Innowacje produktowe

advertisement
Innowacje produktowe
Przemiany w cyklach
życia produktów
1
Podstawowe funkcje wywołujące
wymierne efekty
MARKETING
INNOWACJE
Jak wskazuje Peter Drucker „przedsiębiorstwo
posiada dwie, i tylko dwie podstawowe funkcje:
Marketing i Innowacje. Tylko one powodują
efekty, wszystko pozostałe: to koszty ”
2




Innowacja to rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego,
podejmowanie rzeczy trudnej i skomplikowane kryjącej
w sobie niebezpieczeństwo i konflikty
Innowatorem jest twórca nowych pomysłów, konstrukcji i
rozwiązań, ten , którego inteligencja, pomysłowość,
inicjatywa i energia są wyższe niż u innych członków jego
otoczenia i środowiska.
Innowacyjność
lub
inaczej
zaangażowanie
przedsiębiorstwa w procesy innowacyjne - określa
częstotliwość
innowacji
dokonywanych
w
porównywalnym okresie w dziedzinie produktów i
procesów technologicznych, a również korzyści
ekonomiczne uzyskane dzięki innowacją.
Dyfuzja to rozpowszechnianie innowacji w miejscu
pierwszego wdrożenia i w innych miejscach obejmujących
krajowych i zagranicznych nabywców. Powodzenie i
rozmiary dyfuzji zależą od efektywności innowacji.
3
Etap realizowania innowacji wymaga:
1. Przeprowadzenia analizy dla wyeliminowania
niewykonalnych pomysłów.
2. Konkretyzacji pomysłu polegającej na dokładnym
opracowaniu sposobu wykonania produktu, a więc jego
głównych cech, wyglądu itp.
3. Wykonania projektu dla przekształcenia pomysłu w
produkt.
4. Przeprowadzenia testu rynkowego, który polega na
sprawdzeniu prawdopodobieństwa powodzenia produktu
na rynku docelowym przedsiębiorstwa, obserwacji
postępowania klientów i zebraniu ich opinii odnoszących
się do produktu, ceny, nazwy, opakowania, sposobu
prezentacji itp.
5. Dokonania niezbędnych zmian, uzupełnień i udoskonaleń
wynikających z przeprowadzonego testu i wprowadzenie
produktu na rynek na podstawie programu
marketingowego obejmującego sposób dystrybucji i
promocji nowego produktu.
4
Organizacje aktywne dążą do kierowania procesem
innowacji. Pokazane na rysunku etapy ilustrują ogólny cykl
życia charakteryzujący współcześnie większość innowacji
ROZWÓJ
ZASTOSOWANIE
URUCHOMIENIE
organizacja
ocenia ,
modyfikuje i
doskonali twórczy
pomysł
organizacja
wykorzystuje
rozwiniętą ideę w
projektowaniu
produkcji lub
dostawach nowych
produktów
organizacja
wprowadza na
rynek nowe
produkty lub usługi
DOJRZAŁOŚĆ
większość
konkurencyjnych
organizacji ma
dostęp do danego
pomysłu
WZROST
UPADEK
zmniejsza się popyt
na innowacje,
następuje rozwój i
zastosowanie
innowacji
zastępujących
poprzednią
wzrasta popyt na
nowe produkty lub
usługi
5
INNOWACJE RADYKALNE
Nowe produkty usługi lub technologie, które całkowicie zastępują
dotychczasowe.
INNOWACJE STOPNIOWE
Nowe produkty,usługi lub technologie, które jedynie modyfikują
dotychczasowe.
INNOWACJE TECHNICZNE
Zmiany wyglądu fizycznego produktu, lub usługi, parametrów
osiągnięć lub procesów produkcyjnych.
INNOWACJE KIEROWNICZE
Zmiany w procesach kierowania sposobem obmyślania, tworzenia i
dostarczania klientom produktów i usług.
6
Nowy produkt i jego istota
Nowy produkt lub usługa:
 stwarzają przedsiębiorstwu możliwość
rozszerzenia asortymentu wytwarzanych i
sprzedawanych produktów
 dają szansę pozyskania nowych nabywców na
dotychczasowych i nowych segmentach rynku
 morze odmłodzić „ koszyk ” proponowanych
produktów bądź usług
7
Według Booza, Allena i Hamiltona występuje sześć
kategorii nowych produktów z punktu widzenia ich
nowości dla przedsiębiorstwa i rynku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
produkty nowe na świecie; nowe produkty tworzące nowy
rynek
nowe linie produktu; nowe produkty pozwalające na wejście
po raz pierwszy na istniejący już rynek
produkty dodatkowe; nowe produkty uzupełniające
dotychczasowe linie produkcyjne przedsiębiorstwa
udoskonalenia dotychczasowych produktów; nowe produkty o
udoskonalonym działaniu lub większej wartości postrzeganej,
wchodzące na miejsce produktów dotychczasowych
produkty repozycjonowane; istniejące o produkty kierowane
na nowe rynki lub segmenty rynku
produkty redukujące koszty
8
Schemat zachowań różnych grup nabywców
wobec nowych produktów
Podział nabywców nowych produktów:
Pionierzy
Rozważni
Ostrożni
Bierni
Konserwatyści
9
Pionierzy
Cechy charakterystyczne
Lubią ryzyko i poznawanie nowości. Ludzie śmiali i
odważni
Status społeczny i wiek
