Uploaded by User4483

rozwój lokalny i regionalny

advertisement
Określenie czynników rozwoju jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki regionalnej prowadzonej przez
władze publiczne.
• Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które
oddziałuje na zmiany jego stanu, tj. wywierające wpływ na jego rozwój społeczno – gospodarczy.
• Czynnikiem rozwoju może być również zdarzenie, które nie tkwi w regionie, ale jest przyczyną zewnętrzną zmian
zachodzących w jego granicach.
• Zasoby regionu – rzeczy i wartości intelektualne wykorzystywane do produkcji dóbr i usług w regionie. W
klasycznym ujęciu będzie to ziemia (zasoby środowiska naturalnego, w tym surowce), praca (zasoby ludzkie), kapitał
(dobra inwestycyjne), technologia (kapitał wiedzy, w tym wiedza o tym, jak zasoby ludzkie i materialne mogą być
łączone w produktywny
sposób) oraz przedsiębiorczość.
Czynniki rozwoju regionalnego można sformułować i pogrupować według przyjętych współcześnie aspektów
rozwoju regionalnego, a mianowicie:
1. czynniki ekonomiczne: wielkość i sposób funkcjonowania regionalnego rynku dóbr i usług, tendencje zmian na
regionalnym rynku pracy, dynamika popytu regionalnego i zmian w jego strukturze, zmiany dochodów ludności,
przedsiębiorstw i organów samorządu terytorialnego działających w regionie, wzrost kapitału zaangażowanego w
gospodarce regionalnej, napływ inwestycji krajowych i zagranicznych, jakość marketingu regionalnego, poziom
management w gospodarce regionalnej, sytuacja makroekonomiczna w kraju (tempo wzrostu całej gospodarki
narodowej, zmiany stopy inflacji, polityka pieniężna i budżetowa państwa, kurs walutowy i in.), sytuacja
makroekonomiczna za granicą, możliwości wsparcia zewnętrznego, w tym środki pomocowe UE i in.
2. Społeczne: zmiany w ruchu naturalnym i strukturze ludności, tempo i charakter procesów urbanizacji, aglomeracji
i metropolizacji, zmiany w stratyfikacji społecznej, zmiany w poziomie i stylu życia, zmiany w poziomie
wykształcenia, postęp kulturalny, innowacyjność i przedsiębiorczość władz i społeczeństwa, sprawność
funkcjonowania samorządów terytorialnych i ich organów, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych i
regionalnych i in.
3. Techniczno-technologiczne: wzrost kapitału trwałego i zmiany w jego strukturze, unowocześnienie struktury
rzeczowej aparatu wytwórczego, rozwój zaplecza techniczno-badawczego i wdrożeniowego, jakościowe
zróżnicowanie produkcji, rozwój przemysłów wysokiej technologii, poprawa jakości produkcji, innowacyjność
techniczna, innowacje produktowe, rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej.
4. Ekologiczne: występowanie zasobów naturalnych , postęp w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
racjonalizacja gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego, świadomość i kultura ekologiczna
społeczeństwa, postęp w edukacji ekologicznej, skuteczność stosowania ekonomicznych i pozaekonomicznych
instrumentów ochrony środowiska i in.
5. Polityczne: czynniki polityczne wynikają z poglądów politycznych rządzących partii lub ugrupowań, charakteru
władzy i zakresu jej kompetencji, sposobu sprawowania władzy i stopnia jej akceptacji przez społeczeństwo.
• Czynniki rozwoju regionalnego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny z punktu widzenia
regionu i powinny stanowić zrównoważoną całość.
Download