Przetwarzanie i statystyczna analiza danych w programie IBM SPSS

advertisement
Przetwarzanie i statystyczna analiza danych w programie IBM SPSS
Dzień
Zagadnienie
1. Podstawy
przetwarzania danych
2. Język poleceń
3. Analiza danych
ankietowych
4. Raportowanie i
wizualizacja danych
5. Wstęp do
prognozowania
szeregów czasowych
Wprowadzenie do środowiska IBM SPSS
Przygotowanie i wprowadzanie danych. Opis danych
Podstawowe operacje na zbiorach danych.
Wprowadzenie do języka poleceń SYNTAX
Operacje na zmiennych
Operacje logiczne. Pętle.
Makropolecenia
Narzędzia pomiarowe. Dobór próby.
Analiza wstępna. Braki danych.
Przeważanie danych
Statystyczny opis zbiorowości
Raporty tabelaryczne
Miary kontyngencji i porównanie populacji
Wizualizacja danych
Szereg czasowy. Podstawowe miary opisowe.
Funkcja trendu
Modelowanie szeregów czasowych. Wygładzanie wykładnicze
i model ARIMA
Liczba
godzin
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. 61 854 39 71, www.kompetencje.wige.ue.poznan.pl
Projekt „Kompetencje studentów WIGE UEP na dobry start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
4
Download