Wide³ki dynamiczne2

advertisement
Widełki dynamiczne
Widełki dynamiczne stanowią, obok widełek statycznych, dodatkowe ograniczenie wahań
kursów w trakcie sesji. Ich celem jest zapobieganie gwałtownym zmianom cen instrumentów
finansowych w trakcie sesji. Ustalane są względem kursu ostatniej transakcji.
Zasada działania
Górne widełki statyczne
Górne widełki dynamiczne
Ostatni kurs
Dolne widełki dynamiczne
Dolne widełki statyczne
W przypadku gdy na Giełdę wpłynie zlecenie, które powoduje zmianę ceny instrumentu
finansowego poza widełki dynamiczne, następuje:
• ZamroŜenie i zawieszenie notowań instrumentu finansowego,
• Rozpoczęcie fazy Przed Otwarciem (ustalanie Teoretycznego Kursu Otwarcia TKO).
Notowania i zawieranie transakcji zostaje przywrócone, gdy TKO nie przekracza widełek
dynamicznych lub gdy decyzją przewodniczącego sesji widełki dynamiczne zostaną
przesunięte. Zlecenie, które wywołało zawieszenie notowań pozostaje w arkuszu zleceń (nie
jest eliminowane).
Widełki dynamiczne NIE OBOWIĄZUJĄ w następujących fazach sesji: na otwarciu, na
zamknięciu, oraz w fazie równowaŜenia rynku. Przewodniczący sesji w trakcie danej sesji
giełdowej ma prawo w wyjątkowych przypadkach zmienić, zawiesić lub odstąpić od
stosowania widełek dynamicznych dla danego instrumentu.
W odróŜnieniu od widełek statycznych, widełki dynamiczne obowiązują równieŜ w dniu
pierwszego notowania instrumentu.
Rozpiętość widełek dynamicznych na podstawie Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
dla poszczególnych typów instrumentów finansowych jest następująca:
Rynek kasowy
Instrument
Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
Akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
Pozostałe akcje
Obligacje
Prawa poboru
Szerokość dynamicznych ograniczeń wahań kursu
+/ - 3,5%
+/ - 4,5%
+/ - 6,5%
+/ - 2 punkty procentowe
6,5%, jeŜeli Zarząd Giełdy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień pierwszego notowania prawa
poboru nie określi innej wysokości dynamicznych
ograniczeń wahań kursu.
Prawa do nowych akcji
Certyfikat y inwestycyjne
Prawa pierwszeństwa z obligacji
Warranty
Certyfikaty indeksowe
W przypadku praw do nowych akcji spółki, której
akcje wchodzą w skład indeksu WIG20 lub MIDWIG
analogicznie jak dla tak ich akcji, w innych
przypadkach +/ - 6,5%
+/ - 6,5%
+/ - 35%
+/ - 40%
KaŜdorazowo określana przez Zarząd Giełdy
najpóźniej w przeddzień pierwszego notowania
certyfikatów
Rynek terminowy
Instrument
Kontrakty terminowe WIG20
Kontrakty terminowe mWIG40
Kontrakty terminowe na akcje
Kontrakty terminowe na obligacje
Kontrakty terminowe na waluty
Opcje na indeks
Opcje na kursy akcji
Jednostki indeksowe
Szerokość dynamicznych ograniczeń wahań kursu
+/- 25 punktów indeksowych
+/- 30 punktów indeksowych
+/- 3,5%
+/- 0,4 punktu procentowego
+/- 4 zł
Połowa wartości widełek statycznych
Połowa wartości widełek statycznych
+/- 5 zł
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards