badania-rynku-pojecia

advertisement
Badania marketingowe rozpoczęto w pierwszej połowie XIX w USA i dotyczyły one badania opinii
publicznej na temat kandydatów w wyborach lokalnych. Badania rynku – prowadzone są przez
wszystkie firmy, są to wszystkie czynności prowadzące do poznania zjawisk i procesów rynkowych.
Badania skuteczności instrumentów rynkowych wobec celów gospodarczych państwa i regionu.
Międzynarodowe i międzyregionalne porównania rynkowych zachowań konsumentów i
przedsiębiorstw a) porównania konsumpcji b) porównania siły nabywczej c) porównania organizacji
firm i ich strategii d) porównania cenowe. Badania marketingowe – prowadzą je firmy zorientowane
na klienta, cechuje je szerszy zakres oraz szczegółowość. Przedmiotem badań nie są tylko realia i
zjawiska rynkowe ale także opinie i motywy postępowania nabywców. Dzięki poznaniu potrzeb
klientów możemy ograniczyć ryzyko własnych decyzji gospodarczych. Badania te służą: badaniu
instrumentów działania związanych z produktem, ceną, dystrybucją, aktywizacją sprzedaży oraz
badaniu rezultatów działania firmy wyników sprzedaży, udziału w rynku, wizerunku firmy.
Przedsiębiorstwo łącząc badania rynkowe i marketingowe wie jakie możliwości i ograniczenia
stwarza rynek oraz jakie ma podejmować decyzje. Definicja badań marketingowych- wg Kotlera to
systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie, i prezentowanie danych i wyników badań
związanych istotnie ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa. Jest to zatem ciąg
czynności, proces, w którym na początku dokonuje się analizy systualcji, na zakończenie zaś
formułuje się zalecenia działania. W def. podkreśla się: cel szczegółowy (rozwiązanie konkretnego
problemu market.), metody badań i utylitarność (poznanie nowych faktów). Przedmiot badań –
zależy od sytuacji marketingowej firmy, ale częścią wspólną są: 1. badania konsumentów dotyczące:
- ich gustów, potrzeb, preferencji, ocz
Badania marketingowe rozpoczęto w pierwszej połowie XIX w USA i dotyczyły one badania opinii
publicznej na temat kandydatów w wyborach lokalnych.
Badania rynku - prowadzone są przez wszystkie firmy, są to wszystkie czynności prowadzące do
poznania zjawisk i procesów rynkowych. Badania skuteczności instrumentów rynkowych wobec
celów gospodarczych państwa i regionu. Międzynarodowe i międzyregionalne porównania
rynkowych zachowań konsumentów i przedsiębiorstw a) porównania konsumpcji b) porównania
siły nabywczej c) porównania organizacji firm i ich strategii d) porównania cenowe.
Badania marketingowe - prowadzą je firmy zorientowane na klienta, cechuje je szerszy zakres oraz
szczegółowość. Przedmiotem badań nie są tylko realia i zjawiska rynkowe ale także opinie i
motywy postępowania nabywców. Dzięki poznaniu potrzeb klientów możemy ograniczyć ryzyko
własnych decyzji gospodarczych. Badania te służą: badaniu instrumentów działania związanych z
produktem, ceną, dystrybucją, aktywizacją sprzedaży oraz badaniu rezultatów działania firmy
wyników sprzedaży, udziału w rynku, wizerunku firmy.
Przedsiębiorstwo łącząc badania rynkowe i marketingowe wie jakie możliwości i ograniczenia
stwarza rynek oraz jakie ma podejmować decyzje.