Młodzi status społeczny najwyższy. Wykształceni o
licznych
zainteresowaniach. Zamożni.
Postawa
Ścisły kontakt z wiedzą i informacją naukową.
Współdziałanie i bliskie kontakty z ludźmi tej grupy,
częsta wymiana poglądów i doświadczeń.
Wpływ społeczny
Opinie mają moc sugestii. Bardzo kosmopolityczni.
Często podróżują
10
Rozważni
Cechy charakterystyczne
Dbający o szacunek i zabiegający o poważanie u innych.
Status społeczny i wiek
Wysoki poziom społeczny. Dość duży zakres
zainteresowań i zamiłowań.
Postawa
Bardzo częste kontakty ze środowiskiem. Ludzie
prenumerujący dużo czasopism i gazet
Wpływ społeczny
Opinie tej grupy mogą często wpływać na inne grupy
społeczne. Bardzo przywiązani do środowiska. Często
zaangażowani w pracach na rzecz bliskich bądź w
miejscu zamieszkania.
11
Ostrożni
Cechy charakterystyczne
Zastanawiający się i z rozmysłem podejmujący decyzje.
Nowościami interesujący się tylko wtedy, gdy już je
wypróbowali inni.
Status społeczny i wiek
Średni poziom społeczny. Średni zakres zainteresowań.
Postawa
Duży kontakt z ludźmi na wyższym poziomie, zwłaszcza z
grupą rozważnych. Czytają czasopisma i gazety na
poziomie wyższym niż średni.
Wpływ społeczny
Opinie tej grupy są często uwzględniane.
12
Bierni
Cechy charakterystyczne
Sceptyczni. Akceptujący produkt nowy tylko pod
wpływem innych.
Status społeczny i wiek
Poziom
społeczny
poniżej
średniego.
Niezbyt
wykształceni, o niskich dochodach.
Postawa
Przyswajają poglądy zbliżone do ich poziomu lub
poziomu grupy ostrożnych. Mniej czytają niż grupa
ostrożnych.
Wpływ społeczny
Opinie nie wiele znaczące. Niewielki udział społeczny.
13
Konserwatyści
Cechy charakterystyczne
Orientujący się raczej ku przeszłości. Najlepiej akceptują
status quo.
Stosunek społeczny i wiek
Niski poziom społeczny. Często ludzie starsi, nie
wykształceni, bez określonej specjalności.
Postawa
Korzystają często z opinii i informacji sąsiadów, przyjaciół,
rodziny. Niewiele czytają.
Wpływ społeczny
Opinie ich są rzadko uwzględniane. Ludzie izolujący się.
14
Udział procentowy w rynku
Pionierzy
Konserwatyści
Rozważni
Bierni
Ostrożni
15
STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU
Polega na wprowadzaniu nowych lub zmodyfikowanych
produktów na dotychczasowe rynki.
Strategia ta jest możliwa, gdy firma ma znaczną liczbę
nabywców i gdy oferuje im produkty mającą silną markę.
ROZWÓJ PRODUKTÓW
.. można realizować poprzez:
 kreowanie modeli nowych produktów
 wprowadzanie istotnych usprawnień, polepszanie jakości
 stosowanie innowacji w uznawanych przez klientów
produktach ( lojalnych wobec naszej firmy i marki
produktu).
O nowych właściwościach, o nowych funkcjach, o nowych
korzyściach należy klientów powiadomić ( na przykład
poprzez przypominającą reklamę ).
16
Fazy rozwoju i realizacji nowego
produktu
1. Badanie przedsiębiorstwa
2. Badanie wykonywalności
3. Rozwój
4. Test rynku
5. Wprowadzenie na rynek
6. Komercjalizacja
17
Przyczyny wycofywania się produktów z
rynku
Presja czynnika czasu w sposób nieubłagany „przenosi” część
produktów do fazy starzenia się i wycofywania ich z rynku. Poza
tym specyfika produktów związanych z modą wpływa na ich
stosunkowo krótki cykl życia.
Przed powzięciem decyzji o wycofaniu produktu z rynku producent
(lub firma, która zajmuje się jego dystrybucją) powinien zebrać
informacje o:
 wielkości sprzedaży ( w ujęciu ilościowym i wartościowym )
 kierunkach rozwoju rynku i udziału danego produktu w
zaspokajaniu potrzeb
 pojawianiu się na rynku produktów konkurencyjnych
 poziomie kosztów jednostkowych, obniżki strat
 możliwych sposobów zmian cen produktów
 stanie potencjału produkcyjnego i możliwości jego przestawienia
na produkty zmodernizowane (ulepszone) lub nowe.
18
Cykl życia produktu
Produkty mają różną i ograniczoną długość czasu
przebywania na rynku.
Sprzedaż produktu przechodzi przez różna fazy a każda z
nich stwarza inne szanse i powoduje inne konieczności
marketingowego działania, a zwłaszcza zmian proporcji
elementów marketing-mix.
W każdej fazie na skutek różnic wysokości sprzedaży i
poziomu kosztów następuje wzrost lub spadek zysku.
Strategia
marketingu,
doskonalenie
produktu,
uatrakcyjnienie cen i promocja obrazu produktuumożliwiają planowe kształtowanie cyklu obiegu produktu
na rynku.
19
Klasyczny cykl życia produktu
Wprowadzenie
wzrost
dojrzałość
nasycenie
wycofanie
20
Wprowadzenie









