Konwersatorium2 - Ekonomia grupa 4

advertisement
ANALIZA EKONOMICZNA
PRZEDSIĘBIORSTW
dr Andrzej Sobczyk
Konwersatorium
1
SZCZECIN,2007
Metody oceny efektywności
inwestycji
Statyczne
–
–
–
–
Porównanie kosztów
Porównanie zysków
Okres zwrotu
Rachunek rentowności
Dynamiczne
–
–
–
2
Nadwyżka zdyskontowana
Wewnętrzna stopa procentowa
annuitet
Metody porównania kosztów
Koszty – podstawowa wewnętrzna
wielkość ekonomiczna w firmie
Podziała na:
Koszty wytwórcze (płace, materiały,
remonty, itp.)
Koszty kapitałowe (amortyzacja i
oprocentowanie zaangażowanego
kapitału - podstawowa część tzw.
kosztów stałych
3
Metody porównania kosztów
Jeżeli wartość utworzonego w wyniku
inwestycji majątku (M) równać się
będzie sumie odpisów amortyzacyjnych
(A) i założymy liniową amortyzację, to
przeciętna wartość zaangażowanego
kapitału trwałego (Mp) można obliczyć:
Mp = A/2
4
Metody porównania kosztów przykład



Przedsiębiorstwo korzystało z usług
kooperanta dostarczającego mu 200
elementów.
Przewiduje się znaczny wzrost
zapotrzebowania na wyroby
Kooperant zapowiedział wzrost ceny ze
150 zł do 200 zł za 1 sztukę
Możliwość dwóch wariantów:
5
Metody porównania kosztów przykład
I wariant – kupno półautomatu
 Koszt zakupu – 66670zł
 Zdolność produkcyjna – 1000 szt.
 Okres eksploatacji – 10 lat
 Jednostkowe koszty eksploatacji:
–
–
Materiały – 30 zł
Płace – 70 zł
Kalkulowana stopa zysku – 10%
6
Metody porównania kosztów przykład
II wariant – kupno automatu
 Koszt zakupu – 200000zł
 Zdolność produkcyjna – 1000 szt.
 Okres eksploatacji – 10 lat
 Jednostkowe koszty eksploatacji:
–
–
Materiały – 20 zł
Płace – 5 zł
Kalkulowana stopa zysku – 10%
7
Metody porównania kosztów przykład
Zakup elementów
Koszt zakupu
Okres eksploatacji
odpis amortyzacyjny
zakładana stopa zysku
Koszty produkcji (w zł dla 200
szt.)
stałe
płace
materiał
Koszty ogółem
Jednostkowe koszty produkcji
w zł (przy produkcji 200
szt.)
8
Półautomat
Automat
Metody porównania kosztów przykład
Półautomat
Automat
66670
200000
10
10
odpis amortyzacyjny
6670
20000
zakładana stopa zysku
10%
10%
stałe
10000
30000
płace
14000
1000
materiał
6000
4000
40000
30000
35000
200
150
175
Zakup elementów
Koszt zakupu
Okres eksploatacji
Koszty produkcji (w zł dla 200
szt.)
Koszty ogółem
Jednostkowe koszty produkcji
w zł (przy produkcji 200
szt.)
9
Metody porównania kosztów przykład
Postaci funkcji kosztów:
dla kooperacji: K1 = 200 * x
dla półautomatu: K2 = 10000 + 100 * x
dla automatu: K3 = 30000 + 25 * x
Wykresy funkcji kosztów pozwalają
określić opłacalność poszczególnych
wariantów inwestycji w zależności od
rozmiarów zapotrzebowania na elementy
10
Metody porównania kosztów przykład
1.
2.
3.
11
Przy zapotrzebowaniu poniżej 100
elementów nie opłaca się firmie
inwestować, lecz należy korzystać z
usług kooperanta
Przy zapotrzebowaniu do 267 sztuk
opłaca się zakupić półautomat
Przy zapotrzebowaniu powyżej 267
sztuk bardziej opłacalne, biorąc pod
uwagę funkcję kosztów, jest
zainstalowanie automatu
Metody porównania kosztów –
przykład 2




Firma eksploatuje samochód dostawczy 6 lat,
który jest całkowicie umorzony, ale sprawny.
Koszt zakupu nowego samochodu wynosi 30000
zł.
Zapotrzebowanie na usługi transportowe w
firmie (średnioroczne) – 10000 km
Koszt eksploatacji na 1 km samochodu:
starego – 0,7 zł
nowego – 0,4 zł



12
Dochód ze sprzedaży starego samochodu – 5000
zł
Planowany okres amortyzacji – 6 lat
Kalkulowana stopa procentowa – 10%
Metody porównania kosztów –
przykład 2
Opłacalność inwestycji
4000 + 5000 +1500 – 5000 < 7000
5500 < 7000
Rzeczywiste koszty użytkowania
nowego samochodu są niższe o
1500 zł od kosztów eksploatacji
starego
13
Porównanie okresów zwrotu
Ocena efektywności wariantów
inwestycyjnych na podstawie
okresu zwrotów poniesionych
nakładów kapitałowych
Okres zwrotu można obliczyć na
podstawie sumowania wielkości
średniorocznych lub kumulując
wielkości z poszczególnych lat:
14
Porównanie okresów zwrotu
t = A/(z +a)
lub
t = (A-R)/(z +a)
gdzie:
A – nakłady inwestycyjne
z – średnioroczny zysk
a – odpisy amortyzacyjne
R – wartość nie umorzonego majątku po n
latach eksploatacji
15
Porównanie okresów zwrotu przykład
Przedsiębiorstwo zainwestowało
10000 zł w nowe urządzenie
Okres amortyzacji wynosi 6 lat
Suma dochodów (uwzględnia
zysk lub stratę i odpisy
amortyzacyjne) - D
16
Porównanie okresów zwrotu przykład
17
Rok eksploatacji
D
1
-1000
2
3000
3
3000
4
4000
5
5000
6
4000
Porównanie okresów zwrotu przykład
18
Rok eksploatacji
D
SD
1
-1000
-1000
2
3000
2000
3
3000
5000
4
4000
9000
5
5000
14000
6
4000
18000
Porównanie okresów zwrotu przykład
19
Rok eksploatacji
D
SD
S(D-A)
1
-1000
-1000
-11000
2
3000
2000
-8000
3
3000
5000
-5000
4
4000
9000
-1000
5
5000
14000
4000
6
4000
18000
8000
Porównanie okresów zwrotu przykład
Średnioroczne dochody z inwestycji
wynoszą:
D = 18000/6 = 3000 zł
t = 10000/3000 = 3,33
20
Porównanie okresów zwrotu przykład
Słabości kryterium:

Inwestycja wybrana na podstawie
maksymalnego krótkiego okresu zwrotu
wcale nie musi być korzystna dla firmy

Dwa warianty o identycznym okresie
zwrotu wcale nie muszą być jednakowo
opłacalne

Ocena na podstawie okresu zwrotu
dyskryminuje inwestycje o dłuższym
okresie użytkowania
21
Download