innowacje-definicje-rodzaje-przyczyny

advertisement
6
INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych
idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane.
INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy
produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności.
POSTĘP TECHNICZNY - ciąg zdarzeń (skończony lub nie), w którym każde następne zdarzenie
an+1 powstaje przez innowację poprzedniego an .
Postęp techniczny, proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do
procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz
przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów. Mieści się w nim również
podejmowanie produkcji nowych wyrobów oraz doskonalenie wyrobów dotychczas wytwarzanych.
Postęp techniczny może występować w dziedzinie środków pracy (tzw. technika ścisła) lub może
dotyczyć metod produkcji (postęp technologiczny), przy zachowaniu wzajemnie ścisłych
uwarunkowań. (Źródło: Encyklopedia PWN . Wyd. FOGRA)
Definicje uzupełniające PROTOTYP - jeden egzemplarz wyrobu (lub niewielka seria)
skonstruowany w celu przekonania się, czy pomysł, na podstawie którego on powstał, sprawdza się
w praktycznym działaniu.
Twórczość jest procesem indywidualnym, który może w organizacji zachodzić lub nie.
Innowacja (nowatorstwo) jest to działalność organizacji nastawiona na kierowanie i pobudzanie
twórczości pracowników. Czasami mianem innowacji określa się nowy produkt lub usługę, będące
wynikiem tej działalności.
Atrybuty człowi eka twórczego :
Doświadczenie życiowe - nabyta wiedza (raczej zdroworozsądkowa, niż szkolna) oraz umiejętności
praktyczne i ukształtowane nawyki.
Osobowość - szerokie zainteresowania, zamiłowanie do złożoności, wysoki poziom energii,
niezależności i autonomii, duża pewność siebie i silne przekonanie o własnym twórczym
charakterze.
Zdolności poznawcze - to zdolności danej osoby do inteligentnego myślenia i skutecznego
analizowania sytuacji i danych. - to zdolność człowieka do efektywnego postrzegania faktów
rzeczywistości i abstrakcyjnego nad nimi rozumowania (analizowania, syntetyzowania, wyciągania
wniosków indukcyjnych, kojarzenia zależności)
Etapy procesu twórczego Proces twórczy nie jest ani mechaniczny, ani przewidywalny, często
przechodzi następujące etapy:
Charakterystyka etapów twórczych PRZYGOTOWANIE Proces twórczy zwykle rozpoczyna okres
przygotowania, który może obejmować wykształcenie i formalne szkolenie.
(…)
… zachowań.
Obejmuje: - płace, premie i dodatki;
finansowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi ludzi.
Uwaga: 1) Nie karać za brak pomyślnych rezultatów twórczych pomysłów (zniechęca twórców do
podejmowania ryzyka).
2) Zdecydowanie reagować na: niekompetencję, błędy systematyczne, zaniedbania kierownictwa
(wstrzymanie podwyżek, awansu).
Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna - zorganizowana na szczeblu…
Twórczość i innowacja
Innowacje - definicje podstawowe
Innowacje
kierowanie zespołami - twórczość i innowacja, omówienie
Innowacyjność- istota i rodzaje
Istota i rodzaje innowacji
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download