Sprzedaż niewielka
Zyski bez znaczenia
Konsumenci preferujący innowacje
Konkurenci kilku
Strategia ekspansji na rynku
Nakłady marketingowe bardzo wysokie
Dystrybucja kształtująca się
Cena wysoka
Produkt pierwotny
21
Wzrost









Sprzedaż szybki wzrost
Zyski najważniejsze
Konsumenci rynek masowy
Konkurenci rosnąca liczba
Strategia penetracji rynku
Nakłady marketingowe wysokie
Dystrybucja intensywna
Cena niższa
Produkt ulepszony
22
Dojrzałość









Sprzedaż wolny spadek
Zyski spadek
Konsumenci rynek masowy
Konkurenci wielu rywali
Strategia utrzymania udziału
Nakłady marketingowe malejące
Dystrybucja intensywna
Cena niższa
Produkt zróżnicowany
23
Spadek









Sprzedaż spadek
Zyski niskie lub zerowe
Konsumenci maruderzy rynkowi
Konkurenci spadek ich liczby
Strategia utrzymania podaży
Nakłady marketingowe niskie
Dystrybucja selektywna
Cena najniższa
Produkt
24
Efekty modyfikacji produktu
Znaczna modyfikacja produktu
Zmiana w postrzeganiu produktu
Nowe produkty sprzedaży
Nowi użytkownicy
25
Przykładowe
innowacje
26
Pióro SMARTpen
Holenderska firma LCI Computer Group wymyśliła
specjalne pióro, które notuje wszelkie ruchy
wykonywane przez podpisującego się. W jego środku
znajduje się procesor, nadajnik i odbiornik sygnałów
radiowych, dzięki którym pióro komunikuje się z
komputerem. Komputer analizuje dynamikę nacisk i
tempo z jakimi podpis jest składany. Porównuje z bazą
podpisów i weryfikuje go. Dzięki temu nie musimy
widzieć tego Kto podpisuje się , żeby być pewnym, że
nie
zostaliśmy
oszukani.
Wynalazkiem
są
zainteresowane firmy które poprzez sieć internetową
przeprowadzają transakcje finansowe - banki,i sklepy.
27
Procesor PENTIUM II
Firma INTEL wyprodukowała w technologii o.25
mikrometrów. Posiada on moc obliczeniową
równą 8 mln tranzystorów. Może on być
wykorzystywany w serwerach i stacjach
roboczych, a także w komputerach osobistych.
Dzięki mechanizmom Dual Independent Bus,
Dynamic Execution
oraz multimedialnemu
rozszerzeniu MMX zapewniaj a użytkownikom
efektywne korzystanie z usług internetu,
trójwymiarowych programów graficznych, a także
dysków interaktywnych DVD.
28
Monitor PF70
Firma Panasonic stworzyła superpłaski 17-calowy
kineskop PaNaflat. Wyświetla on obraz bez
zniekształceń i redukuje odblask światła o 85%, co
wpływa na poprawę kontrast . Monitor pozwala
uzyskać maksymalna rozdzielczość 1280x1024
punktów. Przy tej rozdzielczości obraz odświeża
się z częstotliwością 80mHZ, a średnica plamki
0.24 mm. Monitor ten może pracować w 21
trybach i ma 8 fabrycznych ustawie. Spełnia On
światowe normy oszczędności energii oraz emisji
promieniowania.
29
Download