Innowacje w biznesie - Akademia Leona Koźmińskiego

advertisement
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
KOŹMIŃSKI UNIVERSITY
SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
SEMESTR LETNI
NAZWA PRZEDMIOTU/
Innowacje w biznesie
NAZWA PRZEDMIOTU W
JEZYKU ANGIELSKIM
KOD PRZEDMIOTU
LICZBA PUNKTÓW ECTS
Innovations in business
OSOBA (Y)
PROWADZĄCA (E)
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Stopień
naukowy
Imię i Nazwisko
dr
Michał Marte
dr
Michał Marte
Katedra / Instytut
/ Centrum
(JEŚLI INNA NIŻ PROWADZĄCA)
PREREKWIZYTY *
(warunki wstępne)
Podstawy zarządzania
KOREKWIZYTY
CELE KSZTAŁCENIA
Cel główny:
- zapoznanie studentów z istotą innowacji i
innowacyjności oraz tworzeniem i zarządzaniem
innowacjami.
Cele szczegółowe:
- określenie kierunków przemian we współczesnym
otoczeniu biznesowym małych, średnich i dużych firm
oraz korporacji,
- przekazanie wiedzy i narzędzi umożliwiających
tworzenie konceptów innowacji odpowiadających na
rzeczywiste potrzeby odbiorców produktów i usług,
- kształtowanie umiejętności skutecznego zarządzania
procesami innowacyjnymi (rozwój nowych produktów
/ usług i wprowadzanie ich na rynek)
EFEKTY KSZTAŁCENIA: UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE
1. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI
ROZUMOWANIA
TEORETYCZNEGO
2. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI
SAMODZIELNEGO
Podczas kursu studenci posiądą wiedzę w zakresie:
- istoty i pojmowania innowacji i innowacyjności
- zmiany w sposobach tworzenia i wprowadzania
innowacji (stare i nowe podejścia do segmentacji
odbiorców i ich wpływ na skuteczność tworzonych
innowacji;
modele
zarządzania
innowacjami;
zarządzanie innowacjami a strategia firmy)
- wpływu procesu globalizacji i rozwoju technologii na
zmianę sposobu skutecznego działania firm (nowe
modele biznesowe, zmiany w łańcuchu tworzenia
wartości, nowe sposoby współpracy firm)
- wzrostu znaczenia skutecznych innowacji w osiąganiu
przewagi konkurencyjnej firmy (źródła i ewolucja
sposobu tworzenia przewagi konkurencyjnej)
Podczas kursu studenci nabędą umiejętności:
- aktywnego uczestniczenia i kierowania procesem
tworzenia innowacji odpowiadających rzeczywistym
KRYTYCZNEGO MYŚLENIA,
WNIOSKOWANIA, OCENY I
STOSOWANIA TEORII W
PRAKTYCE
3. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI,
PRACY W ZESPOŁACH,
PRZYWÓDZTWA
ORGANIZACYJNEGO,
WZORÓW ETYCZNYCH,
ZACHOWAŃ I POSTAW
SPOŁECZNYCH,
ŚWIADOMOŚCI TRWAŁEGO
ROZWOJU EKOSYSTEMU
potrzebom odbiorców,
wyszukiwania oraz selekcji informacji potrzebnych w
procesie kreowania innowacji,
- wyszukiwania oraz selekcji informacji potrzebnych w
procesie wprowadzania nowych produktów i usług,
- efektywnego zarządzania procesem wprowadzania na
rynek nowych produktów i usług,
- maksymalizowania efektywności procesów
innowacyjnych,
- przeprowadzenia analizy pozycji firmy w jej otoczeniu
konkurencyjnym oraz określenia możliwych obszarów
jej dalszego rozwoju
Podczas kursu studenci zdobędą umiejętności:
- skutecznego komunikowania się podczas pracy w
zespołach projektowych opracowujących innowacje,
- pełnienia roli lidera współtworzącego koncepty
innowacji oraz zarządzającego procesem ich rozwoju i
wprowadzania,
- kreowania innowacji zgodnych z normami etycznymi i
prawnymi, a jednocześnie nakierowanych na potrzeby
finalnego odbiorcy i zgodnych ze strategią firmy.
