Z rozdzia*ów 5 i 6 do kolokwium tylko to co na slajdach

advertisement
Z rozdziałów 5 i 6 do kolokwium
tylko to, co na slajdach
Model Churchill i Lewis
• Zaproponowali model ewolucji uwzględniający
specyfikę małych firm.
• Podzielili ewolucję firm na etapy, przejście
pomiędzy nimi to momenty przełomowe
(punkty zwrotne, określenie autorów).
Moment krytyczny
• Moment krytyczny – można zdefiniować jako
sytuacje przełomowe, powodujące zaburzenie
równowagi w przedsiębiorstwie.
• Rodzaje momentów krytycznych:
- ze względu na przewidywalność: antycypowe i
nieantycypowe,
- ze względu na przyczynę powstania: zdarzenia
egzogeniczne i endogeniczne,
- ze względu na skutki: zdarzenia o charakterze
pozytywny i negatywnym.
Koncepcja uczenia się Argyrisa
• Na postawie analizy zachowań menadżerów w
organizacji wyróżnił on dwa sposoby uczenia
się:
- na zasadzie pojedynczej (wgrywanie i
korygowanie odchyleń od stanu pożądanego);
- na zasadzie podwójnej pętli (umiejętność
kwestionowania obowiązujących norm i założeń
przed podjęciem działania korygującego).
Korzyści z sieci
• Korzyści strukturalne (rozmaite korzyści
związane z pozycją zajmowaną w sieci) sprzyjają identyfikacji szans rynkowych,
ułatwiają znalezienie partnerów handlowych.
• Korzyści relacyjne (oparte na silnych więziach
łączących członków danej społeczności) - dają
zaufanie i kontrolę społeczną.
Rozdział 6. Przedsiębiorczość
korporacyjna
• Przedsiębiorczość, która występuje w już
istniejących organizacjach.
• Inne nazwy to przedsiębiorczość wewnętrzna i
intraprzedsiębiorczość.
Zewnętrze uwarunkowania
• Wzrost znaczenia technologii sprzyja
przedsiębiorczości korporacyjnej.
• Przedsiębiorczość korporacyjna jest
promowana tam, gdzie potrzebne są szybkie
działania – oferowanie nowych produktów i
usług.
• Przedsiębiorczości korporacyjnej sprzyja silna
konkurencja i zmienność otoczenia (wtedy
korporacje inwestują w takie działania).
Download