METODY WYODRĘBNIANIA KOZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

advertisement
METODY WYODRĘBNIANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH
( w krótkim okresie)
Metoda księgowa – polega na rozróżnieniu kosztów na stałe i zmienne na podstawie ich
zachowania w przeszłości. Wykorzystuje się doświadczenie i rozsądny osąd pracowników
księgowości., którzy kwalifikują koszty na stałe i zmienne. Największą zaletą tej metody jest
to, że rezultaty podziału są uwarunkowane przesłankami merytorycznymi. Główną wadą, że
kwalifikacji kosztów zależy od osoby, które mogą być obarczone subiektywnymi odczuciami.
Dlatego też ważne jest by w tym procesie uczestniczyły też osoby o innych specjalnościach,
np. technolodzy.
W charakterze przykładu rozpatrzymy wybrane pozycje kosztów działalności
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wykorzystując informacje o związkach tych pozycji z
wielkością produkcji, zakwalifikujemy je do kosztów stałych łub zmiennych:
Lp. Opis
1 Odpisy amortyzacyjne nieprodukcyjnych aktywów
trwałych dokonywane są przy zastosowaniu metody
liniowej
2 Odpisy amortyzacyjne urządzeń produkcyjnych są
dokonywane przy zastosowaniu metody amortyzacji
naturalnej. Produkcja jest sezonowa. Dlatego też stawki
odpisów amortyzacyjnych są proporcjonalne do
wielkości produkcji.
3 Materiały bezpośrednie zużywane przy produkcji tworzą
substancję produktu. Przy czym ilość zużytych
materiałów zależy proporcjonalnie od wielkości
produkcji
4 Zużycie materiałów pomocniczych i biurowych nie
wykazuje związku z wielkością produkcji. Kształtują się
na mniej więcej stałym poziomie, mimo wyraźnych
wahań produkcji
5 Pracownicy bezpośrednio produkcyjni są wynagradzani
w systemie akordu
6 Narzuty na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio
produkcyjnych
7 Pozostali pracownicy otrzymują wynagrodzenia w
systemie czasowym za czas umownie przepracowany
Kwalifikacja kosztów
........................
...........................
........................
.............................
.......................
..........................
...........................
Metoda odchyleń krańcowych –istota jej zawiera się w wyznaczeniu jednostkowego kosztu
zmiennego na podstawie odchyleń wielkości produkcji oraz kosztów całkowitych. Polega ona
na wybraniu z szeregów liczbowych dwóch okresów o najniższej i najwyższej produkcji i
odpowiadającym im kosztom. W metodzie tej zakłada się prostoliniową zależność między
kosztami całkowitymi a rozmiarami produkcji.
Kzj= Error!
Ks = K max – Kzj x Q max
Gdzie:
K max – koszty całkowite najwyższe spośród rozpatrywanych okresów
K min – koszty całkowite najniższe spośród rozpatrywanych okresów
Q max – maksymalna produkcja spośród rozpatrywanych okresów
Q min – minimalna produkcja spośród rozpatrywanych okresów
Wielkość produkcji i koszty całkowite w pięciu kolejnych miesiącach kształtowały się
następująco:
Miesiąc
Produkcja w szt.
Koszty całkowite w zł
Styczeń
105
207 900
Luty
100
200 000
Marzec
110
214 500
Kwiecień
115
220 800
Maj
120
222 000
Na podstawie powyższych danych należy obliczyć:
1. koszty zmienne jednostkowe
2. koszty stałe
3. koszty całkowite przy produkcji 150 szt. w czerwcu
Kzj = Error!= 1100 zł
Ks = 222 000 – 1100 x 120 = 90 000 zł
Kc = 90 000 + (1100 x 150) = 255 000 zł
Zadanie
Wielkość produkcji i koszty całkowite w pięciu kolejnych miesiącach kształtowały się
następująco:
Miesiąc
Produkcja w szt.
Koszty całkowite w zł
Lipiec
420
820 000
Sierpień
440
850 000
Wrzesień
400
800 000
Październik
500
1 000 000
Listopad
480
880 000
Na podstawie powyższych danych należy obliczyć:
1. koszty zmienne jednostkowe
2. koszty stałe
3. koszty całkowite przy produkcji 150 szt. w czerwcu
Metoda graficznego wyznaczania linii regresji – polega na zaznaczeniu ( w postaci
punktów) na układzie współrzędnym wielkości określających poziom kosztów (symbol K –
rzędna punktów) i odpowiadających im realizowanym rozmiarom produkcji (symbol X –
odcięta punktu) w poszczególnych okresach przeszłych. Po naniesieniu wszystkich punktów
ustala się trend kosztów (malejący lub rosnący) który następnie wykreśla się w postaci linii
prostej tak, ażeby większość punktów znajdowała się na tej linii, a pozostałe punkty układały
się wzdłuż linii trendu. Punkt przecięcia się linii regresji z osią rzędnych oznacza poziom
kosztów stałych. Obszar między linią regresji a linia kosztów stałych oznacza poziom
kosztów proporcjonalnie zmiennych.
25000
koszty
20000
15000
10000
5000
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
produkcja
Pomiar stopnia zmienności (współczynnik elastyczności)
Przykład
Koszty zmienne i wielkość produkcji w I półroczu 200X przedstawiały się następująco:
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
Koszty zmienne w zł
2400
2700
2980
3240
3450
3640
Obliczenia współczynnika elastyczności:
Miesiąc
∆K
∆K/K
I
II
III
IV
V
VI
∆Q
Wielkość produkcji w szt.
45
50
55
60
65
70
∆ Q/Q
Wz
Download