-
TREŚCI KSZTAŁCENIA
LICZBA GODZIN
Wykłady:
1. Wprowadzenie. Kierunki współczesnych przemian w biznesie
2. Innowacje i ich znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
3. Proces tworzenia konceptu innowacji (segmentacja odbiorców,
generowanie pomysłów i konceptów)
4. Strategie innowacyjne w firmie.
5. Proces rozwoju i wprowadzanie na rynek produktów i usług
(zarządzanie projektami innowacyjnymi, wprowadzanie
produktów i usług na rynek)
6. Konkurowanie modelami biznesowymi firmy.
RAZEM LICZBA GODZIN:
SUGEROWANA LICZBA GODZIN PRACY WŁASNEJ STUDENTA ***
CAŁKOWITA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA
STUDIOWANIE PRZEDMIOTU
3
3
4
4
2
4
20
40
60
METODY NAUCZANIA
Wykłady, case study - analiza
DESCRIPTION OF THE MODULE IN ENGLISH (MAX 300 SYMBOLS)
The goal of this course is to equip students with practical skills which will help them
become innovation leaders who create successful innovation concepts and implement them
later on in real-life business practice.
The course entails knowledge and skills relating to innovation creation, management and
commercialization suitable for companies of different sizes of operations.
UMIĘDZYNARODOWIENIE
Podczas kursu studenci poznają proces tworzenia
KSZTAŁCENIA
innowacji, który można zastosować w otoczeniu lokalnym
i globalnym.
ASPEKTY
Podczas kursu studenci poznają sposób tworzenia
ODPOWIEDZIALOŚCI
innowacji uwzględniający problemy etyki w biznesie,
SPOŁECZNEJ I ETYCZNEJ
zasady społecznej odpowiedzialności firmy oraz prawa
konsumenckie.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do trzech pozycji)
LP.
1.
2.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
Clayton M. Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo PWN 2010 (s. 19-71)
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, One Press
2011 (s. 18-59)
3.
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do pięciu pozycji)
LP.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
1.
Clayton M. Christensen, Scott D. Anthony, Erik A. Roth, Innowacje. Następny krok.
Wykorzystanie teorii innowacji w przewidywaniu zmian na rynku, Wydawnictwo
Studio Emka 2008
Dyer, Jeffrey H., Hal B. Gregersen, and Clayton M. Christensen. The Innovator's DNA:
Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Harvard Business Press, 2011.
Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, The Innovator's Solution: Creating and
Sustaining Successful Growth, Harvard Business School Press 2003
2.
3.
4.
5.
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU (można podać dowolną liczbę pozycji)
LP.
1.
2.
3.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
na bieżąco będą podawane artykuły lub książki związane z tematem kursu
FORMA ZALICZENIA (pisemna, ustna, projekt)
Proszę szczegółowo wyjaśnić jakie elementy będą składały się na ocenę końcową i jaka jest ich waga
RODZAJ
SPRAWDZANYCH
KOMPETENCJI
SPRAWDZANIE
NABYTEJ WIEDZY I
ROZUMOWANIA
TEORETYCZNEGO
SPRAWDZANIE
NABYTYCH
UMIEJĘTNOŚCI (Z
ZAKRESU
DYSCYPLINY I
KOMUNIKACJI
ORAZ ZACHOWAŃ I
POSTAW
SPOŁECZNYCH,
WZORÓW
ETYCZNYCH)
EGZAMIN W
TERMINIE
POPRAWKOWYM –
jeśli forma egzaminu
będzie inna niż w
pierwszym terminie
INNE UWAGI WŁASNE
FORMA SPRAWDZIANU
Opis i analiza studium
przypadku na podstawie
dostępnej literatury (6-8
stron).
j.w.
CZAS TRWANIA
1h – spotkanie
podsumowujące
prace.
PROCENTOWY
WPŁYW NA
OGÓLNĄ
OCENĘ
100%
j.w.
j.w.
-
-
-
j.w.
j.w
j.w
KIERUNEK
ROK STUDIÓW / SEMESTR STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
TYP PRZEDMIOTU podstawowy P / kierunkowy K / specjalnościowy S
POZIOM PRZEDMIOTU **
podstawowy P /
średnio zaawansowany Ś /
Wykład do
wyboru
zaawansowany Z
RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN NAUCZANIA, W TYM:
Wykład – wprowadzenie do tematyki zajęć przez prowadzącego
Ćwiczenia
Konwersatorium z wykładowcą
Warsztaty grupowe
Spotkania z praktykami
Laboratorium
Projekty
E-learning
Seminaria dyplomowe
Inne metody
Egzamin
FORMA STUDIÓW
stacjonarne S / niestacjonarne NS
POZIOM STUDIÓW
pierwszego stopnia I ST / drugiego stopnia II ST / magisterskie jednolite MJ
JĘZYK WYKŁADOWY
(polski / obcy – jaki)
S
I, II ST
Download