CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE prof

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Dermatologia i Wenerologia
2. Numer kodowy kursu
DER001C
3. Jednostka dydaktyczna
I Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
4. Typ kursu
Kurs obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
4
7. Semestr
7/8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
dr n. med. Jarosław Bogaczewicz
10. Osoby prowadzące zajęcia
Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka, Ewa Robak, Cecylia Arkuszewska, Joanna Narbutt,
Aleksandra Lesiak, Agnieszka Żebrowska, Lilianna Kulczycka, Jacek Dąbkowski, Jarosław Bogaczewicz.
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Zrozumieć podstawy patogenezy i objawów
klinicznych alergicznych i
autoimmunologicznych chorób skóry.
Zdefiniować i wyjaśnić następujące
zagadnienia: pokrzywka, wyprysk,
pęcherzyca, pemfigoid, toczeń rumieniowaty,
twardzina układowa, zapalenie skórnomięśniowe.
Zrozumieć podstawy etiologii zakaźnych
chorób skóry.
Wymienić i omówić wirusowe, bakteryjne,
grzybicze i pasożytnicze choroby skóry.
Zrozumieć podstawy onkogenezy
nowotworów skóry i chłoniaków skóry.
Wymienić, omówić i porównać cechy
kliniczne nowotworów skóry i chłoniaków
skóry
Zrozumieć podstawy patogenezy łuszczycy,
liszaja płaskiego, trądziku i trądziku
różowatego.
Wymienić, omówić i porównać cechy
kliniczne łuszczycy, liszaja płaskiego, trądziku
i trądziku różowatego.
Zrozumieć diagnostyczne i terapeutyczne
metody związane z fototerapią i krioterapią.
Wyjaśnić naukowe podstawy i zastosowanie
fototerapii i krioterapii.
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Rozwinąć podstawowe umiejętności
diagnostyki dermatologicznej.
Cele szczegółowe
Wybrać właściwe metody diagnostyczne i
zaplanować strategię diagnostyczną.
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Rozwinąć świadomość odpowiedzialności i
roli w procedurach diagnostycznych i
terapeutycznych.
12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne
13. Liczba godzin zajęć
Łącznie: 70
Wykłady: 14
Zajęcia w grupach łączonych: 22
Ćwiczenia kliniczne: 34
Rozwinąć świadomość roli profesjonalizmu
medycznego.
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
Kurs obejmuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patogenezy, objawów chorób
skóry i metod leczenia wybranych chorób skóry.
Tematy:
Zajęcia praktyczne: na oddziale lub w poradni przyklinicznej, Mikologia, Immunodermatologia,
Krioterapia, Fototerapia, Anatomia i fizjologia skóry, Badanie dermatologiczne. Semiotyka.,
Łuszczyca, Choroby pęcherzowe, Toczeń rumieniowaty, Liszaj płaski, Choroby bakteryjne
skóry, Gruźlica skóry, Chłoniaki skóry, Twardzina układowa, Twardzina, MCTD, Zapalenie
skórno-mięśniowe, Zespoły paraneoplastyczne, Nowotwory skóry, Atopowe zapalenie skóry,
AIDS, Łojotokowe zapalenie skóry, Trądzik zwyczajny, Trądzik różowaty, Zakażenia
grzybicze, Zakażenia wirusowe, Kiła, rzeżączka, NGU, Wyprysk, Choroby tropikalne i
pasożytnicze, Pokrzywka, Rumienie, Reakcje polekowe. Fotodermatozy, Łysienie plackowate.
Nazwa jednostki:
I Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 94-017 Łódź,
Krzemieniecka 5, te. (42) 686 79 81Fax (42) 688 45 65, Mail: [email protected]
kierownik: Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska
17. Metody nauczania i uczenia się
Zajęcia w grupach łączonych, zajęcia w grupach dziekańskich.
18. Zalecane źródła nauczania
Podręcznik obowiązkowy:
Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Jabłońska S., Majewski S.Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1.
Podręczniki uzupełniające:
Rook’ s textbook of dermatology. Burns T., Breathnach S., Cox N., Griffihs Ch. (eds) Blackwell
Science Ltd, Oxford UK, 2004.
Braun-Falco’s Dermatology. Burgdorf, WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M. (eds)
Springer. 3 rd ed 2009.
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
1 kolokwium ustne,
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
Egzamin ustny
umiejętności praktyczne:
Opis przypadku, umiejętności rozpoznawania chorób skóry i proponowania leczenia
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
Ocena postawy
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
[email protected]
Download