania
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download