Zespół Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki

advertisement
Zespół Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki
- Grupa Nieliniowej Analizy Danych
Prof. dr hab. Wiesław Macek
Dr Marek Strumik
Mgr Anna Wawrzaszek
Turbulencja plazmowa w heliosferze
Turbulencja z punktu widzenia teorii
nieliniowych układów dynamicznych
i chaosu deterministycznego
Analiza szeregów czasowych
Fale nieliniowe w plazmie kosmicznej
Turbulencja w wietrze słonecznym
(bliska i daleka heliosfera)
Badanie niejednorodnego
transferu energii (zjawisko
intermitencji)
Widma multifraktalne
Skalowanie PDF
Modele multifraktalne
kaskad energii
Opis właściwości
skalowania przy uŜyciu
charakterystyk
multifraktalnych
i teorii procesów Markowa
Markowski charakter kaskady
Analiza danych z nieliniowych układów
dynamicznych
Chaos i intermitencja w
układach dynamicznych
Obliczanie wymiarów, entropi,
wykładników Lapunowa, itp.
na podstawie szeregów
czasowych
Opis multifraktalny
Wpływ szumu na nieliniowe
układy dynamiczne
Układ Lorenza
Układ Rösslera
Download