Widełki statyczne Widełki statyczne stanowią podstawowe

advertisement
Widełki statyczne
Widełki statyczne stanowi podstawowe ograniczenie waha kursów w trakcie sesji. Ich
celem jest zapobieganie nadmiernym zmianom cen instrumentów finansowych. Warto
widełek jest liczona wobec kursu odniesienia, którym jest:
• kurs zamkni cia z poprzedniej sesji
• ostatni, dzienny kurs rozliczeniowy
• warto teoretyczna instrumentu.
Zasada działania
górne widełki statyczne
kurs odniesienia
dolne widełki statyczne
Widełki statyczne OBOWI ZUJ na otwarciu oraz na zamkni ciu sesji. Je li Teoretyczny
Kurs Otwarcia lub Zamkni cia wykracza poza ustalone granice widełek statycznych,
Przewodnicz cy sesji mo e zmieni ich zakres.
W przypadku zło enia na Giełdzie zlecenia, które spowoduje zmian cen instrumentu
finansowego poza widełki statyczne, nast puje
• Przyj cie zlecenia,
• Zamro enie i zawieszenie notowa na danym instrumencie finansowym,
• Rozpocz cie Fazy przed Otwarciem (ustalenie nowego Teoretycznego Kursu
Otwarcia)
Je li nowy kurs otwarcia nadal wykracza poza widełki statyczne, Przewodnicz cy sesji mo e
podj decyzj o zmianie ich warto ci.
W dniu pierwszego notowania instrumentu widełki statyczne NIE OBOWI ZUJ .
Rozpi to widełek statycznych na podstawie Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego dla
poszczególnych typów instrumentów finansowych jest nast puj ca:
Instrument
Akcje
Kontrakty terminowe na indeksy
Kontrakty terminowe na kursy walut
Kontrakty terminowe na akcje
Obligacje
Prawa pierwsze stwa z obligacji
Certyfikat y inwestycyjne
Prawa do akcji notowanych w systemie ci głym
Prawa poboru do akcji notowanych w systemie
ci głym
Jednostki indeksowe
Warranty opcyjnie
Opcje na indeks
Szeroko
statycznych ogranicze waha kursu
+/ - 10% od kursu odniesienia
+/ - 5% od kursu odniesienia
+/ - 3% od kursu odniesienia
+/ - 5% od kursu odniesienia
+/- 3 punkty procentowe od kursu odniesienia
+/- 100% od kursu odniesienia
+/ - 10% od kursu odniesienia
+/ - 10% od kursu odniesienia
+/ - 100% od kursu odniesienia
+/ - 5% od kursu odniesienia
+/ - 100% od kursu odniesienia
+/ - 5% redniej z ostatnich 20 warto ci zamkni cia
Opcje na akcje
indeksu bazowego okre lonych przed pierwszym
dniem danego miesi ca, zaokr glonej matematycznie
do pełnych punktów indeksowych.
+/ - 5% redniej z ostatnich 20 warto ci zamkni cia
indeksu bazowego okre lonych przed pierwszym
dniem danego miesi ca, zaokr glonej matematycznie
do dziesi tych cz ci jednostek waluty notowania i nie
mo e by mniejsza ni jedna jednostka waluty
notowania.
Download