Definicja badań marketingowych- wg Kotlera to systematyczne projektowanie, zbieranie,
analizowanie, i prezentowanie danych i wyników badań związanych istotnie ze specyficzną sytuacją
marketingową przedsiębiorstwa. Jest to zatem ciąg czynności, proces, w którym na początku
dokonuje się analizy systualcji, na zakończenie zaś formułuje się zalecenia działania. W def. pod
(…)
… funkcjonalnych (bilanse i analizy finansowe), raporty kontroli wewnętrznej, analizy wycinkowe
komercyjne tworzone przez prywatne ośrodki badań rynku, organizacje gospodarcze np. Krajową
Izbę Gospodarczą. W tym badania: regularne, standardowe, na zamówienie, omnibusowe
Metody i techniki badawcze, ich zakres i użyteczność: zakres tych metod i technik zależy od
konkretnego problemu decyzyjnego i badawczego…
… na badaniu za pomocą kwestionariuszy większej grupy, reprezentatywnych dla określonej
zbiorowości. Kwestionariusz dostarcza różnorodnych danych (wskaźników liczbowych) które
można uogólniać na populację i które umożliwiają wnioskowanie statystyczne. Badania ilościowe
nadają się do monitorowania rynku, przedstawienia jego aktualnego stanu, gorzej gdy na rynek
wprowadzany jest nowy produkt, gdy o decyzjach zakupu decydują czynniki kulturowe, gdy brak
jest wiedzy by zadać pytanie, wtedy możemy wykorzystać:
wywiad swobodny (niestandaryzowany) służy wyjaśnieniu zjawisk rynkowych
focus grup badanie w grupach zogniskowanych służy ich zrozumieniu
techniki projekcyjne Odpowiadają na pytanie ile? Ich celem jest poszukiwanie faktów i zjawisk bez
zainteresowania subiektywnym zachowaniem osób. Są zorientowane…
… jest świadomy wpływ prowadzącego badanie na analizowane zdarzenia. Do badanego
środowiska wprowadza się ściśle kontrolowany czynnik np. próbna partia nowego produktu,
zmienione opakowanie. Następnie bada się reakcje środowiska.
Techniki projekcyjne - są stosowane jako narzędzia przy wywiadzie grupowy bądź indywidualny.
Są stosowane gdy osoba przypisuje otoczeniu lub innej osobie swoje nieakceptowane cechy lub
swoje nie
uświadamiane pragnienia. Typowe techniki projekcyjne to:
Test nie dokończonych zadań - czyli zadania które badany powinien dokończyć. Stosowany gdy
chcemy poznać skojarzenia z daną marką lub kategorią produktów.
rysunkowe - na rysunkach przestawia się schematyczne sytuacje a badany ma je skomentować
Personifikacja - badani muszą wyobrazić sobie markę lub produkt jako osobę
Kolaż - kompozycja wycinków…
…, cykliczność i powtarzalność. Projektowanie badań składa się fazy przygotowania badań - tzn.
metody projektowania badania, metody doboru próby, metody budowy instrumentów, Punktem
wyjścia jest specyficzna sytuacja marketingowa firmy, na jej podstawie formułuje się problem
decyzyjny i hipotezy jego rozwiązania. fazy realizacji projektu badań -tzn. metody zbierania danych,
metody analizy, metody projektowania…
…) oraz analiza dalszego i bliższego otoczenia firmy: klienci, konkurencja oraz warunki
makroekonomiczne, prawne, społeczne.
Kompletny cykl badania obejmuje:
fazę przygotowania badania (projektowanie badania, dobór próby, budowanie instrumentu
pomiarowego, badanie pilotażowe)
fazę realizacji badania (zbieranie danych, sprawdzenie, analiza danych, interpretacja i ocena,
formułowanie wniosków, prezentacja wyników…
… uprawiających marketing współdziałania zwany clientingiem. Narastanie konkurencji wzmaga
konieczność lepszego zrozumienia zmiennych potrzeb klientów a zwłaszcza ich motywacji.
Techniki badań ilościowych: techniki oparte na kwestionariuszu
wywiad telefoniczny
wywiad bezpośredni: w sklepie, na ulicy, w biurze
ankieta: pocztowa, prasowa, audytoryjna, opakowaniowa, radowa, telewizyjna, indywidualna, w
domu…
Badania marketingowe - przyklady i efekty - pytania na kolokwium
Typy badań marketingowych
Badania marketingowe i ich cele
Badania marketingowe firmy
MATERIAŁY PRAWNE, BADANIA, ANKIETY
Zasady tworzenia ankiety
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download