Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych

advertisement
SKN ANALIZ RYNKOWYCH
Informacje ogólne:
Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych tworzą studenci i absolwenci zainteresowani
analizami i wycenami polskich i zagranicznych spółek giełdowych oraz analizami o
charakterze makroekonomicznym. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy o mechanizmach
działania rynku kapitałowego, standardach procesu wyceny oraz spotykanych praktykach
rynkowych. Członkowie Koła na bieżąco śledzą sytuację na światowych rynkach
finansowych. Celem funkcjonowania Koła jest również przygotowywanie jego członków do
łatwiejszego wejścia na rynek pracy poprzez dostosowanie ich umiejętności do wymogów
pracodawców. W kręgu zainteresowań SKN Analiz Rynkowych znajduje się również analiza
rynku nieruchomości oraz private equity.
Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych działa pod patronatem Instytutu Bankowości
Szkoły Głównej Handlowej. Opiekunem naukowym SKN Analiz Rynkowych jest dr Piotr
Czapiewski.
Cele projektowe SKN Analiz Rynkowych:
1. Cykliczna analiza i wycena spółek giełdowych
2. Publikacja przygotowanych raportów analitycznych i wyciąganie wniosków
inwestycyjnych
3. Współpraca z instytucjami finansowymi i edukacyjnymi
4. Współpraca z analitykami z domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych
5. Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębianie wiedzy studentów na temat
rynków kapitałowych
6. Szkolenia z narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy analizie finansowej
7. Udział w konkursach o tematyce zbliżonej do działalności Koła
8. Organizacja spotkań i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji rynku
kapitałowego
Członkowie Zarządu SKN Analiz Rynkowych w roku akademickim 2015/2016:
Prezes: Dawid Górzyński
Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji: Kacper Koproń
Członek Zarządu ds. Współpracy z Instytucjami: Miłosz Rybacki
Członek Zarządu ds. Rekrutacji i PR: Konrad Konefał
Kontakt: [email protected]
Download